Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200503873 ES KES/an

03.11.2005

Høyring – etterkontroll av reglane om kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker vart oppretta ved lov 15. juni 2001 nr. 63 og har virka sidan 1. januar 2004. Kommisjonen avgjer krav om gjenopptaking av straffesaker.

Då forslaget om å opprette kommisjonen vart vedteke, blei det fastsett at reglane skal etterkontrollerast om lag eit år etter at lova tok til å gjelde. Departementet har i samråd med kommisjonen greidd ut om det er gagnleg å endre lova, og sender med dette på høyring fleire forslag til lovendringar.

For det første blir det gjort framlegg om at krav om gjenopptaking skal kunne trekkjast inntil ei ny hovudforhandling har teke til, og når motparten samtykkjer, inntil ho er avslutta. I dag finst det ikkje reglar om dette i lova.

For det andre ber departementet om synet til høyringsinstansane på eit forslag om å nekte ein som krev gjenopptaking og forsvararen hans innsyn i opplysningar når innsyn vil kunne føre til fare for eit alvorleg brotsverk mot liv, helse eller fridom.

Departementet går vidare inn for å presisere i lova at salæravgjerdene til kommisjonen skal vere endelege, og å gje kommisjonen høve til å nemne opp støtteadvokat for den som er krenkt i saka.

Endeleg blir det foreslått å endre krava til grunngjeving i saker der kravet blir forkasta fordi det openbert ikkje kan føre fram, og å gje lovheimel for å skrive ut politiattest for leiaren, nestleiaren, medlemene og dei tilsette i kommisjonen.

Departementet kan ikkje sjå at framlegga vil få nemnande økonomiske eller administrative konsekvensar.

Ei liste over adressatane er lagd ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsbrevet kjent for eventuelle underordna etatar og organ. Ein kan få fleire eksemplar av høyringsbrevet ved å vende seg til Lovavdelinga i Justisdepartementet, tlf. 22 24 53 99 / 61.

Departementet ber om svar innan 1. februar 2006.

Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dersom det let seg gjere, ber vi om at fråsegnene i tillegg blir sendt per e-post til: straffelov@jd.dep.no.

Med helsing

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Anita Neraas
sekretær

Til toppen