NOU 2008: 3

Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Amaral, Alberto, Lynn Meek og Ingvild Marheim Larsen, red. The Higher Education Managerial Revolution? Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.

Andersen, Ida Marie. «Flere studenter ved journalistutdanningen.» HiO-nytt. Høgskolen i Oslo, 2007.

Arbo, Peter og Paul Benneworth. «Understanding the regional contribution of higher education institutions: a literature review». Education Working Paper No. 4/2007. Paris: OECD.

Barth, Erling. «Den samfunnsmessige avkastning av utdanning». Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistiske analyser 74. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2005. 168–90.

Barth, Erling, Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein. Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Oslo: Gyldendal, 2003.

Barth, Erling, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere. ISF-rapport nr. 2004:009.

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om universiteter og høgskoler med kommentarer. 2. utgave. Bergen: Alma Mater, 1998.

Bertelsen, Torstein I. «Hvor kommer lægene fra og hvor blir de av?» Tidsskrift for den norske lægeforening 83 (1963): 861 – 870.

Blom, Kari og Tove Bull. «Einskap og mangfold». Dagbladet 17.11.99.

Borgen, Jorunn Spord, Hebe Gunnes og Gunnar Sivertsen. Kartlegging av norsk utdanningsforskning. NIFU STEP rapport nr. 32/2007.

Brandt, Synnøve S. Høyere utdanning – tilgjengelig for alle? NIFU STEP rapport nr. 4/2005.

Bråthen, Magne, Torgeir Nyen og Anna Hagen. Livslang læring i norsk arbeidsliv: Fordeling, omfang og finansiering. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006. Fafo-rapport nr. 2007:04. Oslo: Fafo, 2007.

Bush, Vannevar. Science: The Endless Frontier. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1945.

Byrhagen, Karen N., Torberg Falch og Bjarne Strøm. Frafall i videregående opplæring: Betydning av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke. SØF-rapport nr. 08/06. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS, 2006.

Båtevik, Finn Ove, Barbro Vartdal og Gerd Veddegjærde. Evaluering av handlingsplanar for studentar med funksjonshemming. Arbeidsrapport nr. 135. Volda: Høgskulen i Volda/Møreforsking Volda, 2003.

Cappelen, Ådne. Avkastning av samfunnets investeringer i forskning. Rapport for TEKNA i forbindelse med Kunnskapsdugnaden. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2006.

Chevaillier, Thierry. «Higher Education and Markets in France». Teixeira, Pedro, Ben Jongbloed, David Dill og Alberto Amaral, red. Markets in Higher Education: Rhetoric or Reality?. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 311 – 327.

CHINC. Changes in University Incomes: Their Impact on University-Based Research and Innovation. Final report. Sevilla: Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2006.

Database for statistikk om høgre utdanning. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Drucker, Joshua og Harvey Goldstein. «Assessing the regional economic development impacts of universities: a review of current approaches». International Regional Science Review 30, 1(2007): 20 – 46.

Edquist, Charles, red. Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. London: Pinter, 1997.

Edvardsen, Dag Fjeld og Finn R. Førsund. De statlige høgskolene som produsenter: Ressursbruk og resultater 1994 – 1999. Frisch-senteret. Rapport nr. 3/2001.

European Commission.

Delivering on the modernisation agenda for universities: Education, research and innovation (Brussels COM(2006) 208 final).

She Figures 2006: Women and Science – Statistics and Indicators.

European Communities. Innovation in Europe: Results from the Third Community Innovation Survey (CIS3) for the EU, Iceland and Norway. Luxembourg, 2004.

EU High Level Expert Group: «Foresighting the New Technology Wave». Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies. 2004.

European University Association. «A vision and strategy for Europe’s universities and the European University Association.» 2006. http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/EUA_Statement_Vision_120306.1144394825296.pdf.

Fekjær, Silje Noack. Nye forskjeller – nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Avhandling for ph.d.-graden, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2007.

Figel’, Ján. International competitiveness in higher education – A European perspective. Association of Heads of University Administration, Annual Conference, Oxford 3. April 2006.

Finansdepartementet.

St.meld. nr. 8 (2004 – 2005) Perspektivmeldingen 2004 – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi.

St.prp. nr. 1 (2006 – 2007).

Florax, Raymond J. G. M. The University: A Regional Booster? Economic Impacts of Academic Knowledge Infrastructure. Aldershot: Ashgate, 1992.

Florida, Richard. Cities and the Creative Class.London: Routledge, 2004.

Frølich, Nicoline.

Et nytt utdanningsmarked: «For profit» høyere utdanning internasjonalt. NIFU STEP rapport nr. 10/2007.

Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen, NIFU STEP rapport nr. 13/2007.

Frønes, Ivar. Annerledeslandet: Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006.

Fulsås, Narve. «Frå binært til hierarkisk system i høgare utdanning.» Historisk tidsskrift3 (2000): 385 – 96.

Geiger, R. Knowledge & Money: Research Universities and the Paradox of the Marketplace. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.

Gornitzka, Åse. «The Lisbon Process: A Supranational Policy Perspective.» Maassen, Peter og Johan P. Olsen, red. University Dynamics and European Integration. Doordrecht: Springer, 2007. 155 – 178.

Gornitzka, Åse og Peter Maassen. «An instrument for national political agendas: The hierarchical vision». Maassen, Peter og Johan, P. Olsen, red. University Dynamics and European Integration. Dordrecht: Springer, 2007. 81 – 98.

Grue, Lars. Motstand og mestring: Om funksjonshemmede og livsvilkår. NOVA-rapport nr. 1/2001.

Gulbrandsen, Magnus, Egil Kallerud, Per-Olaf Aamodt og Agnete Vabø. Kunnskapsinstitusjonenes rolle i innovasjonssystemet. Rapport for TEKNA i forbindelse med Kunnskapsdugnaden. Oslo: NIFU STEP, 2006.

Gunnes, Hebe, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin og Linda Blomkvist. Forskerrekruttering i Norge – status og komparative perspektiver. NIFU STEP rapport nr. 2/2007.

Habermas, Jürgen. Kraften i de bedre argumenter.Red. Ragnvald Kalleberg. Oslo: Gyldendal Ad Notam, 1999.

Hansen, Marianne Nordli. «Utdanningspolitikk og ulikhet: Rekruttering til høyere utdanning 1985 – 1996». Tidsskrift for samfunnsforskning40.2 (1999). 173 – 203.

Heggen, Kåre. «Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten.» Norsk pedagogisk tidsskrift 6 (2005) 446 – 460.

Henriksen, Kristin. »- Bak apotekdisken, ikke foran tavla.» Samfunnsspeiletnr. 4, 2006 . Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2006.

Higher Education Funding Council for England. HEFCE 2006: Who We Are and What We Do. 2006.

Hjellbrekke, Johs. og Olav Korsnes. Sosial mobilitet.Oslo: Det norske samlaget, 2006.

Hood, Christopher m. fl. Controlling Modern Government: Variety, Commonality and Change. Cheltenham: Edgar Elgar, 2004.

Hægeland, Torbjørn og Jarle Møen. Betydningen av høyere utdanning og akademisk forskning for økonomisk vekst: En oversikt over teori og empiri. Rapporter 2000/10. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2000.

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning. SSB-rapport nr. 2007/30. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Karlsen, Gustav E. Utdanning, styring og marked: Norsk utdanningspolitikk i internasjonalt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, 2006.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 85 (1993 – 94)

Ot.prp. nr. 40 (2001 – 2002)

St.meld. nr. 40 (1990 – 91) Fra visjon til virke.

St.meld. nr. 39 (1997 – 98) Om dimensjonering av ulike studier innenfor høgre utdanning.

St.meld. nr. 36 (1998 – 99) Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning.

St.meld. nr. 27 (2000 – 2001) Gjør din plikt – krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning.

St.prp. nr. 1 (1997 – 98)

St.prp. nr. 1 (2001 – 2002)

Kjeldstadli, Knut. «Et universitet for sosial bruksverdi.» Notat til Utvalget for høyere utdanning, 2007.

Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter: Sluttrapport fra Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 2004 – 2006.

Kunnskapsdepartementet.

Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. 2005.

Likeverdig opplæring i praksis!Revidert utgave februar 2007.

Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger.Rapport fra en arbeidsgruppe. 2007.

St.meld. nr. 16 (2006 – 2007) … o g ingen sto igjen: Tidlig innsats for livslang læring.

St.meld. nr. 7 (2007 – 2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

St.prp. nr. 1 (2007 – 2008)

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler.

Kyvik, Svein.

«Dilemmaer og utfordringer i høyskolesystemet.» Kyvik, Svein, red. Evaluering av høgskolereformen: Sluttrapport. Oslo: Norges forskningsråd, 1999. 316 – 25.

Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa. NIFU STEP rapport nr. 37/2007.

«Structural Changes in Higher Education Systems in Western Europe». Higher Education in Europe XXIX(3) (2004): 393 – 409.

Larsen, Helge O. Universitas Borealis? Høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge: Struktur, samarbeid, studentsøkning, scenarier. Råd for høyere utdanning i Nord-Norge, 2006.

Larsen, Ingvild Marheim og Svein Kyvik. Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høgskoler. NIFU STEP rapport nr. 7/ 2006.

Lepori, Benedetto m. fl. Changing Pattern of Higher Education Funding: Evidence from CHINC Countries. Intermediate report from the CHINC project. Sevilla: Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2005.

Lester Richard K. Universities,Innovation and the Competitiveness of Local Economies: A Summary Report from the Local Innovation Systems Project Phase 1. Industrial Performance Center, MIT, 2005.

«Lite gøy på landet». Aftenposten 27.06.2007.

Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler.

Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Maassen, Peter og Johan P. Olsen red. University Dynamics and European Integration. Dordrecht: Springer, 2007.

Marginson, Simon og Marijk van der Wende. «Globalisation and Higher Education». Education Working Paper No. 8/2007. Paris: OECD.

Mastekaasa, Arne og Lars Inge Terum. «Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene.» Norsk pedagogisk tidsskrift3 (2006) 254 – 266.

Neave, Guy og Peter Maassen. «The Bologna Process: An Intergovernmental Policy Perspective». Maassen, Peter og Johan, P. Olsen, red. University Dynamics and European Integration. Dordrecht: Springer, 2007. 135 – 153.

NIFU STEP.

Doktorgrader i tall. Nyhetsblad.

Kvinner i forskning. Nyhetsbrev.

NORBAL – Statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum.

FoU-statistikk for 2005.

Nilsson, Jan-Evert, red. The Role of Universities in Regional Innovation Systems – A Nordic Perspective. København: Copenhagen Business School Press, 2006.

NOKUT.

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006: Hovedrapport. 2006.

Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning. 2006.

Nordhaug, Odd, Ingerid W. Nordhaug og Erik Døving. «Kompetanse i omstilling?» Heum, Per, Torstein Nesheim, Odd Nordhaug og Kjell Gunnar Salvanes, red. Arbeidsliv i omstilling.Bergen: Fagbokforlaget, 2006. 175 – 194.

Nordisk ministerråd. Norden som global vinderregion. 2005.

Norges forskningsråd.

Evaluering av norsk forskerutdanning. 2002.

Evaluation of research in engineering science in Norway: Report of the Principal Evaluation Committee. 2004.

Norsk pedagogisk forskning. En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høyskoler. 2004.

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. 2005.

Midway Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence: A report submitted by an International Evaluation Committee. 2006.

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler som oppfølging av Forskningsmeldingen. Oversendt Kunnskapsdepartementet 3. mai 2006.

Evaluering av Kvalitetsreformen.

Hovdhaugen, Elisabeth og Per Olaf Aamodt. Studiefrafall og studiestabilitet. Delrapport 3. 2006.

Frølich, Nicoline og Antje Klitkou. Resultatbasert forskningsfinansiering: Vitenskapelig publisering 1991/96 – 2004. Delrapport 4. 2006.

Aamodt, Per Olaf, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim. Den nye studiehverdagen. Delrapport 6. 2006.

Halvorsen, Tor og Reidun Faye. Internasjonalisering. Delrapport 8. 2006.

Bleiklie, Ivar, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren. Nytt regime i variert landskap: Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen.Delrapport 9. 2006.

Sluttrapport. 2007.

Norsk språkråd. Norsk i hundre: Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. 2005.

NOU 1981:30A Forskning, utvikling og industriell innovasjon.

NOU 1988:28 Med viten og vilje.

NOU 1993:24 Lov om universiteter og høgskoler.

NOU 2000:14 Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge.

NOU 2003:6 Hva koster det? – Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten.

NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler.

NOU 2004:2 Effekter og effektivitet: Effekter av statlig innsats for regionalutvikling og distriktspolitiske mål.

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.

Nyen, Torgeir. Livslang læring i norsk arbeidsliv II: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005. Fafo-rapport nr. 501. Oslo: Fafo, 2005.

Nyen, Torgeir, Anna Hagen og Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Fafo-rapport nr. 434. Oslo: Fafo, 2003.

Næss, Terje, Terje Bruen Olsen og Bo Sarpebakken. Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier. NIFU STEP rapport nr. 12/2007.

Næss, Terje og Liv Anne Støren. Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg. NIFU STEP arbeidsnotat nr. 3/2006.

OECD.

Education at a Glance: OECD Indicators 2007.

E-learning in Tertiary Education: Where do we stand? 2005.

Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged. 2007.

Thematic Review of Tertiary Education: Norway. Country Note.2006 .

Olsen, Bjørn og Mem Thi Van. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Rapporter 2007/3. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå, 2007.

Olsen, Terje Bruen. Noen er innom, få blir, enkelte når helt til topps. NIFU STEP arbeidsnotat nr. 10/06.

Porter, Michael. «Clusters and the New Economics of Competition». Harvard Business Review 6 (1998): 77 – 91.

På høyden. Internavis for Universitetet i Bergen.

Rambøll Management

Norsk utdanningsforskning – en systemutredning. Sluttrapport. 2007.

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv: Sluttrapport. 2007.

Reed, Michael. «New Managerialism, Professional Power and Organisational Governance in UK Universities: A Review and Assessment.» Alberto Amaral, Glen Jones og Berit Karseth, red. Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Rønningen, Lina. Forskningspolitiske begrunnelser for å fremme den norske grunnforskningen: En tekstanalyse av tre forskningsmeldinger fra tidsperioden 1993 – 2005. Masteroppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006.

Salter, Ammon J. og Ben R. Martin. «The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review.» Research Policy 30, 3 (2001): 509 – 532.

Schreiner, Camilla og Svein Sjøberg. «Ungdom og identitetsdannelse: Prioriteringer i forhold til utdanning og yrke». Presentasjon for utvalget 26.09.2006.

Schwarz, Stephanie og Don Westerheijden, red. Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.

Schøne, Pål.

«Analysing the effect of training on wages – using combined survey register data». International Journal of Manpower 22.1 (2001): 138–158.

«Opplæring i arbeidslivet». Torp, Hege, red. Nytt arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. 7495.

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Mobilitetsrapport 2007.

Skjølsvik, Tale, Bente R. Løwendahl, Ragnhild Kvålshaugen & Siw M. Fosstenløkken. «Choosing to learn and learning to choose: strategies for client co-production and knowledge development». California Management Review 49.3 (2007): 110 – 128.

Skodvin, Ole-Jacob. «Fusjoner i høyere utdanning.» Kyvik, Svein, red. Fra yrkesskole til universitet? Endringsprosesser i høyskolesektoren. 2002.

Skogen, Ketil. «Friluftsliv som seismograf for sosial endring: Jegere og snowboardere i det senmoderne». Heggen, Kåre, Jon Olav Myklebust og Tormod Øia, red. Ungdom: I spenninga mellom det globale og det lokale. Oslo: Det norske samlaget, 2001. 56 – 67.

Skule, Sveinung og A.N. Reichborn. Lærende arbeid: En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport nr. 333. Oslo: Fafo, 2000.

Skaarer-Kreutz, Royne og Ida Marie Andersen: Forskjeller i karakterer og gjennomføring ved HiO. Arbeidsnotat 06.03.07. Høgskolen i Oslo, 2007.

Slagstad, Rune.

De nasjonale strateger. Oslo: Pax, 1998.

«Folkedannelsens forvandlinger». Slagstad, Rune, Ove Korsgaard og Lars Løvlie, red. Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax, 2003. 72 – 88.

«Universitetets framtid». Dagbladet 27.01.2005.

«Det nye universitetet». Morgenbladet 23.02.2007.

Smeby, Jens-Christian.

«Tilfredshet med utdanningen.» Abrahamsen, Bente og Jens-Christian Smeby, red. Sykepleierstudenten – Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. HiO-rapport nr. 7/2004. 27 – 40.

Smeby, Jens-Christian og André Vågan. «Kompetansegap?» Terum, Lars Inge og André Vågan, red. Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdanningen. HiO-rapport nr. 23/2005. 30 – 47.

Sosialdepartementet.

St.meld. nr. 40 (2002 – 2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 8 (1998 – 1999) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998 – 2001.

Statens offentliga utredningar, Sverige. SOU 2007:81 Resurser för kvalitet.

Stensaker, Bjørn, Peter Maassen, Monika Borgan, Mette Oftebro og Berit Karseth. «Use, updating and integration of ICT in higher education: Linking purpose, people and pedagogy». Higher Education 54 (2007):417 – 433.

Stokes, Donald. Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1997.

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

B.innst. S. nr. 12 (1999 – 2000)

B.innst. S. nr. 12 (2006 – 2007)

Innst. O. nr. 58 (2001 – 2002)

Innst. O. nr. 48 (2004 – 2005)

Innst. S. nr. 230 (1990 – 91)

Innst. S. nr. 260 (1996 – 97)

Innst. S. nr. 54 (1999 – 2000)

Innst. S. nr. 337 (2000 – 2001)

Stortingets kommunal- og regionalkomité.

Innst. S. nr. 166 (2006 – 2007)

Støren, Liv Anne.

«Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning: Analyser av kandidatundersøkelsen». NIFU skriftserie nr. 7/2004 .

«Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning – ser vi en fremtidig suksesshistorie?» Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistiske analyser nr. 74. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2005.

«Innvandrere med høyere utdanning – hvordan er deres møte med det norske arbeidsmarkedet?» Grøgaard, Jens B. og Liv Anne Støren, red. Kunnskapssamfunnet tar form – Utdanningseksplosjon og arbeidsmarkedets struktur. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2006. 141 – 172.

Sæther, Bjørnar, Jan Mønnesland, Knut Onsager, Kjetil Sørlie og Peter Arbo. Høgskolenes regionale betydning. NIBR prosjektrapport nr. 2000:9.

Ugreninov, Elisabeth og Odd Frank Vaage. Studenters levekår 2005. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå, 2006.

United Nations Population Fund. State of World Population 2007.

Universitets- og høgskolerådet.

Oversikt over ledelsesmodell ved universiteter og høyskoler. http://www.uhr.no/documents/Styringsform_web_1.pdf.

Sammen om kunnskap II: Operasjonalisering av indikatorer for formidling. Innstilling fra UHRs formidlingsutvalg II til KD. 2006.

Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapport til Kunnskapsdepartementet 2007.

Utdannings- og forskningsdepartementet.

Finansiering av grunnforskning over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Rapport fra en prosjektgruppe. 2004.

Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. 2005.

Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. 2005.

Ot.prp. nr. 79 (2003 – 2004)

St.meld. nr. 20 (2004 – 2005). Vilje til forskning.

St.prp. nr. 1 (2005 – 2006)

Vagstad, Steinar, Tommy Staahl Gabrielsen, Oddvar Kaarbøe, Kjell Erik Lommerud og Alf Erling Risa. Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren – teoretiske vurderinger. Rapport til Kunnskapsdepartementet, 2007.

Videnskapsministeriet, Danmark. A Public Good: PhD Education in Denmark. Report from an international Evaluation Panel. 2006.

Westlund, Hans. Regionala effekter av högre utbildning, högskolor och universitet: En kunskapsöversikt. A2004:002. Stockholm: Institutet för tilväxtpolitiska studier, 2004.

Waagø, Sigmund, red. The role of the university in economic development: An analysis of six European universities of science and technology. Trondheim: NTNU, Gruppen for entreprenørskap og innovasjon, 2001.

Østby, Lars. Intervju. «Norge i utakt med Europa». SSBmagasinet august 2001.

Aamodt, Per-Olaf. «Endrer yrkeserfaring synet på utdanningen?» Terum, Lars Inge og André Vågan, red. Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdanningen. HiO-rapport nr. 23/2005. 14 – 29.

Aasen, Petter, Nina Sandberg og Jorunn Spord Borgen. Utdanningsforskning: Fagdepartementets sektorforskningsansvar. NIFU STEP rapport nr. 15/2007.

Til forsiden