Gjennomgang av Norsk teaterråd

KPMG-rapport på oppdrag fra Kulturdepartementet, 26. august 2014

KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en gjennomgang av utvalgte forhold ved Norsk teaterråds håndtering av statlige tilskudd i årene 2011, 2012 og 2013, samt en gjennomgang av funksjoner og roller hos tilskuddsmottakeren.

Gjennomgangen tyder på at Norsk teaterråd håndterer saksbehandling av søknader på en tilfredsstillende måte og har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Det må likevel presiseres at denne kontrollen er svært sårbar. Det skyldes manuelle og fragmenterte systemer, manglende nedfelte rutiner og en rekke støtteark og systemer for å kompensere for manglende løpende bokføring i regnskapssystem. Derimot er den regnskapsmessige behandlingen av midlene ikke tilfredsstillende.

Rapporten "Gjennomgang av Norsk teaterråd" (.pdf)