Høring - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2020

Vår ref.: 19/3445

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU.

Departementet foreslår at Arbeids- og velferdsetaten, Statens pensjonskasse, kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, Pensjonstrygden for sjømenn og Garantikassen for fiskere gis en uttrykkelig hjemmel for behandling av personopplysninger. I dag behandler myndighetene personopplysninger på grunnlag av de lovbestemte oppgaver som de skal utføre. Formålet med lovforslaget her er å tydeliggjøre denne adgangen. Et annet sentralt forslag er en uttrykkelig lovbestemmelse om at det skal kunne treffes helautomatiserte avgjørelser. Slik behandling må sikre partens krav til forsvarlig saksbehandling og være forenlig med retten til vern av personopplysninger. Avgjørelsen skal ikke kunne bygge på skjønnsmessige vilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom.

For Statens pensjonskasse, Pensjonstrygden for sjømenn og Garantikassen for fiskere foreslås dessuten en lovfestet adgang til å gjenbruke personopplysninger til enkelte andre formål enn det de ble innhentet for, blant annet til statistikk og analyse.

Endelig foreslås at departementet kan gi nærmere regler i forskrift om behandling av opplysninger, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, og om adgangen til viderebehandling og utlevering.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 14. januar 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Anne-Louise Resberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Thea Rikter-Svendsen 
rådgiver

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Datatilsynet
 • Finanstilsynet
 • Garantikassen for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regjeringsadvokaten
 • Sivilombudsmannen
 • Statens pensjonskasse
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Trygderetten
 • Fylkesmennene
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Finans Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landets høgskoler
 • Landets universiteter
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • Norges juristforbund
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Senior Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund