AI-100/09 - Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda 

 

 


Nr.                                      Vår ref                                           Dato
AI-100/09                            200603028                                    17.12.2009


 
Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser, sist AI-86/09 av 6.10.2009, gitt som følge av opphevelse av blant annet § 2 i forskrift 4.7.2003 om særlige tiltak mot Burma (Burma-forskriften). Formålet med instruksene var å forlenge gyldigheten av reiserestriksjonene mot de samme personene som var underlagt reiserestriksjoner i henhold til den opphevede § 2 i nevnte forskrift.

Videre vises det til vedlagt melding fra Utenriksdepartementet av 28.9.2009. Av denne fremgår det at Norge har sluttet opp om EUs felles holdning 2009/351/FUSP av 27.4. 2009. Denne felles holdningen forlenger gyldigheten av EUs felles holdning 2006/318/FUSP av 27.4.2006, og oppdaterer listen over personer som er undergitt reiserestriksjoner. Det er imidlertid ikke denne listen over personer som gjelder per i dag. I forbindelse med domfellelsen av Aung San Suu Kyi ble det i vedlagte felles holdning 2009/615/FUSP av 13.8.2009, besluttet å inkludere de ansvarlige medlemmene i domstolen på listen over personer undergitt reiserestriksjoner. Norge har sluttet opp om også denne felles holdningen. Den oppdaterte listen over personer fra Burma/Myanmar som skal undergis reiserestriksjoner, fremgår nå av vedlegg I til den sistnevnte felles holdningen. Det er denne listen som nå er den gjeldende.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Burma, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l. Den oppdaterte navnelisten over personer som er omfattet av reiserestriksjonene fremgår av vedlegg I til felles holdning 2009/615/FUSP av 13.8.2009.

Lenker til relevante dokumenter:
2006/318/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:116:0077:0097:EN:PDF

2009/351/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:108:0054:0085:EN:PDF

2009/615/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:EN:PDF

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010, og gjelder inntil 30.4.2010 dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes om å orientere politidistriktene gjennom Politidirektoratet. Utlendingsdirektoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsenhetens fagenhet for landinformasjon og Utenriksdepartementet er informert ved kopi av instruksen.


Med hilsen

 

Sissil Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Lene S. Walaas
                                                                              rådgiver


Vedlegg:
Melding fra Utenriksdepartementet av 28.9.2009

Kopi:
Utenriksdepartementet (u/vedlegg)
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon
RVP-redaksjonen@udi.no