Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200307611-/ANG

30.09.03

200307611-/ANG

30.09.03

Høring - NOU Ny lov om universiteter og høyskoler

Ryssdal-utvalgets innstilling ”Ny lov om universiteter og høyskoler” som ble avgitt den 23. september 2003, sendes herved på høring. Innstillingen vil ventelig foreligge trykt i NOU-serien i slutten av oktober. Ett eksemplar vil da bli ettersendt høringsinstansene.

Innstillingen er lagt ut på nettet på følgende adresse:

www.dep.no/ufd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

www.utdanning.no er det lagt opp et diskusjonsforum hvor alle interesserte kan være med å diskutere de ulike forslagene fra Ryssdal-utvalget.

Hovedforslagene i utvalgets innstilling ”Ny lov om universiteter og høyskoler” er:

Utvalget foreslår at det etableres en felles lov for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner

Utvalget foreslår enkeltbestemmelser som gir en likestilling av statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner med hensyn til faglige fullmakter, ansettelsesforhold, studenters rettigheter og plikter og institusjonenes ansvar for studentenes læringsmiljø

Utvalget foreslår at det lovfestes begrensninger i høyere utdanningsinstitusjoners adgang til å kreve egenbetaling fra studenter

Utvalgets flertall foreslår at de statlige universitetene og høyskolene omdannes til egne rettssubjekt i form av selveiende institusjoner

Utvalgets mindretall foreslår at de statlige universitetene og høyskolene skal organiseres som uavhengige forvaltningsorgan

Av hensyn til den videre oppfølging av innstillingen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

I Generelle kommentarer

II Kommentarer til de enkelte lovbestemmelser

Vi ber om at det markeres tydelig hvilken lovbestemmelse kommentaren gjelder, og at bestemmelsene kommenteres i samme rekkefølge som de fremkommer i lovforslaget. Vi ber også om at det skilles tydelig mellom kommentarer til flertallets og mindretallets lovforslag.

III Eventuelle andre kommentarer

Høringsfrist er fredag 30. januar 2004. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes i maskinlesbar form til e-post adresse: postmottak@ufd.dep.no

Med hilsen

Rolf L. Larsen e.f.
fung ekspedisjonssjef

Cathrin Sætre
underdirektør