Rundskriv N-1/2002

Forenkling av rapporteringskrav, omlegging av Statistisk Sentralbyrås (SSB) rutebilstatistikk

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

RUNDSKRIV
N-1/2002

Samferdselskontorene i fylkeskommunene
Oslo kommune, Samferdselsetaten

13.02.2002

Sak 02/423-311.7

Forenkling av rapporteringskrav, omlegging av Statistisk Sentralbyrås (SSB) rutebilstatistikk

1. Opphør av Samferdselsdepartementets krav om rapportering på skjemasett N-016 Fylkessammendrag av statistikk og regnskap for lokale ruter

Krav om rapportering på skjemasett N-016 - for tilskuddsberettigede lokale ruter bortfaller f.o.m. 2002. Siste år med krav om slik rapportering var 2001, jf. Rundskriv N-2/2001 Fylkessammendrag av statistikk og regnskap 2000, budsjett for 2001. Hovedformålet med statistikkinnhentingen via rundskrivet har vært å bidra med grunnlagsdata til Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) beregning av fylkeskommunenes utgiftsbehov i inntektssystemsammenheng. I tillegg har departementet fått regnskapstall fra Vegdirektoratet for fylkeskommunenes utgifter til vegformål, som også inngår ved beregning av fylkeskommunenes utgiftsbehov i inntektssystemsammenheng.

Gjennom KOSTRA samarbeidet (Kommune-stat rapportering) mellom staten og kommunesektoren er det oppnådd resultater som innebærer redusert administrativ belastning for kommunesektoren. Dessuten er forenkling av rapportering fra kommunesektoren et viktig ledd i fornyelsen av offentlig sektor. KRD vil i den forbindelse konsekvent gå over til å hente budsjett- og regnskapsopplysninger om kommunesektoren i inntektssystemsammenheng ved uttrekk fra sektorenes regnskapssystemer. På denne bakgrunn vil det ikke lenger bli distribuert rundskriv om fylkessammendrag og regnskap for lokale ruter (med skjemasett N-016).

2. Opphør av rapportering til rutebilstatistikk (Skjemasett A1–A6)

Siste år med krav om rapportering på skjemasett A1–A6 var 2001, jf. Rundskriv N-1/2001 Rutebilstatistikk og regnskap 2000, med opplysninger på selskapsnivå. SSB vil legge om rutebilstatistikken, og vil ikke lenger opprettholde ønske om utfylling av skjemasett A1-A6 fra bedriftene via fylkeskommunene. På denne bakgrunn vil det ikke lenger bli distribuert rundskriv om rutebilstatistikk (Skjemasett A1–A6).

Fylkeskommunene kan som løyvemyndighet/tilskuddsmyndighet fremdeles fastsette krav til rapportering fra selskapene. Fylkeskommunene må sørge for data fra bedriftene til utfylling av KOSTRA-skjema (jf. SSBs årlige informasjonsbrev av 1. november til fylkeskommunene (www.ssb.no/kostra)).

3. Omlegging av SSBs rutebilstatistikk. Tilpasninger i øvrig statistikk fra SSB

Skjemasett A1- A6 har vært grunnlaget for den offisielle rutebilstatistikken siden 1986. Statistikken har gitt spesifiserte regnskapsdata for hele landet samt tjenestedata og aggregerte regnskapsdata på fylkesnivå. I de seneste årene har vi observert at trafikkproduksjonen i stadig sterkere grad utøves i andre fylker enn hvor selskapet er lokalisert (fylkesoverskridende transporter). Dette medfører at den regionale statistikken ikke blir sammenlignbar over år, verken for økonomi- eller tjenestedata. I tillegg dekker ikke skjemasett A1-A6 de nye EU-kravene til regnskapsstatistikk. Det ble således nødvendig for SSB å vurdere nye kilder til statistikk om rutebiltransport:

  • EUs forordning om regnskapsstatistikk krever detaljerte regnskapsdata på foretaksnivå og bedriftsnivå. Data innhentes fra et utvalg foretak innen samtlige næringer basert på kopi av næringsoppgaven (NO) og et eget tilleggsskjema (TS) som til en viss grad kan tilpasses den enkelte næring. SSB har i samråd med Samferdselsdepartementet og Transportbedriftenes Landsforening valgt å ta inn en modul i TS for spesifisering av regnskaps- og tjenestedata (jf. spørsmålene 7., 8. og 9. i TS: ”Statistikk for transport og kommunikasjon 2001”, som vedlegges til orientering). Mens skjemasett A1-A6 i beste fall inkluderte turbilvirksomheten til selskaper med konsesjon for persontransport, er den nye regnskapsstatistikken rettet også mot de rene turbiloperatørene.
  • KOSTRA er ytterligere en kilde for innhenting av tjenestedata. Fylkesskjemaet for samferdsel tar utgangspunkt i de respektive kollektive transportmidler. For bilruter skal bl.a. vognkilometer, passasjerkilometer og plasskilometer oppgis (skjemaet for 2001 er vedlagt til orientering).
  • Det vil i løpet av 2002 bli etablert et opplegg for innhenting av kvartalsvis omsetnings- og sysselsettingsstatistikk etter næring i tråd med EU-forordning om korttidsstatistikk.

Disse kildene bør samlet sett kunne styrke den offisielle produksjonen av statistikk om rutebil og turbiltransport.

Fylkeskommunene må selv vurdere om det er behov for å distribuere rundskrivet til de aktuelle rutebilselskapene.

Rundskrivet er utarbeidet i samråd med SSB.

Spørsmål vedrørende punktene 1. og 2. kan rettes til Arnold Langaas, tlf. 22 24 82 56.

Spørsmål vedrørende punkt 3. kan rettes til Jan Monsrud,
tlf. 62 88 54 07.

Med hilsen

Arnfinn Øen (e.f.)

Arnold Langaas

Vedlegg

VEDLEGG