Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

II Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse

1A: Ruter mellom Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, samt mellom disse lufthavnene og Kirkenes og Alta

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på et nettverk bestående av ruter mellom Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, samt mellom disse lufthavnene og Kirkenes og Alta.

2. Definisjon

Med forbindelse forstås i denne kunngjøring at operatøren skal befordre passasjeren hele den angitte strekningen innenfor rutenettet omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Maksimal reisetid på hver påkrevet forbindelse er tre og en halv time fra første avgang til siste ankomst.

3. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

3.1 Generelt

Dersom andelen belagte seter til og fra enten Kirkenes, Alta, Vadsø eller Hammerfest i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet i anneks til denne kunngjøringen.

Dersom andelen belagte seter til og fra enten Kirkenes, Alta, Vadsø eller Hammerfest i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet i anneks til denne kunngjøringen.

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Alle angitte tider er lokale.

3.2 Mandag – fredag

Kravene gjelder året rundt.

Mandag – fredag samlet skal tilbys til sammen

 • minst 1650 seter både til og fra Vadsø,
 • minst 925 seter både til og fra Hammerfest,
 • minst 725 seter både til og fra Alta og minst 550 seter både til og fra Kirkenes, alternativt minst 550 seter både til og fra Alta og minst 725 seter både til og fra Kirkenes.

Ved krav til korrespondanser med flyruter til og fra Tromsø, forutsettes at det skal være mulig å reise til eller fra Tromsø med høyst ett flybytte underveis.

Følgende krav gjelder til antall avganger og ankomster, ruteføring og rutetider:

Vadsø

Minst ni daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Minst tre forbindelser uten mellomlanding tur/retur Kirkenes. Første ankomst Kirkenes skal være senest kl 11.00 og siste avgang Kirkenes tidligst kl 19.00. Første ankomst Vadsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Vadsø tidligst kl 18.30.
 • Minst tre forbindelser tur/retur Hammerfest. I begge retninger skal første ankomst være senest kl 10.30 og siste avgang tidligst kl 18.30.
 • Minst to forbindelser tur/retur Alta. I begge retninger skal første ankomst være senest kl 10.30. Siste avgang skal være tidligst kl 14.00 fra Vadsø og tidligst kl 15.00 fra Alta.
 • Andre lufthavners forbindelser til og fra Vadsø, som påkrevet i denne kunngjøring.

Båtsfjord

Minst fire daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Minst to forbindelser tur/retur Kirkenes. Første ankomst Kirkenes skal være senest kl 11.00 og siste avgang Kirkenes tidligst kl 19.00.
 • Minst to forbindelser tur/retur Vadsø. Første ankomst Vadsø skal være senest kl 10.30 og siste avgang Vadsø tidligst kl 18.30.
 • Forbindelse tur/retur Alta.
 • Forbindelse tur/retur Hammerfest.
 • Ruteopplegget må sikre korrespondanser med minst tre flyruter både til og fra Tromsø.

Berlevåg

Minst tre daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Forbindelse tur/retur Kirkenes, med ankomst Kirkenes senest kl 11.00 og avgang Kirkenes tidligst kl 19.00.
 • Forbindelse tur/retur Vadsø, med ankomst Vadsø senest kl 10.30 og avgang Vadsø tidligst kl 18.30.
 • Forbindelse tur/retur Alta.
 • Forbindelse tur/retur Hammerfest.
 • Ruteopplegget må sikre korrespondanser med minst to flyruter både til og fra Tromsø.

Mehamn

Minst fire daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Minst to forbindelser tur/retur Hammerfest. Første ankomst Hammerfest skal være senest kl 08.30. I begge retninger skal siste avgang være tidligst kl 17.00.
 • Minst to forbindelser tur/retur Vadsø. I begge retninger skal siste avgang være tidligst kl 16.00.
 • Forbindelse tur/retur Alta.
 • Forbindelse tur/retur Kirkenes.
 • Ruteopplegget må sikre korrespondanser med minst tre flyruter både til og fra Tromsø.

Honningsvåg

Minst fem daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Minst to forbindelser tur/retur Hammerfest. Første ankomst Hammerfest skal være senest kl 08.30. I begge retninger skal siste avgang være tidligst kl 17.00.
 • Minst to forbindelser tur/retur Vadsø. I begge retninger skal siste avgang være tidligst kl 16.00.
 • Forbindelse tur/retur Kirkenes.
 • Ruteopplegget må sikre korrespondanser med minst tre flyruter både til og fra Tromsø.

Hammerfest

Minst fem daglige avganger og ankomster, der følgende skal sikres:

 • Minst tre forbindelser tur/retur Vadsø. I begge retninger skal første ankomst være senest kl 10.30 og siste avgang tidligst kl 18.30.
 • Forbindelse tur/retur Kirkenes.
 • Andre lufthavners forbindelser til og fra Hammerfest, som påkrevet i denne kunngjøring.

3.3 Lørdag – søndag

Kravene gjelder året rundt.

Følgende krav gjelder lørdag og søndag samlet:

 • Tilbudt kapasitet skal være minst 330 seter både til og fra Vadsø og minst 185 seter både til og fra Hammerfest.
 • Tilbudt kapasitet skal være minst 145 seter både til og fra Alta og minst 110 seter både til og fra Kirkenes, alternativt minst 110 seter både til og fra Alta og minst 185 seter både til og fra Kirkenes.
 • Minste antall avganger og ankomster: Vadsø ni, Båtsfjord fire, Berlevåg tre, Mehamn fire, Honningsvåg fem og Hammerfest fem.
 • Minst to forbindelser tur/retur Honningsvåg – Hammerfest.
 • Forbindelse tur/retur Vadsø fra Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Honningsvåg.
 • Forbindelse tur/retur Hammerfest fra Båtsfjord, Berlevåg og Mehamn.
 • Forbindelse tur/retur Vadsø – Alta.
 • Antall korrespondanser med flyruter til og fra Tromsø minst som for hver enkelt dag mandag – fredag for Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Honningsvåg.

Følgende krav gjelder både lørdag og søndag:

 • Avgang og ankomst ved hver av lufthavnene Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes og Alta.
 • Forbindelse tur/retur Vadsø – Hammerfest.
 • Forbindelse tur/retur Vadsø – Kirkenes.
 • Korrespondanse både til og fra Tromsø for Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Honningsvåg.

3.4 Kategori luftfartøy

For de påkrevde flyginger skal fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin benyttes.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved lufthavnene Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

3.5 Takster

 • Maksimale normaltakster (fullt fleksible) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige beløpene i den etterfølgende takstoversikten.
 • For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
  ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).
 • Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.
 • Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

Til

Alta

Berlevåg

Båtsfjord

Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

Mehamn

Vadsø

Fra

Alta

-

1180

1180

535

1015

X

1180

1180

Berlevåg

1180

-

430

1065

720

850

430

720

Båtsfjord

1180

430

-

1065

850

720

535

665

Hammerfest

535

1065

1065

-

720

1180

935

1180

Honningsvåg

1015

720

850

720

-

1180

535

1065

Kirkenes

X

850

720

1180

1180

-

1015

430

Mehamn

1180

430

535

935

535

1015

-

890

Vadsø

1180

720

665

1180

1065

430

890

-

De kunngjorte maksimaltakstene gjelder når operatøren selv forestår befordringen på hele den angitte strekningen innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene og gjelder samtlige påkrevde forbindelser, jf pkt 3.2 og 3.3, uavhengig av ruteføring. For ikke påkrevde forbindelser innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene, gjelder de kunngjorte takstene som maksimum ved direkte, gjennomgående eller geografisk naturlig ruteføring. I øvrige tilfeller skal takstene ikke overstige det nivå som følger av beregningssystemet for gjennomgangsprisordningene.

Den “X”-merkede strekningen omfattes ikke av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, og følgelig er ingen maksimaltakst definert.

3.6 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av de planlagte flygingene.

3.7 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

 • Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.
 • Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

 • Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

4. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (1) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger mellom Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, samt mellom disse lufthavnene og Kirkenes og Alta.

5.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

1B: Hasvik – Tromsø v. v., Hasvik – Hammerfest v. v., Sørkjosen – Tromsø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Hasvik – Tromsø v. v., Hasvik – Hammerfest v. v., Sørkjosen – Tromsø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Generelt

Dersom andelen belagte seter på strekningen Hasvik – Tromsø v. v., Hasvik – Hammerfest v. v. eller Sørkjosen – Tromsø v. v. i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Dersom andelen belagte seter på strekningen Hasvik – Tromsø v. v., Hasvik – Hammerfest v. v. eller Sørkjosen – Tromsø v. v. i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Alle angitte tider er lokale.

2.2 Alternative krav til minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

2.2.1 Alternativ 1

Kravene i 2.2.1 gjelder ved bruk av luftfartøy registrert for minst 30 passasjerer.

Hasvik – Tromsø v. v. og Hasvik – Hammerfest v. v.

Kravene gjelder året rundt.

Hasvik – Tromsø:

 • Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag, der det forutsettes lagt opp til minst én korrespondanse med flyruter Tromsø – Oslo v. v.
 • Minst én daglig tur/retur-flyging søndag, der det forutsettes lagt opp til korrespondanse med flyruter Tromsø – Oslo v. v.
 • Mandag-fredag forutsettes første ankomst Tromsø senest kl 10.00 og siste avgang Tromsø tidligst kl 13.30.
 • I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene kan ha høyst to mellomlandinger og inneholde høyst ett flybytte, forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 45 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Tromsø.

Hasvik – Hammerfest:

 • Minst én daglig tur/retur-flyging mandag – fredag, med ankomst Hammerfest senest kl 08.30 og avgang Hammerfest tidligst kl 14.30.

På ukebasis skal tilbys minst 120 seter både til og fra Hasvik, rutene Hasvik – Tromsø v. v. og Hasvik – Hammerfest v. v. sett samlet.

Sørkjosen – Tromsø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger og ruteføring:

 • Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag.
 • Minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.
 • De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 50 seter lørdag – søndag samlet.

Rutetider:

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Tromsø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag:

 • Første ankomst Tromsø skal være senest kl 09.30 og siste avgang Tromsø tidligst kl 18.00.
 • Første avgang Tromsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Sørkjosen tidligst kl 17.00.

2.2.2 Alternativ 2

Kravene i 2.2.2 gjelder ved bruk av luftfartøy registrert for minst 15 og høyst 29 passasjerer.

Hasvik – Tromsø v. v. og Hasvik – Hammerfest v. v.

Kravene gjelder året rundt.

Hasvik – Tromsø:

 • Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag, der det forutsettes lagt opp til minst to korrespondanser med flyruter Tromsø – Oslo v. v.
 • Minst én tur-retur-flyging lørdag og minst én tur-retur-flyging søndag, der det forutsettes lagt opp til korrespondanse med flyruter Tromsø – Oslo v. v.
 • Mandag – fredag forutsettes første ankomst Tromsø senest kl 10.00 og siste avgang Tromsø tidligst kl 14.30.
 • I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene kan ha høyst to mellomlandinger, og én av dem kan også inkludere flybytte forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 45 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Tromsø.
 • I begge retninger skal minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Hasvik – Hammerfest:

 • Minst én daglig tur/retur-flyging mandag – fredag, med ankomst Hammerfest senest kl 08.30 og avgang Hammerfest tidligst kl 16.00.

På ukebasis skal tilbys minst 120 seter både til og fra Hasvik, rutene Hasvik – Tromsø v. v. og Hasvik – Hammerfest v. v. sett samlet.

Sørkjosen – Tromsø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger og ruteføring:

 • Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag.
 • Minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.
 • De påkrevde flygingene mandag – fredag skal være uten mellomlanding.
 • I begge retninger skal minst tre av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene lørdag – søndag skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 50 seter lørdag – søndag samlet.

Rutetider:

Minst fire daglige flyginger mandag – fredag og minst fire flyginger lørdag – søndag samlet skal korrespondere med flyruter Tromsø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag:

 • Første ankomst Tromsø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Tromsø tidligst kl 19.30.
 • Første avgang Tromsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Sørkjosen tidligst kl 19.00.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved lufthavnene Hasvik, Hammerfest og Sørkjosen. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

 • Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Hasvik – Tromsø 1140,-

Hasvik – Hammerfest 535,-

Sørkjosen – Tromsø 605,-

 • For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
  ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).
 • Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.
 • Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

 • Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.
 • Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (1) og (2) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Hasvik – Tromsø v. v., Hasvik – Hammerfest v. v. og Sørkjosen – Tromsø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

2: Vardø – Kirkenes v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Vardø – Kirkenes v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

 • Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 150 seter mandag – fredag samlet og minst 30 seter lørdag – søndag samlet.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

 • De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding hvis luftfartøy registrert for færre enn 20 passasjerer benyttes. Ved bruk av luftfartøy registrert for 20 eller flere passasjerer skal de påkrevde flygingene være gjennomgående og ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

 • Siste avgang Kirkenes skal være minst seks timer senere enn første ankomst Kirkenes.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 10 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Vardø lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

 • Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 530,-.
 • For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
  ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).
 • Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.
 • Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Vardø – Kirkenes v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

 • Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.
 • Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

 • Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (1) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Vardø – Kirkenes v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

3: Lakselv – Tromsø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Lakselv – Tromsø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

 • Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 775 seter mandag – fredag samlet og minst 155 seter lørdag – søndag samlet.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

 • De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Tromsø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag-fredag (lokale tider):

 • Første ankomst Tromsø skal være senest kl 09.30 og siste avgang Tromsø tidligst kl 19.30.
 • Første avgang Tromsø skal være senest kl 11.30 og siste avgang Lakselv tidligst kl 17.00.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

 • Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 1030,-.
 • For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
  ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).
 • Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.
 • Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Lakselv – Tromsø v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

 • Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.
 • Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

 • Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 136 av 1 mai 1997 for ruteflyginger på strekningen Lakselv – Tromsø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

4: Andenes – Bodø v. v., Andenes – Tromsø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Andenes – Bodø v. v., Andenes – Tromsø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Andenes – Bodø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

 • Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 430 seter mandag – fredag samlet og minst 90 seter lørdag – søndag samlet.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

 • I begge retninger skal minst to av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst to av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene mandag – fredag og minst to flyginger lørdag – søndag samlet skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

 • Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Andenes – Tromsø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

 • Minst én daglig tur/retur-flyging.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 185 seter mandag – fredag samlet og minst 70 seter lørdag – søndag samlet.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Tromsø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

(1) avgang Andenes senest kl 09.00 eller tidligst kl 15.00, og

(2) avgang Tromsø senest kl 11.30 eller tidligst kl 16.30.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

 • Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Andenes – Bodø 1275,-

Andenes – Tromsø 605,-

 • For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
  ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).
 • Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.
 • Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

 • Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.
 • Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

 • Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (3) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Andenes – Bodø v. v. og Andenes – Tromsø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

5A: Svolvær – Bodø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Svolvær – Bodø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

 • Minst seks daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst syv tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

 • I begge retninger skal tilbys minst 930 seter mandag – fredag samlet og minst 225 seter lørdag – søndag samlet.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.
 • Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

 • I begge retninger skal minst fem av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst fem av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst fem daglige flyginger mandag – fredag og minst fem flyginger lørdag – søndag samlet skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

 • Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Svolvær lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 705,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Svolvær – Bodø v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (3) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Svolvær – Bodø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

5B: Leknes – Bodø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Leknes – Bodø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst seks daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst syv tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 1050 seter Bodø mandag – fredag samlet og minst 265 seter Bodø lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst fem av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst fem av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. Hver av de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst fem daglige flyginger mandag – fredag og minst fem flyginger lørdag – søndag skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 07.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 20.00.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Leknes lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 705,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Leknes – Bodø v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (3) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Leknes – Bodø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

6: Røst – Bodø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Røst – Bodø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· I perioden 1 februar – 31 oktober, minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

· I perioden 1 november – 31 januar, minst én daglig tur/retur-flyging.

Setekapasitet:

· I perioden 1 februar – 31 oktober skal hver uke tilbys minst 180 seter i begge retninger.

· I perioden 1 november – 31 januar skal hver uke tilbys minst 105 seter i begge retninger.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

Minst én daglig flyging skal korrespondere med flyruter Bodø – Oslo v. v.

På dager der to rundturer er påkrevet, må ruteopplegget gjøre det mulig for reisende fra Røst å ankomme Bodø før kl 12.00 lokal tid og returnere om ettermiddagen eller kvelden.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly eller helikopter registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Røst lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 705,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Røst – Bodø v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (4) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

7: Narvik (Framnes) – Bodø v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Narvik (Framnes) – Bodø v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 380 seter mandag – fredag samlet og minst 95 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 09.30 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.00.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Narvik lufthavn, Framnes. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 1030,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Narvik (Framnes) – Bodø v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (3) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Narvik (Framnes) – Bodø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

8A: Brønnøysund – Bodø v. v., Brønnøysund – Trondheim v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Brønnøysund – Bodø v. v., Brønnøysund – Trondheim v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjensteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Brønnøysund – Bodø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 400 seter mandag – fredag samlet og minst 100 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

· Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Brønnøysund tidligst kl 19.00.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Brønnøysund – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 725 seter mandag – fredag samlet og minst 180 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 20.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Brønnøysund tidligst kl 18.00.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Brønnøysund – Bodø 1190,-

Brønnøysund – Trondheim 1160,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (5) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Brønnøysund – Bodø v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

8B: Sandnessjøen – Bodø v. v., Sandnessjøen – Trondheim v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Sandnessjøen – Bodø v. v., Sandnessjøen – Trondheim v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandnessjøen – Bodø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 400 seter mandag – fredag samlet og minst 100 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

· Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Sandnessjøen tidligst kl 19.00.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandnessjøen – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 475 seter mandag – fredag samlet og minst 115 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 20.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sandnessjøen tidligst kl 18.00.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Sandnessjøen lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Sandnessjøen – Bodø 1025,-

Sandnessjøen – Trondheim 1235,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (5) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Sandnessjøen – Bodø v. v. og Sandnessjøen – Trondheim v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

9A: Mo i Rana – Bodø v. v., Mo i Rana – Trondheim v. v., Mosjøen – Bodø v. v., Mosjøen – Trondheim v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Mo i Rana – Bodø v. v., Mo i Rana – Trondheim v. v., Mosjøen – Bodø v. v., Mosjøen – Trondheim v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mo i Rana – Bodø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 575 seter mandag – fredag samlet og minst 140 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten på strekningen i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

· Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Mo i Rana tidligst kl 19.00.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mo i Rana – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 725 seter mandag – fredag samlet og minst 180 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten på strekningen i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 20.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Mo i Rana tidligst kl 18.00.

2.3 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mosjøen – Bodø v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 300 seter mandag – fredag samlet og minst 75 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bodø skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bodø tidligst kl 18.30.

· Første avgang Bodø skal være senest kl 08.30 og siste avgang Mosjøen tidligst kl 19.00.

2.4 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Mosjøen – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 425 seter mandag – fredag samlet og minst 110 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag - fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 20.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Mosjøen tidligst kl 18.00.

2.5 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved lufthavnene Mo i Rana og Mosjøen. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.6 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Mo i Rana – Bodø 750,-

Mo i Rana – Trondheim 1415,-

Mosjøen – Bodø 1025,-

Mosjøen – Trondheim 1275,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.7 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.8 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (5) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Mo i Rana – Bodø v. v., Mo i Rana – Trondheim v. v., Mosjøen – Bodø v. v. og Mosjøen – Trondheim v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

9B: Namsos – Trondheim v. v., Rørvik – Trondheim v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Namsos – Trondheim v. v., Rørvik – Trondheim v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Namsos – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fire tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 355 seter hver vei mandag – fredag samlet og minst 90 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst to av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst to av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding, de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 18.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Namsos tidligst kl 17.00.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Rørvik – Trondheim v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 200 seter hver vei mandag – fredag samlet og minst 55 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding, de resterende påkrevde flygingene skal være gjennomgående og kan ha høyst én mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

De påkrevde flygingene skal korrespondere med flyruter Trondheim – Oslo v. v.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Trondheim skal være senest kl 08.00 og siste avgang Trondheim tidligst kl 18.30.

· Første avgang Trondheim skal være senest kl 09.30 og siste avgang Rørvik tidligst kl 17.00.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved lufthavnene Namsos og Rørvik. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Namsos – Trondheim 790,-

Rørvik – Trondheim 1005,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (6) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

10A: Florø – Oslo v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Florø – Oslo v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 pst. av de mimimumsnivåer som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fem daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst seks tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 925 seter mandag – fredag samlet og minst 220 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 21.00.

· Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Florø tidligst kl 19.30.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Florø lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 1445,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Florø – Oslo v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Florø – Oslo v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

10B: Florø – Bergen v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Florø – Bergen v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 pst. av de mimimumsnivåer som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fem daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 800 seter mandag – fredag samlet og minst 160 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bergen skal være senest kl 09.30 og siste avgang Bergen tidligst kl 20.00.

· Første avgang Bergen skal være senest kl 09.00 og siste avgang Florø tidligst kl 20.00.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Florø lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 885,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Florø – Bergen v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Florø – Bergen v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

11A: Førde – Oslo v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Førde – Oslo v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder januar – juni og august – desember. I juli gjelder det krav bare til setekapasiteten, med et minste seteantall som ikke er lavere enn 80 pst. av de mimimumsnivåer som er spesifisert under.

Hele året gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst fire daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst fem tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 680 seter mandag – fredag samlet og minst 170 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

· Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Førde tidligst kl 17.30.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Førde lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 1445,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Førde – Oslo v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Førde – Oslo v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

11B: Førde – Bergen v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekning:

Førde – Bergen v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 50 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bergen skal være senest kl 10.30 og siste avgang Bergen tidligst kl 17.30.

· Første avgang Bergen skal være senest kl 11.00 og siste avgang Førde tidligst kl 17.30.

2.2 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Førde lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.3 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige NOK 885,-.

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltaksten justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.4 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.5 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Førde – Bergen v. v. til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningen Førde – Bergen v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

12A: Sogndal – Oslo v. v., Sogndal – Bergen v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Sogndal – Oslo v. v., Sogndal – Bergen v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sogndal – Oslo v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 425 seter mandag – fredag samlet og minst 90 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

· Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sogndal tidligst kl 17.30.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sogndal – Bergen v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 190 seter mandag – fredag samlet og minst 60 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bergen skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bergen tidligst kl 17.30.

· Første avgang Bergen skal være senest kl 10.30 og siste avgang Sogndal tidligst kl 16.30.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Sogndal lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.4 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Sogndal – Oslo 1245,-

Sogndal – Bergen 885,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.6 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Sogndal – Oslo v. v. og Sogndal – Bergen v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

12B: Sandane – Oslo v. v., Sandane – Bergen v. v., Ørsta-Volda – Oslo v. v., Ørsta-Volda – Bergen v. v.

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse pr 1 april 2000 for ruteflyginger på følgende strekninger:

Sandane – Oslo v. v., Sandane – Bergen v. v., Ørsta-Volda – Oslo v. v., Ørsta-Volda – Bergen v. v.

2. Forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandane – Oslo v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 60 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. I begge retninger kan hver av de resterende påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding, som kan inkludere flybytte forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Oslo.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

· Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Sandane tidligst kl 17.30.

2.2 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Sandane – Bergen v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 90 seter mandag – fredag samlet og minst 25 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger kan hver av de påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding. Mellomlandingen kan inkludere flybytte, forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Bergen.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bergen skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bergen tidligst kl 17.30.

· Første avgang Bergen skal være senest kl 10.30 og siste avgang Sandane tidligst kl 16.30.

2.3 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Ørsta-Volda – Oslo v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst tre daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst tre tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 250 seter mandag – fredag samlet og minst 60 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag – fredag og minst én av de påkrevde flygingene lørdag – søndag samlet være uten mellomlanding. I begge retninger kan hver av de resterende påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding, som kan inkludere flybytte forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Bergen.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Oslo skal være senest kl 09.00 og siste avgang Oslo tidligst kl 19.00.

· Første avgang Oslo skal være senest kl 09.30 og siste avgang Ørsta-Volda tidligst kl 17.30.

2.4 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Ørsta-Volda – Bergen v. v.

Kravene gjelder året rundt. Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger.

Antall flyginger:

· Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag – fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag – søndag samlet.

Setekapasitet:

· I begge retninger skal tilbys minst 90 seter mandag – fredag samlet og minst 25 seter lørdag – søndag samlet.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

· Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar – 30 juni eller 1 august – 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i anneks til denne kunngjøringen.

Ruteføring:

· I begge retninger kan hver av de påkrevde flygingene ha høyst én mellomlanding. Mellomlandingen kan inkludere flybytte, forutsatt at overgangstiden ikke overskrider 60 minutter og at selskapet forestår befordringen på hele strekningen til og fra Bergen.

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag – fredag (lokale tider):

· Første ankomst Bergen skal være senest kl 10.00 og siste avgang Bergen tidligst kl 17.30.

· Første avgang Bergen skal være senest kl 10.30 og siste avgang Ørsta-Volda tidligst kl 16.30.

2.5 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer og med trykkabin skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved lufthavnene Sandane og Ørsta-Volda. For nærmere informasjon om dette, kontakt:

Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00

2.6 Takster

· Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsåret som begynner 1 april 2000 ikke overstige følgende beløp i NOK:

Sandane – Oslo 1445,-

Sandane – Bergen 1065,-

Ørsta-Volda – Oslo 1445,-

Ørsta-Volda – Bergen 1190,-

· For hvert påfølgende driftsår skal maksimaltakstene justeres 1 april innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

· Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

· Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.7 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.8 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til rutene omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene:

Takster:

· Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper.

· Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

· Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Annet

Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse merket (7) som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996, for så vidt gjelder ruteflyginger på strekningene Sandane – Oslo v. v., Sandane – Bergen v. v., Ørsta-Volda – Oslo v. v. og Ørsta-Volda – Bergen v. v.

4.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er for øvrig lagt ut på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud

Anneks til innføringene 1 – 12B av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger i Norge

JUSTERING AV PRODUKSJON/ANTALL TILBUDTE SETER – PRODUKSJONSJUSTERINGSKLAUSUL

1. Formål med produksjonsjusteringsklausulen

Formålet med produksjonsjusteringsklausulen er å sikre at tilbudt kapasitet i antall seter fra operatøren justeres i tråd med vesentlige endringer i markedets etterspørsel. Når passasjertallet øker og overstiger etterfølgende definerte grenseverdier for den til enhver tid faktiske kabinfaktor, her definert som andelen belagte seter til enhver tid, skal operatøren øke antallet tilbudte seter. Operatøren kan på samme måte redusere antallet tilbudte seter når etterspørselen reduseres vesentlig. Se etterfølgende spesifikasjon i punkt 3.

2. Perioder for måling av kabinfaktor

Tidsperiodene hvor kabinfaktoren skal overvåkes og måles går henholdsvis fra og med 1. januar til og med 30. juni og fra og med 1. august til og med 30. november.

3. Vilkår for endring av tilbudt setekapasitet

3.1. Vilkår for økning av produksjon

3.1.1. Økning i produksjon/antall tilbudte seter skal finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse er høyere enn 70%. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene overstiger 70% i periodene nevnt i 2, skal operatøren senest fra og med oppstart av påfølgende IATA trafikksesong, øke produksjonen/antall tilbudte seter med minst 10% på disse strekningene. Produksjonen/antall tilbudte seter skal økes slik at kabinfaktoren ikke overstiger 70%.

3.1.2. Når produksjonen skal økes i forhold til ovennevnte, kan den nye produksjonen utføres ved bruk av luftfartøy med mindre setekapasitet enn spesifisert i det opprinnelige anbudet, hvis foretrukket av operatøren.

3.1.3. For rutenettet omfattet av kunngjøring 1A av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, skal behovet for produksjonsøkning vurderes i forhold til gjennomsnittlig kabinfaktor til og fra hver av følgende lufthavner: Kirkenes, Alta, Hammerfest og Vadsø.

3.2. Vilkår for reduksjon av produksjon

3.2.1. Reduksjon i produksjon/antall tilbudte seter kan finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er lavere enn 35%. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene underskrider 35% i periodene nevnt i 2, kan operatøren redusere produksjonen/antall tilbudte seter med inntil 25% på disse strekningene, fra første dag etter måleperiodens utløp.

3.2.2. For rutenettet omfattet av kunngjøring 1A av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, skal behovet for produksjonsjusteringer nedad vurderes i forhold til gjennomsnittlig kabinfaktor til og fra hver av følgende lufthavner: Kirkenes, Alta, Hammerfest og Vadsø.

3.2.3. På strekninger med mer enn to daglige avganger i hver retning, skal reduksjon i utført produksjon i samsvar med 3.2.1 og 3.2.2 skje ved redusert antall avganger. Unntak fra dette kravet er hvis det benyttes luftfartøy med høyere setekapasitet enn det minimum som er spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse, hvor det da kan settes inn mindre luftfartøy, dog ikke med lavere setekapasitet enn den som er spesifisert som minimum i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.

3.2.4. På enkeltstrekninger som bare har en eller to daglige avganger i hver retning, kan reduksjon i produksjon bare skje ved bruk av luftfartøy med lavere setekapasitet enn spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.

4. Prosedyrer ved produksjonsendring

4.1. Samferdselsdepartementet har etter loven det ansvaret for å godkjenne operatørens forslag til ruteplan, inkludert endringer i produksjon/antall tilbudte seter. Det henvises til Rundskriv N-8/97 fra Samferdselsdepartementet, medfølgende anbudsdokumentene.

4.2. Når produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, skal rutetidene for den nye produksjonen kunne anbefales både av operatøren og av berørte fylkeskommuner.

4.3. Hvis produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, og operatøren ikke kommer til enighet med berørte fylkeskommuner for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter i henhold til 4.2, kan operatøren søke godkjennelse for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter av Samferdselsdepartementet i henhold til 4.1. Dette betyr ikke at operatøren kan søke godkjennelse for forslag til rutetider som ikke inkluderer den påkrevde produksjonsøkningen. Det må foreligge vesentlige grunner for at Samferdselsdepartementet skal kunne godkjenne forslag til rutetider som avviker fra det berørte fylkeskommuner har kunnet anbefale.
5. Uendret økonomisk kompensasjon ved endringer i produksjon

5.1. Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen skal økes i henhold til 3.1.

5.2. Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen reduseres i henhold til 3.2.

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen