III Anbudsinnbydelse regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april

III Anbudsinnbydelse regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

1. Innledning

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), har Norge besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på regionale ruteflyginger pr 1 april 2000, som kunngjort 25 mars 1999, jf. kapittel II i dette dokumentet.

Hvis intet luftfartsselskap innen to måneder fra anbudsfristen, jf nr 12 i denne kunngjøringen, har dokumentert overfor Samferdselsdepartementet at det pr 1 april 2000 vil starte ruteflyginger i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ett eller flere av anbudene som nevnt i nr 2 i denne kunngjøringen, uten å anmode om økonomisk kompensasjon eller markedsbeskyttelse, har Norge besluttet å gjennomføre anbud i samsvar med prosedyrereglene i artikkel 4, nr 1 d) i nevnte forordning, hvoretter adgangen til det enkelte anbud nevnt i nr 2 fra 1 april 2000 skal avgrenses til ett luftfartsselskap.

2. Hva anbudsinnbydelsen omfatter

Innbydelsen gjelder ruteflyginger fra 1 april 2000 i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse offentliggjort i kapittel II i dette dokumentet.

Innbydelsen omfatter 12 ruteområder, benevnt 1 – 12, som igjen fordeles på i alt 19 anbud. Ruteområdene 2, 3, 4, 6 og 7 består av ett enkelt anbud og de øvrige ruteområdene av to anbud hver (benevnt A og B). Ruteområdene og de tilhørende anbudene er:

Ruteområde 1

Anbud 1A ruter mellom Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, samt mellom disse lufthavnene og Kirkenes og Alta

Anbud 1B Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen – Tromsø

Ruteområde 2

Anbud 2 Vardø – Kirkenes

Ruteområde 3

Anbud 3 Lakselv – Tromsø

Ruteområde 4

Anbud 4 Andenes – Bodø, Andenes – Tromsø

Ruteområde 5

Anbud 5A Svolvær – Bodø

Anbud 5B Leknes – Bodø

Ruteområde 6

Anbud 6 Røst – Bodø

Ruteområde 7

Anbud 7 Narvik (Framnes) – Bodø

Ruteområde 8

Anbud 8A Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim

Anbud 8B Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim

Ruteområde 9

Anbud 9A Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim, Mosjøen – Bodø, Mosjøen – Trondheim

Anbud 9B Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim

Ruteområde 10

Anbud 10A Florø – Oslo

Anbud 10B Florø – Bergen

Ruteområde 11

Anbud 11A Førde – Oslo

Anbud 11B Førde – Bergen

Ruteområde 12

Anbud 12A Sogndal – Oslo, Sogndal – Bergen

Anbud 12B Sandane – Oslo, Sandane – Bergen, Ørsta-Volda – Oslo, Ørsta-Volda - Bergen

For hvert av ruteområdene 1, 5, 8, 9, 10, 11 og 12 inviteres luftfartsselskapene til å by på anbud A og B kombinert, særlig hvis dette reduserer det samlede kompensasjonsbehovet som kreves for ruteområdet. Anbyderne plikter da å tydeliggjøre den kompensasjon som kreves for hvert enkelt anbud (A og B), i tilfelle de blir valgt kun for det ene.

For ruteområde 2 gis luftfartsselskapene anledning til å avgi anbud også på vilkår av at de blir valgt for ruteområde 1 eller anbud 1A i denne kunngjøringen. Anbyderne plikter da å tydeliggjøre den kompensasjon som kreves også for ruteområde 2 isolert, i tilfelle de blir valgt kun for dette.

For ruteområde 4 gis luftfartsselskapene anledning til å avgi anbud også på vilkår av at de blir valgt for ruteområde 5 eller ruteområde 7 i denne kunngjøringen. Anbyderne plikter da å tydeliggjøre den kompensasjon som kreves også for ruteområde 4 isolert, i tilfelle de blir valgt kun for dette.

For ruteområde 6 gis luftfartsselskapene anledning til å avgi anbud også på vilkår av at de blir valgt for ruteområde 5 eller anbud 5B eller ruteområde 7 i denne kunngjøringen, eller for helikopterruten Værøy – Bodø v. v. som det ble kunngjort forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 16 av 21 januar 1999. Anbyderne plikter da å tydeliggjøre den kompensasjon som kreves også for ruteområde 6 isolert, i tilfelle de blir valgt kun for dette.

For ruteområde 11 gis luftfartsselskapene anledning til å avgi anbud også på vilkår av at de blir valgt for ruteområde 10 eller ruteområde 12 i denne kunngjøringen. Anbyderne plikter da å tydeliggjøre den kompensasjon som kreves også for ruteområde 11 isolert, i tilfelle de blir valgt kun for dette.

3. Adgang til å gi anbud

Alle luftfartsselskaper som har en gyldig lisens i samsvar med Rådsforordning (EØF) nr 2407/92 av 23 juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi anbud ( http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2407.html).

4. Anbudsprosedyre

Anbudsinnbydelsen skjer i henhold til artikkel 4 nr 1 d), e), f), g), h) og i) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud. For sent innkomne anbud og anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én anbyder eller at det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Slike forhandlinger skal være i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse og uten at det foretas vesentlige endringer i de opprinnelige anbudsvilkårene.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud til valg av anbyder er foretatt.

5. Tildeling

5.1

Tildeling skal som hovedregel, jf 5.2 og 5.3 i denne kunngjøringen, skje til det anbudet eller, der relevant, den kombinasjon av anbud med lavest kompensasjonsbehov for hvert enkelt ruteområde, spesifisert således:

a) for hvert enkelt av ruteområdene 1, 5, 8, 9, 10, 11 og 12 til det anbudet eller den kombinasjon av anbud innenfor ruteområdet med lavest kompensasjonsbehov regnet for perioden 1 april 2000 – 31 mars 2003,

b) for hvert av ruteområdene 2, 3, 4 og 7 til det anbudet med lavest kompensasjonsbehov regnet for perioden 1 april 2000 – 31 mars 2003,

c) for ruteområde 6 til det anbudet med lavest kompensasjonsbehov på årsbasis.

5.2

Dersom det for anbud A eller B innenfor ruteområdene 1, 5, 8, 9, 10, 11 og/eller 12 avgis anbud der det ikke kreves kompensasjon, og således kun markedsbeskyttelse, skal tildeling uavhengig av 5.1 skje til slike anbud, hvoretter bestemmelsen i 5.1.a) anvendes for det resterende anbud (B eller A) innenfor hvert berørte ruteområde.

5.3

I tilfelle tildeling ikke kan skje etter bestemmelsene i 5.1 og 5.2 fordi det foreligger anbud med identiske kompensasjonskrav, skal tildeling skje til det anbudet, eller, der relevant, til de kombinasjoner av anbud med høyest tilbudt antall seter for hvert enkelt av ruteområdene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 for perioden 1 april 2000 – 31 mars 2003, og for ruteområde 6 til det anbud med høyest tilbudt antall seter på årsbasis.

6. Anbudsdokument

Det fullstendige anbudsdokument, som inneholder kunngjøringer av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med offentlig tjenesteytelse, standardkontrakt og kalkyleskjema kan fås fritt tilsendt fra oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Telefon: 22 24 82 41

Telefaks: 22 24 95 72

Dokumentasjonen er også tilgjengelig på internett: http://www.odin.dep.no/sd/publ/anbud/

7. Økonomisk kompensasjon

De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som er inkludert i anbudsdokumentet og eksplisitt angi den kompensasjonen i norske kroner som er nødvendig for den aktuelle rutebetjening fra oppstart til kontraktsperiodens opphør, jf avsnitt 9 under. Anbudene skal basere seg på prisnivået for første driftsår, som her er definert til å være 1 april 2000 – 31 mars 2001, og brytes ned på/spesifiseres for det enkelte driftsår.

Den nøyaktige kompensasjonen for driftsårene som begynner 1 april 2001 og 1 april 2002 skal baseres på en driftsinntekts- og driftskostnadsjustering av anbudsbudsjettet. Disse justeringene skal være innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15 februar samme året, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå ( http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/).

Operatøren beholder alle inntekter generert av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene. Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetningene som ligger til grunn for anbudsavtalen, kan det i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger om revisjon av kontrakten.

8. Takster

Anbudene skal spesifisere takstene og betingelsene knyttet til disse. Takstene skal være i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse som offentliggjort i kapittel II i dette dokument.

9. Kontraktens varighet, endring og opphevelse

For anbud 6 skal kontrakten gjelde fra 1 april 2000 og opphøre 31 juli 2002 eller 31 mars 2003, jf nr 5.1.c) i denne kunngjøringen. Anbyderne må klart spesifisere varigheten av kontrakten.

For alle de andre anbudene skal kontrakten gjelde fra 1 april 2000 og opphøre 31 mars 2003.

Prisomregninger angitt i nr 7 i denne kunngjøringen og det arbeid som er utført i henhold til kontrakten, skal gjennomgås hvert år sammen med luftfartsselskapet i løpet av de seks siste ukene før årsdagen for tjenestens/kontraktens begynnelse.

Kontrakten må ikke endres med mindre forandringen er i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse slik de er publisert i kapittel II i dette dokument. Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt.

Kontrakten kan sies opp av luftfartsselskapet kun med et varsel på 12 måneder.

10. Manglende overholdelse av kontrakten

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

Med de begrensninger som følger av insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis operatøren blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller går konkurs. Samferdselsdepartementet kan likeledes si opp kontrakten i de andre tilfellene som omhandles i § 12 i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, som er inkludert i anbudsdokumentene ( http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19940415-0256.html).

Dersom operatøren på grunn av force majeure eller andre forhold utenfor hans kontroll har vært ute av stand til å oppfylle trafikkopplegget etter kontrakten mer enn fire av de siste seks måneder, kan kontrakten sies opp med én måneds skriftlig varsel.

Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren mister eller ikke får fornyet sin lisens.

Uavhengig av eventuelt erstatningskrav, skal kompensasjonsbeløpet reduseres på grunnlag av det samlede antall flyginger som innstilles av grunner som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, dersom antall innstilte flyginger av slike grunner i løpet av et driftsår overstiger 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

11. Selskapskoder

Flygingene kan ikke bære andre selskapskoder enn anbyderens og kan ikke inngå som del av “code-sharing”-arrangementer med andre flyginger.

12. Innsendelse av anbud

Anbudene må sendes med rekommandert post, slik at mottageren skal kvittere, idet poststempelets dato er avgjørende som bevis for avsendelsen, eller det kan leveres personlig mot kvittering, til:

Samferdselsdepartementet

Akersgata 59 (besøksadresse)

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

ikke senere enn 25 juni 1999, kl 15.00 (lokal tid).

Alle anbud må innsendes i 3 – tre – eksemplarer.

13. Gyldigheten av anbudene

De utlyste anbudene er gyldige bare dersom intet EØS-luftfartsselskap som kan få tillatelse til å utøve trafikkrettigheter, innen to måneder fra anbudsfristen, jf nr 12 i denne kunngjøringen, har dokumentert overfor Samferdselsdepartementet at det pr 1 april 2000 vil starte ruteflyginger i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ett eller flere av anbudene som nevnt i nr 2 i denne kunngjøringen, uten å anmode om økonomisk kompensasjon eller markedsbeskyttelse

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen