Prop. 107 L (2009-2010)

A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Til innholdsfortegnelse

14 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslag til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

14.1 Merknader til endringene i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner

Til § 18 nr. 1 annet og fjerde ledd

Paragrafene gir regler om samordning av krigspensjon med alderspensjon (tilleggspensjon) fra folketrygden. Henvisningene til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av alderspensjon fra folketrygden fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til punkt 7.4.3 og avsnitt 10.1.

14.2 Merknader til endringene i lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner

Til § 23 nr. 1 annet og fjerde ledd

Paragrafene gir regler om samordning av krigspensjon med alderspensjon (tilleggspensjon) fra folketrygden. Henvisningene til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av alderspensjon fra folketrygden fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til punkt 7.4.3 og avsnitt 10.1.

14.3 Merknader til endringene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

Til lovens tittel

Forslaget om at lovens tittel skal lyde «Lov om Statens pensjonskasse» er i tråd med anbefaling fra Språkrådet.

Det vises til punkt 5.7.4.

Til § 15 fjerde ledd

Bestemmelsen foreslås opphevet fordi regler om regulering foreslås tatt inn i § 42.

Det vises til punkt 5.4.1.

Til § 20 første ledd bokstav f

Henvisningen endres fordi någjeldende § 24 foreslås flyttet til § 23, se merknad til § 23.

Til § 21

Endringene i første, tredje og fjerde ledd er dels stadfesting av gjeldende praksis, dels redaksjonelle endringer. Det vises til punkt 5.7.1 og avsnitt 5.6. Forslaget til nytt femte ledd tilsvarer bestemmelsene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav e annet til fjerde punktum. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene.

Til § 22

Paragrafen tilsvarer någjeldende §§ 22 og 23. I tredje ledd er det tatt inn en bestemmelse om at alderspensjonen skal levealdersjusteres. I fjerde ledd presiseres det at barnetillegget skal beregnes etter at alderspensjonen er levealdersjustert.

Det vises til avsnitt 5.1 og 5.2.

Til § 23

Paragrafen tilsvarer någjeldende § 24 med enkelte justeringer av henvisninger. I tredje ledd er det tatt inn en bestemmelse om at oppsatt alderspensjonen skal levealdersjusteres.

Det vises til avsnitt 5.1 og 5.2.

Til § 24

Paragrafen gir regler om levealdersjustering av alderspensjon. I første, annet og tredje ledd presiseres det at alderspensjonen skal levealdersjusteres tidligst fra 67 år ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fjerde ledd gjelder kompensasjon for levealdersjustering ved å stå i stilling etter 67 år inntil pensjonen blir maksimalt 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Femte ledd regulerer bruk av forholdstall ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon etter 67 år.

Sjette ledd gir bestemmelser om bruk av forholdstall ved delvis uttak av pensjon.

Sjuende ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om anvendelse av forholdstall.

Det vises til avsnitt 5.2.

Til ny § 24 a

Paragrafen gir regler om garantert pensjonsnivå. I første ledd er det presisert at garantien omfatter medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år.

Annet ledd gir regler om anvendelse av garantien. Den gjelder tidligst fra 67 år og anvendes på samlet alderpensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden etter levealdersjustering og samordning.

Tredje ledd definerer det garanterte pensjonsnivået til 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, og et forholdsmessig beløp for medlemmer som har mindre enn 30 års tjenestetid.

Etter fjerde ledd skal Statens pensjonskasse utbetale et garantitillegg dersom samlet pensjon er under det garanterte nivået.

Femte ledd gir bestemmelser om garantiberegningen dersom alderspensjonen fra Statens pensjonskasse er tatt ut før eller ved 67 år.

Sjette ledd regulerer garantiberegningen når alderspensjonen fra Statens pensjonskasse er tatt ut etter 67 år. Bestemmelsen regulerer også garantiberegningen ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon senere enn 67 år.

I sjuende ledd presiseres det at bestemmelsene gjelder tilsvarende for oppsatt alderspensjon.

Det vises til avsnitt 5.3.

Til § 26

Endringen i første ledd første punktum er en presisering av at oppsatt alderspensjon for personer med aldergrense 70 år kan utbetales fra første dag i måneden etter fylte 67 år. For øvrig endres en henvisning i tredje ledd siste punktum.

Det vises til punkt 5.7.2.

Til § 27 annet ledd tredje punktum

Endret henvisning skyldes at reglene i någjeldende § 24 er foreslått tatt inn i § 23.

Til § 28 første ledd første punktum

Bestemmelsen gjelder beregning av uførepensjon. Det presiseres at reglene om levealdersjustering og garantert pensjonsnivå ikke gjelder uførepensjon.

Det vises til punkt 5.7.3.

Til § 28 a første punktum

Endret henvisning skyldes at reglene i någjeldende § 24 er foreslått tatt inn i § 23.

Til § 29 første punktum

Endret henvisning skyldes at reglene i någjeldende §§ 22 og 23 slås sammen til § 23.

Til § 33 annet ledd og § 38 tredje ledd

Endret henvisning skyldes at reglene i någjeldende § 24 er foreslått tatt inn i § 23.

Til § 42

Paragrafen gir bestemmelser om regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag.

I første ledd første punktum slås det fast at alderspensjon skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Andre punktum gir regler om første regulering etter pensjonsuttak. Fratrekket på 0,75 prosent skal ved første regulering settes ned forholdsmessig dersom pensjonen er tatt ut i månedene juni til april.

Uførepensjon og enke- og enkemannspensjon skal etter annet ledd reguleres med lønnsveksten fram til 67 år og deretter på samme måte som alderspensjon.

Pensjonsgrunnlaget for personer som har fratrådt sin stilling med alderspensjon eller avtalefestet pensjon før 67 år skal etter tredje ledd første punktum omregnes ved 67 år ved at grunnlaget oppreguleres i samsvar med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til 67 år. Medlemmer som går over på avtalefestet pensjon beregnet som alderspensjon fra fylte 65 år, skal etter andre punktum også få pensjonsgrunnlaget omregnet på tilsvarende måte ved 65 år.

Fjerde ledd gjelder personer som har fratrådt stillingen før de har rett til alderspensjon eller AFP. Pensjonsgrunnlaget skal reguleres med lønnsveksten fram til pensjonen utbetales. Tilsvarende gjelder pensjonsgrunnlaget for medlemmer som går over fra et høyere til et lavere pensjonsgrunnlag.

I femte ledd slås det fast at reguleringsfaktorene som Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd skal benyttes i Statens pensjonskasse ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag.

Det vises til avsnitt 5.4.

Til endring av navnet «Statens Pensjonskasse» til «Statens pensjonskasse»

Endring av navnet i lovens tittel følges opp i en rekke bestemmelser i loven.

14.4 Merknader til endringene i midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner

Til del III nytt nr. 4

Endringen innebærer at pensjonene skal reguleres på samme måte som uførepensjon og enke- og enkemannspensjon fra Statens pensjonskasse, se kommentarene til lov om Statens pensjonskasse § 42 annet og fjerde ledd.

Det vises til avsnitt 10.1.

14.5 Merknader til endringene i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Til § 7 første ledd

Endringene i første og tredje punktum er stadfesting av gjeldende praksis, og en forenkling.

Det vises til punkt 8.8.1.

Til § 7 nr. 1 nytt annet ledd

Forslaget til nytt annet ledd tilsvarer bestemmelsene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav e andre til fjerde punktum. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene.

Det vises til avsnitt 8.6.

Til § 7 nr. 2 første ledd første punktum

Endringen er nødvendig fordi alderspensjonen fra folketrygden kan tas ut før 67 år fra 2011.

Det vises til punkt 8.8.2.

Til § 7 nr. 2 nytt annet ledd

Det presiseres at oppsatt alderspensjon skal levealdersjusteres etter den nye bestemmelsen i § 8 a.

Det vises til avsnitt 8.2.

Til § 8 nr. 1 nytt tredje ledd

Det presiseres at alderspensjonen skal levealdersjusteres etter den nye bestemmelsen i § 8 a.

Det vises til avsnitt 8.2.

Til § 8 nr. 3 første og andre punktum

Det presiseres at barnetillegget skal beregnes etter at alderspensjonen er levealdersjustert.

Det vises til avsnitt 8.2.

Til ny § 8 a

Bestemmelsen gjelder levealdersjustering og tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Det vises til avsnitt 8.2.

Til ny § 8 b

Bestemmelsen gjelder garantert pensjonsnivå og tilsvarer lov om Statens pensjonskasse ny § 24 a. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Det vises til avsnitt 8.3.

Til § 11 første ledd første punktum

Bestemmelsen gjelder beregning av uførepensjon. Det presiseres at reglene om levealdersjustering og garantert pensjonsnivå ikke gjelder uførepensjon.

Det vises til punkt 8.8.3.

Til § 34 tredje ledd første punktum

Henvisningen til folketrygden er endret fordi reguleringsprinsippene i folketrygden fra 2011 er lagt om.

Det vises til avsnitt 8.4.

Til § 30 første ledd, annet ledd første punktum og tredje ledd

Det er foretatt en språklig endring som følge av endret skrivemåte for Statens pensjonskasse.

14.6 Merknader til endringene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til § 1 nr. 1 første ledd

Bestemmelsen gir en oversikt over pensjons- og trygdeordninger som er omfattet av samordningsloven. Endringene skyldes i det vesentlige omleggingen av AFP-ordningen i privat sektor fra 1. januar 2011.

Bokstav a definerer hvilke tjenestepensjonsordninger som går inn under samordningsloven. Endringen er en presisering av gjeldende rett om at avtalefestet pensjon mellom 65 og 67 år skal regnes som tjenestepensjon.

Bokstav d er omredigert og omfatter AFP fra offentlig ordning før 65 år og en overgangsordning for AFP fra privat sektor etter AFP-tilskottsloven kapittel 4, som gjelder pensjon med virkningstidspunkt før 1. januar 2011.

Ny bokstav e bestemmer at den nye AFP-ordningen i privat sektor etter AFP-tilskottsloven kapittel 2 også skal omfattes av samordningsloven.

Det vises til avsnitt 7.3.

Til § 3 første ledd

Bestemmelsen regulerer i hvilke tilfeller forsørgingstillegg skal inngå i samordningen. Bestemmelsen er forenklet og gitt ny ordlyd i tråd med gjeldende rett.

Det vises til avsnitt 7.3.

Til § 19 første ledd innledningen

Henvisningen til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av folketrygdens alderspensjon fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til avsnitt 7.4.

Til § 19 første ledd nr. 2

Endringen er en videreføring av gjeldende prinsipper ved samordning av graderte pensjoner og har sammenheng med at alderspensjon fra folketrygden kan tas ut gradert fra 2011.

Det vises til avsnitt 7.3.

Til § 19 annet ledd andre og nytt tredje punktum

Endringen gjelder uføreytelser fra folketrygden og er en presisering av gjeldende rett.

Det vises til avsnitt 7.3.

Til § 20 fjerde ledd

Endringen er en videreføring av gjeldende prinsipper ved samordning av pensjon fra personskadetrygdene med alderspensjon fra folketrygden i sammenheng med at denne kan tas ut gradert fra 2011.

Det vises til avsnitt 7.3.

Til § 23 nr. 1 innledningen

Henvisningen til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av folketrygdens alderspensjon fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til avsnitt 7.4.

Til § 23 nr. 2 annet ledd

Endret henvisning skyldes at folketrygdloven § 19-7 blir ny § 19-16 fra 1. januar 2011, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32.

Til § 24 Supplerende bestemmelser om samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med pensjon fra folketrygden.

Paragrafen er gitt nytt innhold. Det skyldes nye regler om alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19 fra 2011, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32. Paragrafen gir regler om bruk av forholdstall i samordningen og om hvordan samordningsfradrag for alderspensjon skal reguleres.

Bestemmelsene i nr. 1 gjelder samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden. Første ledd bestemmer at det ved samordningen skal tas utgangspunkt i basispensjonen, som er grunnpensjon og tilleggspensjon fra folketrygden før levealdersjustering. Det presiseres at basispensjonstillegg og tillegg etter folketrygdloven 19-14 femte ledd er samordningspliktig. Endelig slås det fast at bestemmelsene i samordningsloven §§ 19 og 23, som videreføres, skal legges til grunn for samordningen før bruk av forholdstall. Samordningen skal etter andre ledd foretas tidligst fra fylte 67 år. Det slås videre fast at samordningsfradragene etter §§ 19 og 23 skal divideres med forholdstallet ved 67 år dersom tjenestepensjonen tas ut før eller ved 67 år, uavhengig av om alderspensjon fra folketrygden er tatt ut tidligere. I tredje ledd gis det bestemmelser om bruk av forholdstall for de tilfeller tjenestepensjonen tas ut etter 67 år. I slike tilfeller skal samordningsfradragene etter §§ 19 og 23 divideres med forholdstallet som gjelder ved den alderen tjenestepensjonen tas ut, også dersom hel eller delvis alderspensjon fra folketrygden er tatt ut tidligere.

I nr. 2 gis det supplerende bestemmelser om samordning av uførepensjon fra tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden. Det presiseres at uførepensjonen samordnes med alderspensjonen fra 67 år etter bestemmelsene i nr. 1.

I nr. 3 presiseres det at enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning ikke skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden før fra 67 år. Det slås fast at samordningsfradragene ikke skal divideres med forholdstall. Det gis også særskilte regler om samordning av enke- og enkemannspensjon dersom det er tatt ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år. Samordningen skal foretas med den etterlattepensjonen fra folketrygden som vedkommende ville hatt rett til dersom alderspensjonen ikke var tatt ut.

I nr. 4 gis det supplerende bestemmelser om samordning av pensjon fra personskadetrygd med alderspensjon fra folketrygden.

I nr. 5 bestemmes det at samordningsfradrag for alderspensjon fra folketrygden skal reguleres på samme måte som alderspensjonen.

Det vises til avsnitt 7.4.

Til § 25 Samordning med avtalefestet pensjon i privat sektor

Paragrafen regulerer samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning med ny avtalefestet pensjon i privat sektor.

Det slås fast i første ledd at avtalefestet pensjon, herunder kompensasjonstillegg, går til fradrag i tjenestepensjonen fra 67 år.

Etter annet ledd første punktum skal fradraget begrenses forholdsmessig dersom pensjonisten ikke har full tjenestetid i tjenestepensjonsordningen. Annet ledd annet punktum bestemmer at samordningen skal gjennomføres som om AFP var tatt ut ved 67 år dersom pensjonen er tatt ut tidligere.

Tredje ledd fastsetter bestemmelser om regulering av samordningsfradragene.

Det vises til avsnitt 7.5.

Til § 3 tredje ledd første punktum, § 7 nr. 1 annet ledd annet punktum og nr. 2 første punktum

Det er foretatt språklige endringer som følge av endret skrivemåte for Statens pensjonskasse.

14.7 Merknader til endringene i lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd

Til § 12 nr. 3 tredje ledd

Bestemmelsen gir regler om samordning av yrkesskadetrygd med alderspensjon (tilleggspensjon) fra folketrygden. Henvisningene til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av alderspensjon fra folketrygden fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til punkt 7.4.3 og avsnitt 10.2.

Til § 19 nr. 1 annet ledd

Bestemmelsen gir regler om samordning av yrkesskadetrygd med alderspensjon (tilleggspensjon) fra folketrygden. Henvisningene til samordningsloven § 24 skyldes at supplerende regler om samordning av alderspensjon fra folketrygden fra 2011 er tatt inn der.

Det vises til punkt 7.4.3 og avsnitt 10.2.

Til § 57 nr. 1

Endringen innebærer at pensjonene skal reguleres på samme måte som uførepensjon og enke- og enkemannspensjon fra Statens pensjonskasse, se kommentarene til lov om Statens pensjonskasse § 42 annet og fjerde ledd.

Det vises til avsnitt 10.2.

14.8 Merknader til endringene i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

Til § 7 første ledd

Endringen er stadfesting av gjeldende praksis.

Det vises til punkt 9.7.1.

Til § 7 nytt åttende ledd

Forslaget til nytt åttende ledd tilsvarer bestemmelsene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav e annet til fjerde punktum. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene.

Det vises til avsnitt 9.6.

Til § 8 første ledd tredje punktum

Bestemmelsen foreslås opphevet fordi regler om regulering foreslås tatt inn i § 39.

Det vises til avsnitt 9.4.

Til § 9 nytt andre ledd

Det presiseres at alderspensjonen skal levealdersjusteres etter den nye bestemmelsen i § 10 a.

Det vises til avsnitt 9.2.

Til § 9 nytt tredje ledd

Det presiseres at barnetillegget skal beregnes etter at alderspensjonen er levealdersjustert.

Det vises til avsnitt 9.2.

Til § 10 tredje ledd andre punktum

Endret henvisning skyldes endringer i folketrygdloven.

Til § 10 nytt fjerde ledd

Det presiseres at oppsatt alderspensjon skal levealdersjusteres etter den nye bestemmelsen i § 10 a.

Det vises til avsnitt 9.2.

Til ny § 10 a

Bestemmelsen gjelder levealdersjustering og tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Det vises til avsnitt 9.2.

Til ny § 10 b

Bestemmelsen gjelder garantert pensjonsnivå og tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 24 a. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Det vises til avsnitt 9.3.

Til § 15 første ledd første punktum

Bestemmelsen gjelder beregning av uførepensjon. Det presiseres at reglene om levealdersjustering og garantert pensjonsnivå ikke gjelder uførepensjon.

Det vises til punkt 9.7.2.

Til § 39

Bestemmelsen gjelder regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag og tilsvarer lov om Statens pensjonskasse § 42. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Det vises til avsnitt 9.4.

Til § 20 tredje ledd og § 21 tredje ledd første punktum

Det er foretatt språklige endringer som følge av endret skrivemåte for Statens pensjonskasse.

14.9 Merknader til endringer i lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Til § 3 første punktum

Henvisningen til lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse skyldes at någjeldende lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon oppheves fra 1. januar 2011. Dette medfører ingen realitetsendring.

Det vises til avsnitt 8.7.

14.10 Merknader til endringer i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Folketrygdloven § 3-19 sjette ledd som regulerer godskriving av pensjonspoeng ble endret ved lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) § 32 nr. 2. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2011. Endringen som nå foreslås er nødvendig for at gjeldende regler om godskriving av pensjonspoeng i folketrygden for personer som mottar AFP i offentlig sektor skal videreføres.

Det vises til punkt 10.3.

14.11 Merknader til endringer i lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder og i enkelte andre lover

Det er foretatt språklige endringer som følge av endret skrivemåte for Statens pensjonskasse.

14.12 Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft samtidig med innføring av levealdersjustering, ny regulering og fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden fra 1. januar 2011.

Til forsiden