Forsiden

GI-08/2010 Instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

 

Nr.                                          Vår ref                                        Dato
GI 08/2010                              201000031                                  09.02.2010

 

GI 08/2010 Instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen
skole til å gå på videregående skole på fastlandet

Justisdepartementet viser til utlendingsloven § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om generelle spørsmål vedrørende lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Bakgrunn
I St.meld. nr. 22 (2008-2009) om Svalbard vises det til at regjeringen vil vurdere muligheten for å legge til rette for at Longyearbyen lokalstyre kan inngå avtale om utvekslingsprogram mellom Longyearbyen skole og Troms fylkeskommune for de utenlandske elevene som går på skole i Longyearbyen. Gjennom en slik avtale kan disse elevene oppfylle vilkårene for å få oppholdstillatelse i studieøyemed på fastlandet, og vil dermed få adgang til fastlandet for videregående utdanning. Ved stortingsbehandlingen av meldingen 15. juni 2009 (Innst. S. nr. 336 (2008-2009)), ble en slik mulig utvekslingsavtale løftet opp som et viktig tiltak for å legge bedre til rette for de utenlandske barna som bor på Svalbard.

Problemstillingen forutsetter endring av dagens praksis om at det som en klar hovedregel ikke gis oppholdstillatelse til utlendinger som ønsker å gå på videregående skole i Norge. Justisdepartementet åpner med denne instruks for en endring av praksis knyttet til utlendingsforskriften § 6-19. Det åpnes for at det kan inngås utvekslingsavtaler mellom Longyearbyen lokalstyre og aktuelle fylkeskommuner, herunder Troms fylkeskommune.

Rettslig utgangspunkt
Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-19 at søkeren har tilsagn om opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon. Utlendingsdirektoratet kan i samråd med Kunnskapsdepartementet, gi nærmere retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner og studier som kan godkjennes.
UDIs rundskriv 2010-101 om oppholdstillatelse for utdanning gir uttrykk for praksis knyttet til studietillatelser, herunder regler knyttet til videregående utdanning. Som hovedregel skal det ikke gis oppholdstillatelse for å gå på videregående skole, imidlertid er det presisert enkelte unntak i rundskrivet. Unntak kan i dag blant annet gjøres der det er inngått samarbeidsavtale/ vennskapsavtale om gjensidig kulturutveksling av studenter mellom norsk fylke og regioner/fylker i søkers hjemland. Dette gjelder både offentlig videregående skoler og private videregående skoler godkjent i henhold til lov nr. 84 av 4. juli 2003 om private
skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

En utvekslingsavtale med Longyearbyen lokalstyre vil ikke falle inn under ordlyden for dette unntaket i gjeldende rundskriv fra Utlendingsdirektoratet.

Instruks om ny praksis
Direktoratet instrueres om å legge til rette for at barn av utlending som oppholder seg lovlig på Svalbard, skal kunne gis oppholdstillatelse for å gå på videregående skole på fastlands-Norge. Instruksen gjelder elever som er tatt opp ved Longyearbyen skoles videregående avdeling. Det er en forutsetning at Longyearbyen lokalstyre og aktuell fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale om elevutveksling på videregående skoles nivå.

UDI må i samråd med Kunnskapsdepartementet ta nærmere stilling til hvilke relevante videregående skoler som kan godkjennes på fastlands-Norge, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

Det må legges til rette for gjennomføring av instruksen slik at elevene kan gå på videregående skole på fastlands-Norge innen høsten 2010.

Nærmere om Longyearbyen lokalstyre som avtalepart
På Svalbard er Longyearbyen lokalstyre tillagt ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring på Svalbard. Lokalstyret kan også drive videregående opplæring. Dette fastsettes i forskrift av 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard. Departementet finner på denne bakgrunn at Longyearbyen lokalstyre kan inngå utvekslingsavtaler med fylkeskommuner på fastlandet om videregående skoletilbud.

Departementet har ingen innvendinger mot at Longyearbyen lokalstyre inngår avtaler med ulike fylkeskommuner om det er relevant. Utlendingsdirektoratet må ta hensyn til dette ved utformingen av nye retningslinjer.

 
Nærmere om elevgrunnlaget for utvekslingsavtaler
Elevgrunnlaget for utvekslingsavtalen skal som nevnt være barn av utlendinger med lovlig opphold på Svalbard. Det innebefatter både barn med forelder som er gift eller samboer med norsk borger og barn av utlending med lovlig opphold på Svalbard, og som er tilknyttet de norske bosettingene for øvrig. Barnet må være elev som er tatt opp ved Longyearbyen skoles videregående avdeling.

Instruksen trer i kraft straks.


Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                  Birgitte Ege
                                                                                  avdelingsdirektør

 

Kopi: Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sysselmannen på Svalbard, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet