Høring om endringer i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Forslaget inneholder en minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.10.2017

Vår ref.: 17/3195

Høring av endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Videre foreslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Departementet foreslår også at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2557731

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 13. oktober 2017.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør

  

Signe Bechmann Hansen
førstekonsulent

Departementene
Direktorater og tilsyn
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Høgskoler
Kommuner
Landets universiteter
Private barnehager
Private grunnskoler
Private grunnskoler for funksjonshemmede
Private skoler i utlandet
Private videregående skoler i Norge
Sametinget
Videregående skoler
Abelia
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atferdssenteret
Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barnevakten
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Blindeforbundet
Brønnøysundregisteret
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Datatilsynet
Delta
Den norske Eurytmihøgskole
Diakonhjemmet Høgskole
DMMH
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Espira
FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldrenettverk mot mobbing
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskningsrådet
FUB
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handikappede barns foreldreforening
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Humanetisk forbund
Husbanken
Høgskolen Betanien
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Hørselshemmedes landsforbund
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
IMDI
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kanvas
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers Forbund
KS - kommunesektorens organisasjon
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kvinnefronten
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Lovisenberg diakonale høgskole
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret  UiS
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Rogaland
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Mental helse ungdom
Miljødirektoratet
Misjonshøgskolen
MOT
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Naturfagsenteret
NHO
NLA Høgskolen
Nord Universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning
Norges Bygdekvinnelag
Norges Dansehøyskole
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges kvinne- og familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges sykepleierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Nynorsksenteret
Næringslivets Hovedorganisasjon
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
PBL
PIA (Private barnehager i Asker)
Redd Barna
REFORM- ressurssenter for menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Rudolf Steinerhøyskolen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samisk høgskole
Samisk Høgskole
Senter for IKT i utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Sentralledelsen for fylkesnmendene for barnevern og sosiale saker
Sex og politikk
Sivilombudsmannen
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivesenteret
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens institutt for forbruksforskning
Statped
Steinerbarnehagene Norge
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Uni Research Helse
UNICEF Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
Virke
Voksenopplæringsforbundet
Westerdals - Oslo  School of Arts  Communication and Technolgy
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
YS