NOU 2008: 3

Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

3 Forutsetninger for drøftingen av modeller for framtidig institusjonsstruktur

3.1 Generelle forutsetninger om samfunnsutviklingen

Utvalget har beskrevet samfunnsutviklingen på viktige områder i kapittel 3 og 4 i utredningen. Kapitlene beskriver en fortsatt vekt på utvikling av kunnskapssamfunnet, der den tjenesteytende sektoren vil fortsette å vokse og en stor del av arbeidskraften vil måtte ha høyere utdanning. Generelt vil etterspørselen etter kunnskap (kandidater, forskning, formidling, kommersialisering) i samfunnet fortsette å øke. Livslang læring kan få enda større betydning enn i dag. I en slik situasjon vil mindre høyskoler profitere på nærhet, men kunne bli for svake når det gjelder faglig kvalitet og profesjonell tilrettelegging.

Den demografiske utviklingen i Norge fram til 2025 er beskrevet i kapittel 4.4. Et sentralt trekk er at den befolkningsmessige konsentrasjonen i bymessige strøk vil fortsette. Samtidig viser søkertallene fra Samordna opptak at mindre høyskoler og studiesteder i distriktene allerede i dag har sviktende søkning, jf. vedlegg 2. Utviklingen forsterkes av at ungdom er mer mobile enn eldre og søker til byene, jf. kapittel 4.5. Det samlede studenttallet vil øke med økende ungdomskull fram til 2015, og overvekten av kvinner ventes å vedvare. Tall fra NIFU/STEP viser at økningen i nyrekrutteringen til høyere utdanning i perioden 1991 – 2003 i hovedsak har skjedd ved høyskolene og bestått av kvinner over 25 år. 1 Samtidig påviste Effektutvalget en stigende tendens til å søke opptak lokalt med stigende alder. 2 Disse faktorene kan muligens bidra til å kompensere til en viss grad for de nevnte urbaniseringstendensene. I perioden etter 2015 vil imidlertid ungdomskullene bli mindre igjen i de fleste delene av landet, og institusjoner som allerede har rekrutteringsproblemer i dag, vil sannsynligvis oppleve økende problemer.

Norge blir i stadig økende grad et flerkulturelt samfunn, og dette påvirker også utviklingen i høyere utdanning, jf. kapittel 18. Det kan ventes en fortsatt rask teknologisk utvikling med akselererende bruk av IKT-baserte/fleksible læringsformer, jf. kapittel 4.3. Nye teknologiske muligheter kan redusere betydningen av lokalisering, men igjen vil det kreves høy faglig kvalitet og god tilrettelegging for å nå opp i konkurransen.

I drøftingen er det videre lagt til grunn at finansieringen av sektoren vil bli videreført omtrent på dagens nivå eller med en jevn, mindre økning. I tillegg ventes en sterk økning i bevilgningene til forskning i tråd med regjeringens forskningsmål. Sammenlignet med andre land gis en stor andel av forskningsmidlene i Norge direkte til institusjonene. 3 Endringer i den konkurransebaserte forskningsfinansieringen kan likevel få konsekvenser særlig for de minste høyskolene. St.meld. nr. 20 2004 – 2005 Vilje til forskning signaliserer at Norges forskningsråd som hovedregel skal konsentrere sine tildelinger i færre og større prosjekter, noe som vil stille økte krav til institusjonene både når det gjelder bredde og kvalitet i fagmiljøene og mer konkret evnen til å definere, organisere og gjennomføre store forskningsprosjekter. Det samme gjelder i enda sterkere grad EU-finansierte prosjekter. Nasjonale virkemidler for å konsentrere forskningsinnsatsen, inkludert ordningen med Sentre for fremragende forskning, vil ytterligere øke forskjellene i rammebetingelser mellom de beste miljøene og de andre.

Dagens offentlig drevne velferdsstat forutsettes videreført. Den nåværende regjeringens målsetning om 10 000 nye helse- og omsorgsarbeidere kombinert med økt innslag av faglærte er beregnet å kunne dekkes med dagens utdanningskapasitet. De store eldrekullene kommer først fra 2025, slik at det ikke kan ventes noen store endringer i utdanningskapasiteten i pleie- og omsorgsfag i perioden.

Nordområdene er et nasjonalt satsingsområde, og kunnskapsutvikling er en av hovedpilarene i regjeringens nordområdestrategi. Dette sammenfaller med Det internasjonale polaråret, som varer fra mars 2007 til mars 2009, og der både Norge og andre arktiske land bevilger store beløp særlig til forskning. I tillegg kommer Snøhvit-utbyggingen. Her kan det ligge betydelige utviklingsmuligheter for de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene i Nord-Norge, men i mindre grad for institusjoner med hovedvekt på profesjonsutdanning innenfor helsefag og lærerutdanning. I forbindelse med Snøhvit-utbyggingen er det etablert et universitets- og høyskolesenter i Hammerfest med deltakelse av flere universiteter og høyskoler, men aktiviteten har så langt vært liten.

Dagens distriktspolitikk forutsettes videreført i hovedtrekk. I denne sammenhengen har kunnskapspolitikken vært et viktig virkemiddel, og antas fortsatt å ville være det. Det forutsettes ingen omfattende etablering av utenlandske tilbydere av høyere utdanning i Norge.

3.2 Forutsetninger for inndeling i «landsdeler»

Først beskrives den demografiske utviklingen for aldersgruppen 20 – 24 år, som representerer hovedgruppen av dem man finner som studenter i høyere utdanning. Dette er vist ved hvor i landet de er bosatt. Dernest er det foretatt en forsøksvis gruppering av fylker, som er gjennomført på en slik måte at ingen gruppering blir altfor stor og ingen altfor liten. Så ses det noe nærmere på helheten i studietilbudet innenfor hver av disse grupperingene.

3.2.1 Aldersgruppen 20 – 24 år: Demografi, utviklingen fremover og hvor de søker høyere utdanning

I tabell 3.1 vises den fylkesvise fordelingen av aldersgruppen 20 – 24 år, også framover i tid, gitt midlere verdier for framskrivinger fra SSB.

Tabell 3.1 Antall 20 – 24-åringer i ulike fylker

    20052010201520202025
Østfold20 – 24 år14 38015 88917 95918 36818 105
Akershus20 – 24 år25 69230 04434 73335 21935 341
Oslo20 – 24 år32 14935 87939 38740 06441 079
Hedmark20 – 24 år10 01611 00911 94411 77111 139
Oppland20 – 24 år10 12610 69711 74611 66611 157
Buskerud20 – 24 år13 63315 11116 61016 80116 591
Vestfold20 – 24 år12 67914 30515 57715 77315 108
Telemark20 – 24 år9 71110 58511 31411 10310 547
Aust-Agder20 – 24 år6 5916 7587 3587 3826 885
Vest-Agder20 – 24 år10 71711 21512 42812 46911 917
Rogaland20 – 24 år25 69927 77630 54230 75529 518
Hordaland20 – 24 år28 35730 57833 79633 67032 948
Sogn og Fjordane20 – 24 år6 7247 1647 5487 4096 989
Møre og Romsdal20 – 24 år15 41815 92416 81316 64215 893
Sør-Trøndelag20 – 24 år16 79218 43820 36420 14019 516
Nord-Trøndelag20 – 24 år7 5968 2888 8808 8508 320
Nord – Nordland20 – 24 år9 98110 43311 12110 7859 784
Sør – Nordland20 – 24 år4 1694 6304 8464 7514 221
Troms20 – 24 år9 39610 08611 20410 96410 099
Finnmark20 – 24 år4 0804 6845 1214 9954 595
Totalt273 906299 493329 291329 577319 752

En inndeling i grupperinger av fylker vil alltid kunne diskuteres. I tabell 3.2 er det forsøkt å gruppere på en slik måte at ingen gruppering blir altfor stor, og ingen altfor liten. Det presiseres at inndelingen kun er et utgangspunkt for diskusjon. Inndelingen er foretatt uavhengig av diskusjonen om regioner i forbindelse med St.meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid. Prognoser for antall 20 – 24 åringer innenfor hver gruppering er vist med femårige intervaller fram til 2025. Totalt folketall i 2005 er angitt i siste kolonne.

Tabell 3.2 Antall 20 – 24 åringer i grupper av fylker

    20052010201520202025Totalt folketall i 2005
Oslo/Akershus20 – 24 år57 84165 92374 12075 28376 4201 024 064
Hedmark/Oppland/Østfold20 – 24 år34 52237 59541 64941 80540 401630 092
Buskerud/Telemark/Vestfold20 – 24 år36 02340 00143 50143 67742 246630 516
Agder/Rogaland20 – 24 år43 00745 74950 32850 60648 316657 976
Hordaland/Sogn og Fjordane20 – 24 år35 08137 74241 34441 07939 937555 375
Møre og Romsdal/Trøndelag20 – 24 år39 80642 65046 05745 63243 729645 700
Nordland/Troms/Finnmark20 – 24 år27 62629 83332 29231 49528 699462 640
Sum273 906299 493329 291329 577319 7524 606 363

3.2.1.1 Struktur, antall studenter og mobilitet

Antall registrerte studenter i 2006 ved universiteter og statlige høyskoler framgår av tabellene 3.4 – 3.8 til slutt i vedlegget. Innenfor de ulike grupperingene av fylker ovenfor er det både universiteter og høyskoler. Tabell 3.3 viser antall registrerte studenter ved universiteter og statlige høyskoler innenfor hver gruppering. Tabellen viser også andelen 20 – 24- åringer i forhold til studenttallet ved universitet, statlige høyskoler og samlet (både universitet og statlige høyskoler).

Tabell 3.3 Antall studenter i ulike grupperinger av fylker

  UniversitetStatlige høyskolerSum20 – 24 år/stud univ20 – 24 år/stud høyskole20 – 24 år/studenter
Oslo/Akershus32 70014 10246 8021,84,11,2
Oslo/Akershus – UiO trukket ut2 94714 10217 049
Hedmark/Oppland/Østfold12 20512 2052,82,8
Buskerud/Telemark/Vestfold10 61710 6173,43,4
Agder/Rogaland16 9287 66114 5896,35,62,9
Hordaland/Sogn og Fjordane215 63610 52626 1622,23,31,7
Møre og Romsdal/Trøndelag19 77716 00135 7782,02,51,1
Nord-Norge5 52211 65817 1805,02,41,6
Sum80 56382 770163 3333,43,31,7

1 I 2007 ble Høgskolen i Agder blitt universitet, noe som medfører at alle studenter i denne raden nå er ved et universitet.

2 Høgskolen Stord/Haugesund er tatt med i Hordaland/Sogn og Fjordane.

Av tabellen framgår det at grupperingene av fylker omkring Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø har en større andel studenter i forhold til personer i aldersgruppen 20 – 24 år enn de andre grupperingene av fylker. Agder/Rogaland har omtrent samme andel studenter som de to resterende grupperingene på Østlandet. Alle disse områdene avgir studenter til de tradisjonelle universitetsbyene. Nord-Norge er i dette bildet i en særstilling, i og med at Universitetet i Tromsø ikke rekrutterer vesentlig fra andre landsdeler. Oslo-området og Trondheim rekrutterer også i større grad enn Bergen utenfor landsdelen. 4

Dette kan gi rom for to ulike forestillinger. Den ene vil være at de regionene med minst andel studenter har et potensial i forhold til å rekruttere studenter fra sitt nærområde. Dette vil nok spesielt gjelde Rogaland og Agder, hvor to av Norges tre nye universiteter er lokalisert. Den andre forestillingen vil være at spesielt Oslo og Trondheim har studietilbud som det finnes svært få av i landet, det vil si at de har en nasjonal orientering og for en stor del rekrutterer nasjonalt. Trondheim har slike studietilbud innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, og Oslo har den største bredden og spesialiseringen i studietilbudet.

3.2.2 Rekruttering fra eget fylke og nabofylker

I forhold til problemstillinger knyttet til rekruttering kan følgende bemerkes:

  • Statlige høyskoler rekrutterer hovedsakelig fra eget fylke og nabofylker, typisk 60 – 80 %. Det samme gjelder for universitetene i Tromsø, Stavanger og Bergen.

  • Universitetet i Oslo og NTNU rekrutterer mye mer nasjonalt, spesielt NTNU (23 % fra eget fylke mot 35 % fra eget fylke i Oslo).

  • Både Universitetet i Oslo og høyskolene i Oslo og i Akershus har en ganske lik rekrutteringsgrad fra egne fylker og nabofylket (34 – 41 % fra eget fylke, 17 – 21 % fra Oslo/Akershus).

  • Det er en nedadgående trend i rekrutteringen fra eget fylke for høyskolene i Troms, Nesna, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Buskerud, Hedmark og Oppland. Ingen høyskoler viser en oppadgående trend.

3.2.3 Helhet i studietilbud

Alle grupperinger har både ingeniør-, sykepleier- og lærerutdanninger, og innenfor de fleste grupperingene gis alle disse tilbudene ved mer enn én institusjon. Ofte har de noe ulik profil og spesialisering. Tilbudet innenfor økonomiske og administrative fag varierer. Innenfor noen grupperinger er dette hovedsakelig orientert mot offentlig sektor.

3.2.3.1 Utviklingen i mastergradstilbud

Kvalitetsreformen har på mange måter akselerert tilfanget av mastergradstilbud, særlig ved de statlige høyskolene. Generelt er det en økende grad av tverrfaglighet, noe som kan illustreres ved mastergradsstudiet «IT-språk, logikk og psykologi» ved Universitetet i Oslo. Mastergradene er gjerne organisert i studieprogrammer, og instituttorganiseringen er blitt mindre fremtredende og synlig i studietilbudet. Samtidig har det også vært en økende spesialisering i tilbudet, noe som ofte gir seg utslag i lange titler på de ulike studiene.

Mastergrader tilbys nå ved nesten samtlige av landets statlige høyskoler, 5 og det er ca. 100 selvstendige mastergrader i høyskolesektoren. Noen hovedtrekk ved tilbudene er:

  • Mange tilbud har sitt hovedutspring i tidligere lavere grads studier som har vært gitt ved høyskolene, først og fremst med utspring i teknologifag, lærerutdanningsfag og økonomisk-administrative fag. Det er spesielt miljøene knyttet til de gamle distriktshøyskolene som har et mangfoldig tilbud.

  • Noen tilbud er av nasjonal karakter, for eksempel i logistikk (Molde), skog- og utmarksfag (anvendt økologi, Hedmark), kulturstudier (Telemark), film og fjernsyn (Lillehammer), og ulike ingeniørretninger.

  • I mange tilfeller kan nye mastergradstilbud ses på som en profesjonalisering av ulike praksisfelt, for eksempel innenfor reiseliv og ulike spesialfelt knyttet til økonomi, administrasjon og ledelse.

  • Noen høyskoler er spesielt aktive i å lage nye spesialiserte mastergrader.

  • Tilbudet framstår som uoversiktlig, og det er i betydelig grad overlappende, i hvert fall mellom regioner.

3.3 Registrerte studenter ved universiteter og høyskoler

Tabell 3.4 Registrerte studenter ved universiteter

Institusjon20022003200420052006
  TotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet18 90919 39919 54219 73619 777
Universitetet for miljø- og biovitenskap2 7842 947
Universitetet i Bergen16 72217 18816 23915 83815 636
Universitetet i Oslo32 03729 54630 16930 28929 753
Universitetet i Stavanger7 0666 928
Universitetet i Tromsø5 3715 2525 4965 7635 522
Sum73 03871 38471 44681 47580 562

Tabell 3.5 Registrerte studenter ved vitenskapelige høyskoler

Institusjon20022003200420052006
  TotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo354394432428425
Norges handelshøgskole2 7232 7562 5512 5372 572
Norges idrettshøgskole765808881859881
Norges landbrukshøgskole2 4502 5552 635
Norges musikkhøgskole517519515549563
Norges veterinærhøgskole370369385399431
Sum7 1797 4007 3994 7724 872

Tabell 3.6 Registrerte studenter ved kunsthøyskoler

Institusjon20022003200420052006
  TotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
Kunsthøgskolen i Bergen278308300301306
Kunsthøgskolen i Oslo532547542551518
Sum810855842852824

Tabell 3.7 Registrerte studenter ved statlige høyskoler

Institusjon20022003200420052006
  TotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
Høgskolen i Agder6 9797 4217 8577 6837 661
Høgskolen i Akershus2 8502 9643 0162 9853 093
Høgskolen i Bergen4 8885 1095 4395 4725 594
Høgskolen i Bodø3 8463 7703 7434 0263 856
Høgskolen i Buskerud2 3352 5792 6382 6322 631
Høgskolen i Finnmark1 9011 8831 9101 8382 002
Høgskolen i Gjøvik1 5291 5101 6041 6501 606
Høgskolen i Harstad1 2811 4051 3521 3251 228
Høgskolen i Hedmark3 9374 1214 2034 3574 073
Høgskolen i Lillehammer1 9942 0742 6343 2472 921
Høgskolen i Molde1 5301 4561 6741 6091 726
Høgskolen i Narvik1 1201 1381 0791 0131 045
Høgskolen i Nesna1 0449271 043934942
Høgskolen i Nord-Trøndelag3 4403 5353 6303 6443 805
Høgskolen i Oslo9 0229 87410 18710 58511 009
Høgskolen i Sogn og Fjordane2 7782 6742 7322 8102 625
Høgskolen i Stavanger7 1257 1337 045
Høgskolen i Sør-Trøndelag6 1516 5016 4496 2196 160
Høgskolen i Telemark4 2304 6584 9504 9274 872
Høgskolen i Tromsø2 6622 5852 6412 7982 585
Høgskolen i Vestfold3 0323 2913 1152 9503 114
Høgskolen i Volda2 5212 8262 8953 1172 833
Høgskolen i Østfold3 9844 1494 1153 7023 605
Høgskolen i Ålesund1 2161 3371 3401 5251 477
Høgskolen Stord/Haugesund2 1282 2532 2582 2542 307
Samisk høgskole217143157108
Sum83 74087 31489 70683 41082 769

Tabell 3.8 Registrerte studenter ved private høyskoler

Institusjon20022003200420052006
  TotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
Ansgar Teologiske Høgskole171169156
Baptistenes Teologiske Seminar2743
Barratt Due musikkinstitutt7276788276
Bergen Arkitekt Skole108117127131136
Betanien diakonale høgskole270285260277295
Den norske balletthøyskole294639113
Den norske eurytmihøyskole2121232540
Det teologiske menighetsfakultet763870861901918
Diakonhjemmet Høgskole1 3251 4611 4881 4731 978
Diakonissehjemmets høgskole, Bergen411427416403354
Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning829771782793866
Fjellhaug Misjonshøgskole100123121
Handelshøyskolen BI17 62815 48215 12814 15814 010
Høgskolen i Staffeldtsgate123155157
Høgskulen landbruk og bygdenæringar528061
Høyskolen Diakonova320344504473468
Lovisenberg diakonale høgskole750817850896789
Mediehøgskolen157183209192183
Misjonshøgskolen, Stavanger217264303374319
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole1 7441 035628564622
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen616610602645606
Norsk Lærerakademi, Bachelor- og masterstudier626717750914864
Norsk reiselivshøyskole179249288331616
Oslo Markedshøyskole241270320454267
Rogaland Høgskole495401428431
Rudolf Steinerhøyskolen150145156285201
Sum26 95124 59124 68624 46924 146

Fotnoter

1.

Terje Næss og Liv Anne Støren: Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg, NIFU STEP arbeidsnotat nr. 3/2006.

2.

NOU 2004:2 Effekter og effektivitet: Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Sitert fra Helge O. Larsen, Universitas Borealis? (Råd for høyere utdanning i Nord-Norge, 2006) s. 11.

3.

Se for eksempel rapporten Finansiering av grunnforskning over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett, UFD 2004, s. 11-14. Rapporten finnes på http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/andre_dok/rapporter/045041-990019/dok-nn.html.

4.

Det bør bemerkes at private høyskoler, kunsthøyskoler og vitenskapelige høyskoler ikke er med i oppstillingen. Dette medfører at andelen 20-24 åringer i forhold til antallet studenter er noe lavere, spesielt vil dette gi seg utslag i Oslo/Akershus, med Handelshøyskolen BI, og i Hordaland/Sogn og Fjordane, med Norges Handelshøyskole.

5.

Unntakene er Høgskolen i Harstad og Samisk høgskole.

Til forsiden