Prop. 107 L (2009-2010)

A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Til innholdsfortegnelse

13 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslaget til lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse

Til § 1 Omfang

I paragrafen slås det fast at loven gjelder avtalefestet pensjon til arbeidstakere som er medlemmer i Statens pensjonskasse. Det er presisert at pensjonen etter loven ytes fram til 65 år. Fra denne alder er avtalefestet pensjon regulert i lov om Statens pensjonskasse. Bestemmelsen tilsvarer §§ 1 og 2 i gjeldende lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl.

Det vises til punkt 6.2.2.

Til § 2 Vilkår for rett til avtalefestet pensjon

Paragrafen angir kravene til arbeidstakeres yrkesaktivitet. Videre stilles det krav om at arbeidstaker er omfattet av tariffavtale som gir rett til AFP. Paragrafen viderefører de krav som gjelder i dag.

Etter bokstavene a og b kreves det at arbeidstakeren er i lønnet arbeid på uttakstidspunktet og har et minste inntektsnivå på dette tidspunktet og året før.

Etter bokstavene c og d kreves det at arbeidstakeren har hatt et minste inntektsnivå i 10 år etter fylte 50 år og i 10 år etter 1966. Kravet om minste inntektsnivå etter 50 år kan erstattes av medlemskap i Statens pensjonskasse eller annen likestilt pensjonsordning dersom dette følger av tariffavtale.

Det vises til punkt 6.2.3.

Til § 3 Utforming av avtalefestet pensjon

Bokstavene a og b gir regler om beregning av pensjon og viderefører dagens krav. Pensjonen skal bestå av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg, og tilsvare ugradert uførepensjon beregnet etter reglene i folketrygdloven kapittel 3. Dette medfører blant annet at det skal medregnes antatt framtidig trygdetid og framtidige pensjonspoeng.

Bergningen av AFP skal skje uten at det tas hensyn til eventuell avdød ektefelles trygdetid eller poengopptjening, og forsørgingstillegg skal begrenses til tillegg for forsørging av ektefelle som har fylt 60 år. Det skal heller ikke gis poengtillegg etter reglene i tidligere lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd.

Bokstav c viderefører regelen om at pensjonen, inkludert det tariffestede AFP-tillegget, ikke kan overstige 70 prosent av tidligere inntekt. Dermed unngås at pensjonen under visse forutsetninger blir høyere enn inntekten som yrkesaktiv.

Det vises til punkt 6.2.4.

Bokstav d viderefører bestemmelsen om pro rata avkorting av AFP mot arbeidsinntekt og om etteroppgjør dersom ytelsen er gitt med for høyt eller for lavt beløp. Pensjonen skal reduseres med samme prosent som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt. Som i dag vil reglene om AFP og arbeidsinntekt bli utfylt i forskrift, se merknaden til § 7.

Det vises til punkt 6.2.5.

Bokstav e regulerer forholdet til ytelser fra folketrygden. Dagens regel om at AFP ikke kan gis i perioder der det mottas ytelser fra folketrygden, videreføres i første punktum. Fordi alderspensjon fra folketrygden vil kunne tas ut før fylte 67 år fra 1. januar 2011, fastslås det i andre og tredje punktum at AFP faller bort i tidsrom der det tas ut alderspensjon fra folketrygden. I fjerde punktum slås det fast at AFP i statlig sektor ikke skal gis til personer som har eller har hatt AFP i privat sektor.

Det vises til punkt 6.2.6.

Etter bokstav f skal AFP følge eksportreglene i folketrygdloven § 19-3. Ytelsen er sammensatt på samme måte som pensjon fra folketrygden, med grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon. AFP i form av tilleggspensjon vil dermed alltid kunne utbetales i utlandet. Det samme gjelder grunnpensjonsdelen, forutsatt at pensjonisten har minst 20 års botid i Norge i yrkesaktiv alder. I motsatt fall utbetales bare grunnpensjon og eventuelt særtillegg for det antall botidsår som svarer til det antall poengår som tilleggspensjonen ytes etter.

I bokstav g slås det fast at folketrygdloven § 22-15 om tilbakekreving etter feilaktig utbetaling skal anvendes tilsvarende for AFP.

Det vises til punkt 6.2.7.

Til § 4 Regulering av pensjonen

Paragrafen gir regler om regulering av AFP som innebærer at AFP fortsatt skal reguleres som alderspensjon i folketrygden. Som i dag skal det tariffestede AFP-tillegget ikke reguleres.

Det vises til punkt 6.2.8.

Til § 5 Administrasjon og avgjørelsesmyndighet

Paragrafen gir regler om administrasjon og avgjørelsesmyndighet. Første ledd første punktum gjelder Arbeids- og velferdsetatens ansvar og tilsvarer § 4 første punktum i gjeldende lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. I andre punktum er det presisert at Statens pensjonskasse for øvrig administrerer ordningen, som i dag. Tredje punktum tilsvarer § 4 andre punktum i gjeldende lov. Andre ledd tilsvarer § 4 andre ledd i gjeldende lov.

Det vises til punkt 6.2.9.

Til § 6 Statsgaranti

Paragrafen tilsvarer § 5 i gjeldende lov.

Det vises til punkt 6.2.9.

Til § 7 Forskrifter

Paragrafen gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om utfylling av vilkårene i loven. Bestemmelsen nevner de mest aktuelle områdene for forskriftsregulering.

Det vises til punkt 6.2.9.

Til § 8 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Etter første ledd trer loven i kraft 1. januar 2011. Etter andre ledd blir lov 11. juni 1993 nr. 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. opphevet 1. januar 2011, men det presiseres i tredje ledd at loven her også skal gjelde for pensjon som er tatt ut eller tas ut med virkningstidspunkt før 1. januar 2011.

Det vises til punkt 6.2.9.

Til forsiden