Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1522 SL tss/KR

24.05.04

Høringsnotat – vurdering av kommunefordelingsreglene for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) avsnitt 3.8 ga departementet en vurdering av gjeldende regler for kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget på kraftanlegg i eigedomsskattelova (eskl) § 8 A i forhold til fordelingen etter skatteloven § 18-7.

I Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004) kom Stortinget under E. andre vedtak II med følgende anmodningsvedtak:

”Stortinget ber Regjeringen utrede og legge fram for Stortinget en sak om fordelingsordningen for skatteinntektene fra kraftproduksjon med sikte på å få til en bedre fordeling mellom kommuner der turbinene står og der vannressursene ligger.”

Stortingets vedtak ble fattet i forbindelse med behandlingen av departementets vurdering av gjeldende kommunefordelingsregler for eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg i St.prp. nr 1 (2003-2004). Departementet legger derfor til grunn at det er fordeling av disse skatteinntektene en ønsker en ny vurdering av.

Departementet har vurdert kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg på nytt og er kommet til at gjeldende kommunefordelingsregler i eigedomsskattelova § 8 A bør beholdes uendret. Bakgrunnen for dette er at gjeldende regler gir en fordeling som harmonerer best med hva som er objekt for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova. En overgang til å benytte fordelingen etter skatteloven § 18-7 vil medføre en omfordeling av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg, både i forhold til fordeling etter gjeldende regler og historisk fordeling før gjeldende regler trådte i kraft 1. januar 2001. Videre er det også lagt vekt på at kommunefordelingsreglene bør være administrativt enkle både for skattytere og ligningsmyndigheter, og at regelverket bør være utformet slik at det gir minst mulig tvistepotensial knyttet til fordelingen av eiendomskattegrunnlaget for kraftanlegg.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen mandag 2. august 2004.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

Trude Steinnes Sønvisen
førstekonsulent