Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen — Kirkenes: Presiseringer

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

Presiseringer til anbudsgrunnlaget "Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes i perioden 01.01.2005 (-6) - 31.12.2012"

12.07.04

Til pkt 3.14:
Krav om spesifikasjoner av fartøyer som følger av pkt. 9.7 skal også omfatte de fartøyer som leverandør eventuelt skal benytte på sesongbasis. Ved fremtidig bytte av fartøy i kontraktsperioden som på tidspunkt for avgivelse av tilbud ikke kan spesifiseres, gjelder følgende:

Dersom angitte egenskaper ved et fartøy blir avgjørende for hvilken rang tilbudet får i forhold til andre tilbud, må leverandør forplikte seg til å opprettholde den samme standard og kvalitet uansett skip, i hele kontraktsperioden. Dersom leverandør ikke kan forplikte seg på denne måten, blir hans tilbud å rangere uten de "tilleggspoeng" høyere kvalitet og standard gir. Vurderinger av disse spørsmål vil bli gjort i forbindelse med avklarende drøftinger etter tilbudsåpning forut for kontraktsinngåelse.

Til pkt 8.3.2
De nåværende skip i Hurtigruten har en marsjhastighet i ruten på 14,5 knop.