Prop. 76 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken San Marino om opplysninger i skattesaker

Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Republikken San Marino, som ønsker å inngå en overenskomst om opplysninger vedrørende skatter, er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Overenskomstens virkeområde

Partenes kompetente myndigheter skal yte hverandre bistand ved å utveksle opplysninger som er overskuelig relevante for forvaltningen eller iverksettelsen av de interne lovbestemmelser som omfattes av denne overenskomst, herunder opplysninger som er overskuelig relevante for fastsetting, iligning og innkreving av slike skatter, innfordring og tvangsinndriving av skattekrav, eller for etterforskning eller rettsforfølgning i skattesaker. Opplysninger skal utveksles i samsvar med bestemmelsene i denne overenskomsten og skal behandles som konfidensielle som fastsatt i artikkel 8. De rettigheter og det vern som tilkommer personer i henhold til lovgivningen eller administrativ praksis i den anmodede part skal fortsatt gjelde i den utstrekning disse ikke unødig forhindrer eller forsinker effektiv utveksling av opplysninger.

Artikkel 2

Jurisdiksjon

Den anmodede part er ikke forpliktet til å tilveiebringe og oversende opplysninger som verken innehas av deres myndigheter eller som ikke innehas eller kan innhentes fra personer som er under dennes territoriale jurisdiksjon.

Artikkel 3

De skatter som omfattes av overenskomsten

 1. Denne overenskomst skal gjelde for skatter av enhver art og betegnelse som utskrives av partene ved datoen undertegningen av overenskomsten

 2. Denne overenskomst skal også få anvendelse på alle identiske skatter som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter, blir utskrevet etter tidspunktet for undertegning av denne overenskomst.. Partenes kompetente myndigheter skal underrette hverandre om vesentlige endringer i deres lovgivning som kan innvirke på deres forpliktelser etter denne overenskomst.

Artikkel 4

Definisjoner

 1. I denne overenskomst, med mindre annet fremgår av sammenhengen:

  1. betyr «kontraherende part» Republikken San Marino eller Kongeriket Norge som det fremgår av sammenhengen;

  2. betyr «San Marino» Republikken San Marinos territorium, og omfatter ethvert område hvor San Marino i overensstemmelse med folkeretten kan utøve sine suverene rettigheter eller jurisdiksjon;

  3. betyr «Norge» Kongeriket Norge, og omfatter landterritoriet, indre farvann, sjøterritoriet og områdene utenfor sjøterritoriet hvor Kongeriket Norge i overensstemmelse med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  4. betyr «kompetent myndighet»

   1. i San Marino, finansministeriet;

   2. i Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra finansministeren;

  5. betyr «person» en fysisk person, et selskap eller enhver annen sammenslutning av personer

  6. betyr «selskap» enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

  7. betyr «allmennaksjeselskap» ethvert selskap hvis prinsipale aksjeklasse er notert på en anerkjent børs forutsatt at aksjene fritt kan kjøpes og selges av allmennheten. Aksjene kan kjøpes eller selges av «allmennheten» dersom kjøp og salg av aksjer ikke underforstått eller uttrykkelig er forbeholdt en begrenset gruppe av investorer;

  8. betyr «prinsipale aksjeklasse» den eller de aksjeklasser som utgjør majoriteten av stemmeretten eller verdien i selskapet;

  9. betyr «anerkjent børs» enhver børs som partenes kompetente myndigheter har blitt enige om å anerkjenne som sådan;

  10. betyr « kollektivt investeringsfond eller -ordning» enhver «pooled» investeringsinnretning uansett dets juridiske form, og «offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning» ethvert kollektivt fond eller -ordning forutsatt at kjøp, salg eller innløsning av aksjer eller andre rettigheter kan foretas av offentligheten. Kjøp, salg eller innløsning av aksjer eller andre rettigheter i fondet eller ordningen kan foretas «av offentligheten» der dette ikke er underforstått eller uttrykkelig forbeholdt en begrenset gruppe investorer;

  11. betyr «skatt» enhver skatt som er omfattet av overenskomsten;

  12. betyr «anmodende part» den kontraherende part som anmoder om opplysninger;

  13. betyr «anmodede part» den kontraherende part som er anmodet om å gi opplysninger;

  14. betyr «midler for å innhente av opplysninger» lovgivning, administrative eller judisielle tiltak som setter den anmodede part i stand til å tilveiebringe og oversende de anmodede opplysninger;

  15. betyr «opplysninger» enhver omstendighet, underretning, dokument eller opptegning i enhver form;

  16. betyr «straffbar skattesak» en skattesak som omfatter forsettlig handling som innebærer rettsforfølgelse etter straffelovgivningen i den anmodende part,

  17. betyr «straffelovgivning» all straffelovgivning som omtales som dette i intern lovgivning, uansett om den omhandles i skattelovgivningen, straffeloven eller i annen lovgivning;

 2. Når en av partene i denne overenskomsten på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten, skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til lovgivningen i denne part. Den betydning som utrykket har i henhold til skattelovgivningen i denne part, gjelder fremfor den betydningen som utrykket gis i annen lovgivning i denne part.

Artikkel 5

Utveksling av opplysninger etter anmodning

 1. Den kompetente myndighet i den anmodede part skal etter anmodning fra den anmodende part oversende opplysninger for de formål som er angitt i artikkel 1. Slike opplysninger skal utveksles uten hensyn til om de forhold som undersøkes ville være en straffbar handling etter lovgivningen i den anmodede part.

 2. Dersom de opplysninger den kompetente myndighet i den anmodede part er i besittelse av ikke er tilstrekkelige til å oppfylle anmodningen skal denne part benytte alle de relevante midler for å innhente opplysninger som er nødvendige for å tilstille den anmodende part de ønskede opplysninger, uansett om den anmodede part ikke selv har behov for opplysningene til egne skatteformål.

 3. Såfremt de kompetente myndigheter i den anmodende part spesielt anmoder om det, skal den kompetente myndighet i den annen part i den utstrekning dette er mulig tilveiebringe opplysninger i form av vitneforklaringer og bekreftede kopier av uredigerte originale dokumenter.

 4. Hver av partene skal sørge for at den, for de formål som er angitt i artikkel 1 har de nødvendige fullmakter til å sikre at den kompetente myndighet etter anmodning kan innhente og oversende.

  1. opplysninger som innehas av banker, andre finansinstitusjoner og enhver annen person, herunder forvalter eller person som opptre i egenskap av representant eller fullmektig;

  2. opplysninger om de virkelige eierskapsforholdene i selskaper, sammenslutninger, truster, stiftelser «Anstalten» eller andre personer, herunder, med de forbehold som er angitt i artikkel 2, opplysninger om eierskapsforhold om alle personer i en eierskapskjede; ved truster om stiftere, forvaltere og begunstigede, ved stiftelser om stiftere, styremedlemmer og begunstigede. Denne overenskomsten etablerer ikke plikt for en part til å innhente og tilstille opplysninger om eierskap med hensyn til allmennaksjeselskaper eller allmenne kollektive investeringsfond eller -ordninger, med mindre slike opplysninger kan innhentes uten uforholdsmessige vanskeligheter.

 5. Når den kompetente myndighet i en part anmoder om opplysninger i henhold til denne overenskomsten skal den kompetente myndighet i den anmodende part tilveiebringe følgende opplysninger for den anmodede part slik at det påvises at de anmodede opplysninger er relevante:

  1. identiteten til den person som undersøkes eller utredes;

  2. en angivelse av hva slags opplysninger som søkes, herunder opplysningenes art og i hvilken form opplysningene ønskes mottatt fra den anmodede part;

  3. det skatteformål opplysningene søkes til;

  4. grunnen til å anta at de opplysninger som søkes befinner seg hos den anmodede part eller kan innhentes hos en person som er under denne parts jurisdiksjon;

  5. i den utstrekning det er kjent, navn og adresse på enhver person som kan antas å være i besittelse av de opplysninger som søkes;

  6. en erklæring om at anmodningen er i samsvar med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, slik at dersom de opplysninger som søkes var under jurisdiksjonen til anmodende part, ville denne part kunne innhente opplysningene etter sin lovgivning og administrative praksis, samt at anmodningen er i overensstemmelse med denne overenskomsten;

  7. en erklæring om at den anmodende part har uttømt alle tilgjengelige muligheter til å innhente opplysningene på eget territorium, unntatt de som ville innebære uforholdsmessige vanskeligheter.

 6. Den kompetente myndighet i den anmodede part skal videresende de anmodede opplysninger så snart som mulig til den anmodende part. For å sikre hurtig svar skal den kompetente myndighet i den anmodede part:

  1. ovenfor den kompetente myndighet i den anmodende part skriftlig bekrefte mottakelsen av anmodningen, og skal om nødvendig informere den kompetente myndighet i den anmodende part om mangler ved anmodningen innen 60 dager etter mottagelsen av anmodningen; og

  2. dersom den kompetente myndighet i den anmodede part ikke er i stand til å innhente og oversende opplysningene innen 90 dager etter mottagelse av anmodningen, herunder dersom denne part møter hindringer ved innhenting av opplysninger eller dersom denne part avviser å levere opplysningene, umiddelbart informere den anmodende part om dette og forklare grunnene til at en ikke kan oversende opplysningene og hvilke hindringer og grunner avvisningen bygger på.

Artikkel 6

Skatteundersøkelser i utlandet

 1. En kontraherende part kan samtykke i at representanter for den kompetente myndighet i den anmodende part kan være tilstede i den anmodede parts territorium og der avhøre fysiske personer og undersøke dokumenter med disse personers samtykke. Den kompetente myndighet i den anmodende part skal informere den kompetente myndighet i den anmodede part om tid og sted for møtet med de angjeldende personer.

 2. Etter anmodning fra den anmodende part, kan den kompetente myndighet i den anmodede part samtykke i at representanter for den kompetente myndighet i den anmodende part er tilstede ved formålstjenlige deler av en skatteundersøkelse i den anmodede part.

 3. Hvis samtykke etter punkt 2 er gitt, skal den kompetente myndighet i den anmodede part som forestår undersøkelsen så snart som mulig underrette den kompetente myndighet i den anmodende part om tid og sted for undersøkelsen, den myndighet eller de tjenestemenn som forestår undersøkelsen og de prosedyrer og betingelser som kreves i den anmodede part for gjennomføring av undersøkelsen. Alle avgjørelser vedrørende gjennomføringen av undersøkelsen skal treffes av den anmodede part som forestår undersøkelsen

Artikkel 7

Muligheten til å avslå en anmodning

 1. Den kompetente myndighet i den anmodede part kan avslå å innhente og utveksle opplysninger som den anmodende part ikke kunne innhente etter sin egen lovgivning for å forvalte eller håndheve sine egne skattelover. Den kompetente myndighet i den anmodede part kan avslå å yte bistand der en anmodning ikke er fremmet i samsvar med denne overenskomst.

 2. Denne overenskomsten skal ikke pålegge en part en plikt til å oversende opplysninger som ville avsløre handels-, nærings-, eller forretningsmessig eller faglig hemmelighet eller handelsprosess. Uansett det forannevnte skal opplysninger av den karakter som nevnt i artikkel 5 punkt 4 ikke av omstendigheter som nevnt i foregående setning alene anses omfattet av slik sekretesse eller handelsprosess.

 3. Denne overenskomsten skal ikke pålegge en part en plikt til å oversende informasjon som ville avsløre konfidensiell kommunikasjon mellom en klient og hans advokat eller annen juridisk rådgiver når slik kommunikasjon:

  1. er gitt med sikte på å gi juridiske råd til klienten, eller

  2. er gitt til bruk ved juridisk rettsforfølgelse eller med henblikk på rettsforfølgelse.

 4. En anmodet part kan avslå en anmodning om opplysninger dersom fremlegging av opplysningene ville stride mot allmenne interesser (ordre public).

 5. En anmodning om opplysninger kan ikke avslås på grunn av at det skattekrav som ga foranledning til anmodningen er bestridt.

 6. Den anmodede part kan avslå en anmodning om opplysninger dersom opplysningene i den anmodede part skal benyttes til å administrere eller iverksette en bestemmelse i denne parts skattelovgivning eller dermed sammenhengende forpliktelser, som diskriminerer en statsborger av den anmodede part sammenlignet med en statsborger i den anmodende part, under ellers like vilkår.

Artikkel 8

Taushetsplikt

Alle opplysninger mottatt av en part i samsvar med denne overenskomsten skal behandles som hemmelige og kan bare åpenbares til personer eller myndigheter (herunder domstoler og forvaltningsorganer) i denne parts jurisdiksjon som har befatning med iligning eller innfordring av, iverksettelse eller rettsforfølgning med hensyn til, eller avgjørelsen av anke i sammenheng med de skatter som ilegges av en part. Slike personer eller myndigheter skal benytte slike opplysninger kun for slike formål. Disse personene kan åpenbare opplysningene i offentlige rettsmøter og rettsavgjørelser. Opplysningene kan ikke åpenbares til noen annen person, enhet, myndighet eller jurisdiksjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den kompetente myndighet i den anmodede part.

Artikkel 9

Kostnader

Partenes kompetente myndigheter skal bli enige om fordeling av kostnader oppstått ved å yte bistand..

Artikkel 10

Gjensidige overenskomster

 1. Partenes kompetente myndigheter skal i fellesskap forsøke å løse enhver vanskelighet eller tvil som gjelder fortolkningen og anvendelsen av denne overenskomsten:

 2. I tillegg til de forsøk som er nevnt i punkt 1 kan partenes kompetente myndigheter i fellesskap bli enige om hvilke prosedyrer som skal benyttes i forhold til artikkel 5 og 6.

 3. Partenes kompetente myndigheter kan kommunisere direkte med hverandre med sikte på å inngå slik overenskomst i henhold til denne artikkel.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

 1. Partene skal underrette hverandre skriftlig når de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft er gjennomført

 2. Denne overenskomst skal tre i kraft på den trettiende dag etter den siste av de datoer som de underrettelser som hver av de kontraherende parter skal oversende er mottatt, og skal deretter ha virkning:

  1. for straffbare skattesaker på denne dato;

  2. for alle andre skattesaker som omfattes av artikkel 1 på denne dato, men bare med hensyn til skatteperioder som begynner på eller etter den 1. januar i det år som følger etter ikrafttredelsesdatoen eller der det ikke er noen skatteperiode, for alle skattekrav som oppstår på eller etter denne dato.

Artikkel 12

Opphør

 1. Denne overenskomst skal forbli i kraft til den sies opp av en kontraherende part. Hver av partene kan gi skriftlig varsel om opphør. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning den første dag i måneden som følger etter utløpet en periode på seks måneder etter at varselet om opphør er mottatt av den annen part.

 2. Hvis overenskomsten sies opp skal partene fortsatt være bundet av bestemmelsene i artikkel 8 med hensyn til opplysninger mottatt etter denne overenskomst.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette av sine respektive regjeringer, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Paris den 12. januar 2010 på det engelske språk.

For Kongeriket Norge:For Republikken San Marino:
Tarald O. BrautasetAntonella Mularoni

Agreement between The Kingdom of Norway and the Republic of San Marino concerning the exchange of information relating to tax matters

The Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of San Marino, desiring to conclude an Agreement concerning information on tax matters, have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes covered

 1. The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting Parties

 2. This Agreement shall also apply to any identical or any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

 1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

  1. the term «Contracting Party» means the Republic of San Marino or the Kingdom of Norway as the context requires;

  2. the term «San Marino» means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;

  3. the term «Norway» means the Kingdom of Norway, and includes the land territory and internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland»);

  4. the term «competent authority» means:

   1. in San Marino, the Ministry of Finance;

   2. in Norway, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative;

  5. the term «person» includes an individual, a company and any other body of persons;

  6. the term «company» means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

  7. the term «publicly traded company» means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold «by the public» if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  8. the term «principal class of shares» means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

  9. the term «recognised stock exchange» means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

  10. the term «collective investment fund or scheme» means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term «public collective investment fund or scheme» means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed «by the public» if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  11. the term «tax» means any tax to which the Agreement applies;

  12. the term «applicant Party» means the Contracting Party requesting information;

  13. the term «requested Party» means the Contracting Party requested to provide information;

  14. the term «information gathering measures» means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

  15. the term «information» means any fact, statement or record in any form whatever;

  16. the term «criminal tax matters» means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant party;

  17. the term «criminal laws» means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

 3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

 4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

  1. information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

  2. information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, «Anstalten» and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain and the position in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

 5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

  1. the identity of the person under examination or investigation;

  2. a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

  3. the tax purpose for which the information is sought;

  4. grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

  5. to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

  6. a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

  7. a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

 6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

  1. Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

  2. If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

 1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

 2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

 3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request

 1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

 2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

 3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

  1. produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

  2. produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

 4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

 5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

 6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes imposed by a Contracting Party. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the Contracting Parties.

Article 10

Mutual agreement procedure

 1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

 2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

 3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Article 11

Entry into Force

 1. Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

 2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

  1. for criminal tax matters, on that date;

  2. for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after that date.

Article 12

Termination

 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination to the other Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.

 2. In the event of termination, both Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Paris this 12th day of January 2010, in duplicate in the English language.

For The Kingdom of Norway:For The Republic of San Marino:
Tarald O. BrautasetAntonella Mularoni