Prop. 107 L (2009-2010)

A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

8.1 Innledning

Pensjonsordning for apotekvirksomhet er en obligatorisk pensjonsordning for store grupper ansatte i apotekene og er regulert i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Regelverket er i store trekk sammenfallende med lov om Statens Pensjonskasse, men pensjonsordningen er siden 1. mars 2003 ikke omfattet av overføringsavtalen (avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom de fleste offentlige tjenestepensjonsordningene).

I dette kapitlet foreslås justeringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og i lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., i tråd med departementets forslag i kapittel 4 og forslagene til endringer i lov om Statens Pensjonskasse i kapittel 5. De nødvendige justeringer i samordningsregelverket behandles i kapittel 7. I dette kapitlet foreslås også en del tilpasninger utover det som følger av kapittel 4.

Departementets forslag i kapittel 4 og kapittel 5 om justert beregning og levealdersjustering følges opp i avsnitt 8.2. Avsnitt 8.3 omhandler den individuelle garantien, mens reguleringsbestemmelsene behandles i avsnitt 8.4.

I avsnitt 8.5 foreslås enkelte justeringer i forbindelse med overgangen fra uføre- til alderspensjon. Avsnitt 8.6 og 8.7 inneholder forslag til regulering av forholdet mellom AFP fra apoteksektoren og henholdsvis alderspensjon fra folketrygden og privat AFP, samt forslag til en endring i lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. I disse avsnittene for øvrig og i avsnitt 8.8 foreslås enkelte mindre justeringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

8.2 Endringer i beregningsreglene - levealdersjustering

I og med at dagens bruttoordning skal videreføres, skal også de sentrale bestemmelsene om beregning av alderspensjon fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet videreføres. På tilsvarende måte som for lov om Statens Pensjonskasse må det foretas en del endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. siden det skal foretas enkelte tilpasninger i alderspensjonen.

Departementet viser til avsnitt 5.2 der forslagene til endringer i lov om Statens Pensjonskasse er behandlet. Departementet foreslår at tilsvarende endringer gjøres i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Det vises til lovforslaget § 7 nr. 2 nytt annet ledd, § 8 nr. 1 nytt tredje ledd, § 8 nr. 3 første og andre punktum og ny § 8 a.

8.3 Individuell garanti

Hovedinnholdet i den individuelle garantien følger av avtalen i tariffoppgjøret i 2009. Det vises til kapittel 4 der departementet foreslår hvordan garantien nærmere skal utformes, og til avsnitt 5.3 der departementets forslag til endringer i lov om Statens Pensjonskasse på dette punkt er nærmere omtalt.

Departementet foreslår tilsvarende endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. ved at bestemmelsene om individuell garanti tas inn som ny § 8 b.

Det vises til lovforslaget ny § 8 b.

8.4 Regulering av pensjon og pensjonsgrunnlag

8.4.1 Gjeldende regler

Det er styret i pensjonsordningen for pensjonsordningen for apotekvirksomhet som bestemmer hvordan pensjonene skal reguleres. Dette følger av lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 34 tredje ledd. Etter denne bestemmelsen kan pensjonsordningens styre, dersom arbeidstakernes tariffmessige lønninger eller folketrygdens grunnbeløp endres, og i den utstrekning pensjonsordningens økonomi tillater det, treffe bestemmelse om at pensjonene skal reguleres tilsvarende, jf. paragrafens første punktum. I § 34 tredje ledd andre punktum heter det for øvrig:

«Hvis hensynet til pensjonsordningens økonomi gjør det nødvendig, kan pensjonene igjen settes ned til de beløp de utgjorde før de siste gang ble forhøyet etter bestemmelsene i foregående punktum.»

Ved uttak av oppsatt pensjon skal pensjonsgrunnlaget på uttakstidspunktet oppreguleres på samme måte som pensjoner fra det tidspunktet arbeidstaker fratrådte stillingen. Tilsvarende gjelder pensjonsgrunnlaget for medlemmer av pensjonsordningen for apotekvirksomhet som har gått over fra et høyere til et lavere pensjonsgrunnlag. Det vises til loven § 8 nr. 2 fjerde ledd.

Da pensjonsordningen ikke lenger er omfattet av overføringsavtalen, er den heller ikke avtalerettslig forpliktet til å ha samme reguleringsbestemmelser som de øvrige offentlige tjenestepensjonsordningene under overføringsavtalen.

8.4.2 Departementets vurdering og forslag

Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at det er en nødvendighet at det er opp til styret for pensjonsordningen hvordan pensjonene skal reguleres.

Departementet fremmer ikke forslag om å endre gjeldende reguleringsbestemmelser i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Departementet legger til grunn dagens bestemmelse om at det er styret i pensjonsordningen som avgjør reguleringen etter nærmere kriterier og foreslår ingen endringer på dette punktet. Derimot må bestemmelsen endres på grunn av endringene i folketrygden fra 2011, slik at styret kan fastsette reguleringen i samsvar med endringer i folketrygdens «pensjoner», mot for dagens «grunnbeløp».

Det vises til lovforslaget § 34 tredje ledd første punktum.

8.5 Overgang fra uførepensjon til alderspensjon

Uførepensjonister som mottar uførepensjon fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet får alderspensjon fra og med måneden etter at vedkommende når aldersgrensen for stillingen, det vil si senest ved fylte 70 år, som er den alminnelige aldersgrensen i pensjonsordningen. I folketrygden skjer overgangen ved fylte 67 år.

Departementet ba i høringsnotatet av 20. november 2009 om synspunkter på om overgangen fra uførepensjon til alderspensjon fortsatt skal skje ved aldersgrensen for stillingen, eller om alderen for overgangen skal skje senest ved 67 år. Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet uttalte i sin høringsuttalelse at det «ideelt sett burde ha vært en større grad av harmonisering av uføretrygd og alderspensjon fra 67 til 70 år »,og at dette kan gjøres ved å endre overgangen fra uførepensjon til alderspensjon til 67 år. Styret påpekte derimot at det i nær fremtid skal komme justeringer i uførepensjonen i folketrygden som en del av pensjonsreformen, og at det er naturlig at de samlede tilpasninger gjøres på dette tidspunktet. Styrets synspunkt sammenfaller med mange av de andre høringsinstansenes syn, som det er nærmere redegjort for i avsnitt 5.5.2.

I avsnitt 5.5.3 omtales departementets forslag til endringer i lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer at overgangen fra uføre- til alderspensjon for uførepensjonister med aldersgrense 70 år fortsatt skal skje ved aldersgrensen. Forholdstallet ved 67 år skal da benyttes ved beregning og levealdersjustering av alderspensjon ved 70 år for disse pensjonistene. Departementet foreslår at en tilsvarende bestemmelse tas inn i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Det vises til lovforslaget § 8 a femte ledd.

8.6 Justering av bestemmelsene om AFP beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet

8.6.1 Gjeldende regler

Avtalefestet pensjon (AFP) i apoteksektoren er dels hjemlet i lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., dels i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Loven fra 1994 gjelder avtalefestet pensjon mellom 62 til 65 år. Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. hjemler avtalefestet pensjon mellom 65 og 67 år. AFP-ordningen i apoteksektoren er også regulert i tariffavtale. Det vises forøvrig til avsnitt 3.4.

Som omtalt i avsnitt 5.6 skal dagens AFP-ordning i offentlig sektor etter avtalen fra tariffoppgjøret 2009 videreføres. Departementet legger til grunn at det også skal gjelde AFP-ordningen i apoteksektoren. Det følger av avtalen at personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år ikke i tillegg kan ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP. Dette må konkretiseres og som for statlig sektor må det dessuten lovfestes i pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Det er også nødvendig å regulere forholdet mellom privat og offentlig AFP.

8.6.2 Departementets forslag til justeringer

Departementet viser til forslag til § 3 bokstav e andre til fjerde punktum i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, se punkt 6.2.6. Bestemmelsene skal regulere forholdet mellom AFP i statlig sektor og henholdsvis alderspensjon fra folketrygden og privat AFP, og vil også få anvendelse for AFP mellom 62 og 65 i apoteksektoren. Departementet foreslår at det også tas inn tilsvarende bestemmelser i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet i § 7 nr. 1 nytt andre ledd for så vidt gjelder AFP mellom 65 og 67 år. For øvrig foreslår departementet en forenkling i § 7 nr. 1 første ledd tredje punktum.

Det vises til lovforslaget § 7 nr. 1 nytt annet ledd og § 7 nr. 1 første ledd tredje punktum.

8.7 AFP beregnet som pensjon fra folketrygden

8.7.1 Gjeldende regler

AFP-ordningen for apotekansatte mellom 62 og 65 år er som nevnt regulert i lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og i tariffavtale. Både i loven og i tariffavtale er det vist til regelverket for AFP i privat sektor, som i dag er nedfelt i lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon. Denne loven oppheves fra 1. januar 2011.

8.7.2 Departementets forslag til justeringer

Departementet viser til forslaget til ny lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, se kapittel 6. Den nye loven viderefører deler av dagens regelverk for AFP i privat sektor, jf. lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon.

Departementet foreslår en mindre endring i gjeldende lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Som nevnt viser denne loven i dag til lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon når det gjelder beregning av pensjonen. Forslaget til ny lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse bygger i det alt vesentlige på lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, som oppheves 1. januar 2011.

Departementet foreslår derfor at henvisningen til lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskudd til ordninger for avtalefestet pensjon i § 3 første punktum i lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 2, endres til lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget.

Det følger av avtalen fra tariffoppgjøret 2009 at personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år ikke i tillegg kan ta ut folketrygd- eller tjenestepensjonsberegnet AFP. I høringen la departementet opp til at bestemmelser om dette blant annet tas inn i lov om Statens pensjonskasse og ny lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse. Departementet foreslo i høringsnotatet en viss fleksibilitet på dette punkt ved at personer som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis, og som senere ønsker å ta ut AFP, må ha anledning til dette dersom utbetalingen av folketrygdens alderpensjon stoppes. Tilsvarende ble det foreslått at om man har tatt ut AFP kan man senere velge å ta ut folketrygdens alderspensjon. Retten til AFP da vil falle bort.

I lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven), jf. Prop. 17 L (2009-2010), er det bestemt at AFP i privat sektor ikke kan ytes til personer som har mottatt AFP i offentlig sektor. Departementet foreslo i høringsnotatet at en tilsvarende bestemmelse bør gjelde for AFP i offentlig sektor, slik at en ikke kan motta AFP i offentlig sektor mellom 62 og 67 år dersom en allerede mottar eller har mottatt AFP i privat sektor.

Departementet viser til forslaget i avsnitt 8.6.2 om nytt andre ledd til § 7 nr. 1 i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv for så vidt gjelder forholdet mellom AFP fra 65 til 67 år og henholdsvis alderspensjon fra folketrygden og privat AFP. For AFP mellom 62 og 65 år vil dette forholdet være regulert i § 3 bokstav e andre til fjerde punktum i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, jf. punkt 6.2.6.

8.8 Enkelte mindre justeringer

8.8.1 Delvis alderspensjon

Alderspensjon fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. ytes som hovedregel når medlemmet fratrer stillingen ved eller etter den aldersgrensen som gjelder for stillingen, jf. § 7 nr. 1 første punktum. Etter langvarig praksis det ytes det pensjon også når stillingen fratres delvis. Som nevnt i avsnitt 5.7.1 foreslo departementet i høringsnotatet at lov om Statens pensjonskasse presiseres på dette punkt. Departementet foreslår en tilsvarende tilføyelse i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Det vises til lovforslaget § 7 nr. 1 første ledd første punktum.

8.8.2 Tidspunktet for når oppsatt alderspensjon kan utbetales

Oppsatt alderspensjon fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. utbetales fra aldersgrensen for stillingen eller fra det tidspunkt vedkommende får utbetalt alderspensjon fra folketrygden. Dette er regulert i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 2 første punktum. Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet påpekte i sin høringsuttalelse at tidspunktet for når en oppsatt alderspensjon kan komme til utbetaling første gang må klargjøres, når folketrygden fra 2011 kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Departementet foreslår at det i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. presiseres at oppsatt alderspensjon (for de med aldersgrense 70 år) kan utbetales fra fylte 67 år dersom vedkommende får utbetalt folketrygdens alderspensjon.

Det vises til lovforslaget § 7 nr. 2 første ledd første punktum.

8.8.3 Beregning av uførepensjon

Uførepensjon fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. beregnes i utgangspunktet som en alderspensjon på grunnlag av pensjonsgrunnlaget på uføretidspunktet og tjenestetid medregnet fram til aldersgrensen. Det vises til forslag til ny § 8 a om levealdersjustering og ny § 8 b om garantert pensjonsnivå i avsnitt 8.2 og 8.3 over. Som nevnt i avsnitt 5.7.3 skal bestemmelsene om levealdersjustering og garantert pensjonsnivå ikke anvendes ved beregning av uførepensjon. Departementet foreslår at bestemmelser om dette tas inn i § 11. Forslaget er det samme som for lov om Statens pensjonskasse.

Det vises til lovforslaget § 11 første ledd første punktum.

Til forsiden