Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 62 L (2013–2014)

Endringer i naturmangfoldloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen enkelte endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kapittel IV om fremmede organismer, §§ 29, 30 og 31. Dette kapitlet i loven har ennå ikke trådt i kraft for annet enn utenlandske treslag til skogbruksformål og ballastvann fra skip. Departementet foreslår følgende endringer:

  • det gis i §§ 29 og 31 en hjemmel for at Kongen ved forskrift kan unnta også «grupper av organismer» og ikke bare «bestemte organismer» fra kravet om tillatelse for innførsel og utsetting

  • det gis i §§ 29 og 31 en klar hjemmel for at Kongen ved forskrift kan sette krav om melding når det gis unntak fra krav om tillatelse for innførsel og utsetting av organismer

  • det gis i § 30 en klar hjemmel for at Kongen ved forskrift kan sette forbud mot utsetting av organismer og en hjemmel for at Kongen ved forskrift kan gi forbud mot omsetning av organismer

  • utsetting av planter i private hager unntas etter § 31 bokstav c, jf. § 30 annet ledd, helt fra kravet om tillatelse

  • unntaket fra krav om tillatelse for utsetting av planter i parkanlegg og andre dyrkete områder i § 31 gjøres noe videre

  • det gis i § 31 hjemmel for at Kongen ved forskrift kan unnta utsetting av organismer i «nærmere bestemte områder» fra kravet om tillatelse.

Til toppen
Til dokumentets forside