FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN

Samferdselsdepartementet
08.10.04

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 21. SEPTEMBER 1979 NR. 7 OM BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR UNDER KJØRING MED MOTORVOGN

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2004 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 23 a. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17 a (Rdir 91/671/EØF). Endret 16. juli 1984 nr. 1496, 22. oktober 1986 nr. 2151, 26. april 1988 nr. 311, 18. juli 1989 nr. 654, 28. januar 1993 nr. 51, 17. september 1993 nr. 857, 23. juni 1994 nr. 647, 19. desember 2001 nr. 1506.

I

I forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Enhver skal bruke godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel, to- og trehjuls motorvogn (herunder firehjuls motorsykkel), sidevogn til tohjuls motorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

Påbudet gjelder likevel ikke:

a) når kjøretøyet står stille,

b) under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,

c) under kjøring med beltemotorsykkel i forbindelse med reindrift, skogbruk eller vedlikehold og ettersyn av kraftgater/-linjer,

d) under kjøring med firehjuls moped som har lukket karosseri,

e) under kjøring med beltemotorsykkel/fire-/sekshjuls motorsykkel i militære avdelinger når Forsvarets hjelm benyttes,

f) når godkjent¹ og CE-merket² alpinhjelm brukes under kjøring med beltemotorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

¹ Jf. ICS 13.340.20; 97.220.20, jf. NS-EN1077.

² Jf. forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

II

Endringene trer i kraft straks.