Prop. 76 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 12. januar 2010 ble en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken San Marino undertegnet i Paris. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 11. desember 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Republikken San Marino av Antonella Mularoni, Minister of Foreign and Political Affairs. Overenskomsten trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft.