Prop. 48 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Departementet sendte den 25. juni 2014 på høring forslag til endringer i følgende regler i arbeidsmiljøloven:

 • Arbeidstid

 • Midlertidig ansettelse

 • Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

 • Kollektiv søksmålsrett

 • Aldersgrenser

 • Straffebestemmelser

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

 • Petroleumstilsynet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksmekleren

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens seniorråd

 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Østfold

 • Institutt for offentlig rett (UiO)

 • Institutt for privatrett (UiO)

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU )

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Arbeidsretten

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Oslo kommune

 • Forskningsinstituttet IRIS

 • Frischsenteret

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • AFF AS

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidersamvirkenes Landsforening

 • Arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak SAMFO

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)

 • Bedriftsforbundet

 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

 • Coop Norge AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Elevorganisasjonen (EO)

 • Finans Norge

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • HR Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Kommunesektorens organisasjon KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Luftfartens funksjonærforening

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Nordlandsforskning

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fleridrettsforbund

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileierforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Elektroteknisk Komité

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk institutt for by- og regionforskning

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Film, TV- og spillprodusenters forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Private Barnehagers Landsforbund Samfunns- og næringslivsforskning

 • Senter for seniorpolitikk

 • SINTEF Byggforsk

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Unio

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsfristen var opprinnelig 25. september 2014, men ble utsatt til 9. oktober 2014.

Departementet har mottatt totalt 205 høringsuttalelser i saken, hvorav følgende 146 instanser har hatt merknader:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Jernbaneverket

 • Kystverket

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens seniorråd

 • Økokrim

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • NTNU

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Stavanger

 • Elverum kommune

 • Halden kommune

 • Nord-Aurdal kommune

 • Oslo kommune

 • Sel kommune

 • Tynset kommune

 • Haukeland universitetssykehus

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Advokatfirmaet Hjort DA

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak SAMFO

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Bedriftsforbundet

 • Bodø Senior Høyre

 • Dalen arbeiderforening

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den Norske Revisorforening

 • Fagforbundet, lokale avdelinger

 • Fellesforbundet , lokale avdelinger

 • Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag

 • Finans Norge

 • Forbundet for Ledelse og Teknikk Høyanger

 • Forsvarets Seniorforbund

 • Forum for hovedverneombud i heldeforetakene

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • FUS barnehagene as

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Heismontørenes Fagforening

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Hovedverneombudet Lillehammer kommune

 • HR-Norge

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Industri Energi Studentutvalg

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juristforbundet

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge og ulike lokallag

 • Lederne

 • Levanger Arbeiderparti

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Nedre Eiker Fagforening

 • Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO

 • Norges Kommunistiske Parti Østfold distrikt

 • Norges Lastebileierforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Arbeidsmandforbund Midt-Norge

 • Norsk Filmforbund

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Industri

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk Tjenestemannslag Forsvaret

 • Norsk Transportarbeiderforbund Vedøy avdeling Bergen

 • Norsk yrkeshygienisk foreining

 • Norske Autoriserte Regnskapsføreres Foreining

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Parat

 • Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Rettspolitisk forening

 • Rosenberg Verfts Klubb

 • Rødt, lokale avdelinger

 • Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

 • Samvirke for borgerstyrt personlig assistanse (ULOBA SA)

 • Seniorsaken

 • Senter for seniorpolitikk

 • Skolenes Landsforbund Trondheim

 • Svelvik Treindustriarbeiderforening

 • Titan Arbeiderforening

 • Tørkop Kjemisk Tekniske Arbeiderforening

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

I tillegg hadde 71 privatpersoner merknader til forslagene.

Følgende 7 instanser hadde ingen merknader til forslagene:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 • Arbeidsretten

Høringsforslag, høringsuttalelser og departementets lovforslag for de enkelte temaene gjennomgås nærmere i kapitlene 3–6.

Til dokumentets forside