Prop. 107 L (2009-2010)

A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Til innholdsfortegnelse

9 Endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere

9.1 Innledning

Pensjonsordningen for sykepleiere omfatter de fleste offentlig godkjente sykepleierne og er regulert i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. Regelverket er i store trekk sammenfallende med lov om Statens Pensjonskasse, og pensjonsordningen er omfattet av overføringsavtalen (avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom de fleste offentlige tjenestepensjonsordningene).

I dette kapitlet foreslås justeringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere i tråd med departementets forslag i kapittel 4 og forslagene til endringer i lov om Statens Pensjonskasse i kapittel 5. De nødvendige justeringer i samordningsregelverket behandles i kapittel 7. I dette kapitlet foreslås også en del tilpasninger utover det som følger av kapittel 4.

Departementets forslag i kapittel 4 og kapittel 5 om justert beregning og levealdersjustering følges opp i avsnitt 9.2. Avsnitt 9.3 omhandler den individuelle garantien, mens reguleringsbestemmelsene omhandles i avsnitt 9.4.

I avsnitt 9.5 foreslås enkelte justeringer i forbindelse med overgangen fra uføre- til alderspensjon. Avsnitt 9.6 inneholder forslag til regulering av forholdet mellom avtalefestet pensjon etter AFP-ordningen for sykepleiere og henholdsvis alderspensjon fra folketrygden og privat AFP. I dette avsnittet for øvrig og i avsnitt 9.7 foreslås enkelte mindre justeringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

9.2 Endringer i beregningsreglene - levealdersjustering

I og med at dagens bruttoordning skal videreføres, skal også de sentrale bestemmelsene om beregning av alderspensjon fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet videreføres. På tilsvarende måte som for lov om Statens Pensjonskasse må det foretas en del endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere siden det skal foretas enkelte tilpasninger i alderspensjonen.

Departementet viser til avsnitt 5.2 der forslagene til endringer i lov om Statens Pensjonskasse er behandlet. Departementet foreslår at tilsvarende endringer gjøres i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget § 9 andre ledd, tredje ledd første og andre punktum, § 10 fjerde ledd og ny § 10 a.

9.3 Individuell garanti

Hovedinnholdet i den individuelle garantien følger av avtalen i tariffoppgjøret i 2009. Det vises til kapittel 4 der departementet foreslår hvordan garantien nærmere skal utformes, og til avsnitt 5.3 der departementets forslag til endringer i lov om Statens Pensjonskasse på dette punkt er nærmere omtalt.

Departementet foreslår tilsvarende endringer i lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at bestemmelsene om individuell garanti tas inn som ny § 10 b.

Det vises til lovforslaget ny § 10 b.

9.4 Nye regler for regulering

I dag reguleres pensjonene etter lov om pensjonsordning for sykepleiere i takt med endringene i folketrygdens grunnbeløp, tilsvarende som pensjonene fra Statens pensjonskasse. Reguleringsbestemmelsen er inntatt i lovens § 39, hvor utgangspunktet er at regulering av pensjoner skal tas opp til forhandlinger. Som en følge av at pensjonsordningen er omfattet av overføringsavtalen vil pensjonsordningen for øvrig være forpliktet til å regulere pensjonene på samme måte som Statens pensjonskasse. Ved uttak av oppsatt pensjon skal pensjonsgrunnlaget på uttakstidspunktet oppreguleres på samme måte som pensjoner fra det tidspunktet arbeidstaker fratrådte stillingen. Tilsvarende gjelder pensjonsgrunnlaget for medlemmer av pensjonsordningen for sykepleiere som har gått over fra et høyere til et lavere pensjonsgrunnlag. Det vises til loven § 8 første ledd tredje punktum. Departementet foreslår at nye reguleringsbestemmelser samles i § 39, som får helt nytt innhold. § 8 første ledd tredje punktum foreslås opphevet.

Det vises til kapittel 4 der departementet foreslår hvordan nye reguleringsbestemmelser skal utformes, og til avsnitt 5.4 der departementets forslag til endringer i lov om Statens Pensjonskasse er nærmere omtalt.

Departementet foreslår at tilsvarende endringer gjøres i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget § 39.

9.5 Overgang fra uførepensjon til alderspensjon

Uførepensjonister i pensjonsordningen for sykepleiere skal ha alderspensjon fra og med måneden etter at vedkommende når aldersgrensen for stillingen. Aldersgrensen for sykepleiere er i utgangspunktet 65 år, mens den for overordnede sykepleiere og sykepleiere i administrative stillinger er 70 år. I folketrygden skjer overgangen ved fylte 67 år.

Departementet ba i høringsnotatet av 20. november 2009 om synspunkter på om overgangen fra uførepensjon til alderspensjon fortsatt skal skje ved aldersgrensen for stillingen, eller om alderen for overgangen skal skje senest ved 67 år. I og med at de fleste sykepleiere har aldersgrense 65 år, vil sykepleiere som mottar uførepensjon i stor utstrekning allerede ha gått over til alderspensjon når de fyller 67 år. Problemstillingen rundt overgangen fra uførepensjon til alderspensjon er dermed mindre aktuell når det gjelder pensjonsordningen for sykepleiere. Styret for pensjonsordningen for sykepleiere uttalte i sin høringsuttalelse at det vil være «En vesentlig fordel [----] å få like ytelser både i tjenestepensjonsordningen og i folketrygden, ikke minst med lik regulering.»

I avsnitt 5.5.3 omtales departementets forslag til endringer i lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer at overgangen fra uføre- til alderspensjon for uførepensjonister med aldersgrense 70 år fortsatt skal skje ved aldersgrensen. Forholdstallet ved 67 år skal da benyttes ved beregning og levealdersjustering av alderspensjon ved 70 år for disse pensjonistene. Departementet foreslår at tilsvarende bestemmelse tas inn i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget § 10 a femte ledd.

9.6 Justering av bestemmelsene om AFP beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere

9.6.1 Gjeldende regler

Avtalefestet pensjon for sykepleiere er dels hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere, dels i tariffavtale. Loven hjemler avtalefestet pensjon mellom 65 og 67 år, mens AFP-ordningen mellom 62 og 65 år er regulert i tariffavtale.

Som omtalt i avsnitt 5.6 skal dagens AFP-ordning i offentlig sektor etter avtalen fra tariffoppgjøret 2009 videreføres. Departementet legger til grunn at det også skal gjelde AFP-ordningen for sykepleiere. Det følger av avtalen at personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år ikke i tillegg kan ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP. Dette må konkretiseres og dessuten lovfestes i pensjonsordningen for sykepleiere. Det er også nødvendig å regulere forholdet mellom privat og offentlig AFP.

9.6.2 Departementets forslag til justeringer

Departementet viser til at det følger av avtalen fra tariffoppgjøret 2009 at personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år ikke i tillegg kan ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP. I avsnitt 5.6. behandles departementets forslag til en ny bestemmelse i lov om Statens pensjonskasse som skal regulere forholdet mellom AFP fra offentlig sektor og henholdsvis alderspensjon fra folketrygden og privat AFP.

Departementet foreslår en tilsvarende bestemmelse i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til § 7 nytt åttende ledd.

Når det gjelder AFP mellom 62 og 65 år, legger departementet til grunn at dette forholdet reguleres i tariffavtale.

9.7 Enkelte mindre justeringer

9.7.1 Delvis alderspensjon

Alderspensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere ytes som hovedregel når medlemmet fratrer stillingen ved eller etter den aldersgrensen som gjelder for stillingen, jf. lov om pensjonsordning for sykepleiere § 7 første ledd. Etter langvarig praksis ytes det pensjon også når stillingen fratres delvis. Som nevnt i avsnitt 5.7.1 foreslo departementet i høringsnotatet at lov om Statens Pensjonskasse presiseres på dette punkt. Departementet foreslår en tilsvarende tilføyelse i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget § 7 første ledd.

9.7.2 Beregning av uførepensjon

Uførepensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere beregnes i utgangspunktet som en alderspensjon på grunnlag av pensjonsgrunnlaget på uføretidspunktet og tjenestetid medregnet fram til aldersgrensen. Det vises til forslag til ny § 10 a om levealdersjustering og ny § 10 b om garantert pensjonsnivå i hhv avsnitt 9.2 og 9.3 over. Som nevnt i avsnitt 5.7.3 skal bestemmelsene om levealdersjustering og garantert pensjonsnivå ikke anvendes ved beregning av uførepensjon. Departementet foreslår at bestemmelser om dette tas inn i § 15. Forslaget er det samme som for lov om Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 15 første ledd første punktum.

Til forsiden