Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3630/EBS

16.11.04

Høring av forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland etter skatteloven § 10-63

Vi viser til vedlagt høringsnotat med forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og ikke-lavskattland etter skatteloven § 10-63.

Høringsnotatet er en oppfølging av Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) avsnitt 6.5.4.4, i forbindelse med den foreslåtte fritaksmetoden. Vedtak av forskriften forutsetter derfor at fritaksmetoden blir vedtatt av Stortinget i samsvar med Regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005).

For utenlandske selskaper mv. i land som ikke er opplistet i forskriften, vil det bero på en sammenligning av skattenivå i medhold av skatteloven § 10-63 hvorvidt selskapet mv. skal anses hjemmehørende i lavskattland eller ikke. Forskriften kan ikke i seg selv anvendes til å trekke negative slutninger om land som ikke er opplistet. Departementet viser til at det i løpet av 2005 vil bli foretatt en bredere gjennomgang av forskriften med tanke på å utvide listene med nye land som skal anses som lavskattland eller ikke-lavskattland. Høringsinstansene bør derfor i denne omgang vurdere land som er opplistet, fremfor land som ikke er opplistet.

Forskriften skal gis med virkning for inntektsåret 2004. Høringsfristen er satt til seks uker. Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 24. desember 2004.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f. avdelingsdirektør

Bjørn Berre
avdelingsdirektør

Til toppen