Endringslov angående allmenninger m.v.

LOV-1992-06-19-61 Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.

Se loven på lovdata.no