Rundskriv N-1/2003

Nye løyvedokument ved ikrafttredelse av yrkestransportlova

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Transportavdelingen

RUNDSKRIV
N-1/03

Fylkeskommunene, samferdselskontorene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Norges Lastebileier-Forbund
Transportbedriftenes Landsforening
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Turbileierforbund
Justisdepartementet
Politidirektoratet

14.01.2003
Sak 02/2497

Nye løyvedokument ved ikrafttredelse av yrkestransportlova

I forbindelse med ikrafttreden av yrkestransportlova har Samferdselsdepartementet utarbeidet et nytt løyvedokument. Vi har sett det hensiktsmessig å utarbeide et felles løyvedokument for løyve for godstransport, turvognløyve, drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport av funksjonshemmede. Videre har vi også utarbeidet et nytt dokument for løyve for persontransport i rute. Dokumentene er utarbeidet av Samferdselsdepartementet og distribueres elektronisk til samtlige fylkeskommuner og Oslo kommune, Samferdselsetaten. De nye løyvedokumentet erstatter tidligere blanketter utstedt av Samferdselsdepartementet.

Alle løyver tildelt med hjemmel i yrkestransportlova skal ha nye løyvedokument. Tidligere løyver utstedt med hjemmel i samferdselsloven og på statens blanketter gjelder inntil annen beskjed er gitt.

I. UTSTEDELSE AV NYE LØYVEDOKUMENTER FOR GODS, TURVOGN, DROSJE, SELSKAPSVOGN OG TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

Det nye løyvedokumentet er laget som et Word-dokument og skal lagres som maler i de enkelte fylkeskommuner. Ved utstedelse av nye løyver må saksbehandlerne selv skrive de nødvendige opplysninger inn i de relevante feltene i dokumentet. Det ferdig utfylte dokumentet kan så lagres på den enkelte sak med tilhørende opplysninger. Samferdselsdepartementet ønsker å understreke betydningen av at alle fylkeskommuner benytter det samme dokumentet. Dette innebærer at det ikke skal gjøres noen endringer i den malen som er oversendt fra departementet.

I rubrikken for person nummer skal person nummeret til innehaver av enkeltmannsforetak eller ansvarlig leder i selskap føres.

Løyvet gjelder kun for en løyvekategori, og det er viktig at det kun krysses av i én rubrikk på løyvedokumentet. For selskapsvognløyver skal også kjøretøyets registreringsnummer påføres.

I rubrikken for vilkår påføres for drosjeløyver opplysninger om løyvedistrikt, stasjoneringssted, tilknytning til sentral, antall sitteplasser og eventuelle andre plikter. Rubrikken kan også nyttes der hvor det er satt vilkår for andre løyvekategorier.

I merknadsfeltet påføres opplysninger om bestyrerordninger, om det er et ordinært eller et reservedrosjeløyve, utstedte duplikater mv.

Det er i denne forbindelse viktig og skille mellom ”vilkår” for løyve og andre ”merknader”.

På grunn av at løyvegebyret nå kommer til å variere i større grad enn før har vi tatt inn en rubrikk for påføring av beløpets størrelse og dato for når dette ble betalt. Dette for å forenkle rutinene med hensyn til returbeløp.

Det er nå tatt inn i selve teksten i løyvedokumentet at dokumentet i original skal medfølge kjøretøyet.

II. TILBAKEKALLING AV EGENPRODUSERTE LØYVEDOKUMENTER

Departementet ble høsten 2002 oppmerksom på at enkelte fylkeskommuner har laget egne versjoner av løyvedokumenter. Tilbakemeldingene fra fylkeskommunene viser at de egenproduserte skjemaene avviker noe fra de som er utgitt av departementet. For å sikre en effektiv kontroll og for å unngå tvil om dokumentenes ekthet ser vi oss nødt til å be fylkeskommunen tilbakekalle alle egenproduserte løyvedokumenter. Dette gjelder likevel ikke egenproduserte løyvedokumenter for persontransport i rute, da avvikene her er noe mindre og kontrollsituasjonen mer oversiktlig.

Innen 31.12.2003 skal alle egenproduserte løyvedokument tilbakekalles og erstattes med nye løyvedokumenter. Med egenproduserte løyvedokument menes i denne sammenheng alle dokumenter som ikke er utstedt på statens blanketter. Det skal for fremtiden kun nyttes løyvedokumenter som er utarbeidet eller godkjent av Samferdselsdepartementet. Etter 31.12.2003 vil kun løyver skrevet ut på statens blanketter eller på nye elektroniske blanketter være gyldige.

III. REGISTRERINGSKONTROLL

De nye løyvedokumentene skal ikke påføres kjennemerke for andre løyvekategorier enn selskapsvognløyve. Dette innebærer likevel ikke at registreringskontrollen opphører. Med hjemmel i forskrift om bruk av kjøretøy av 25.01.1990 nr. 92 § 2-3 nr. 3 d) skal løyve eller egentransporterklæring fremlegges ved registrering dersom dette er påbudt for kjøretøyet.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg må derfor enten løyve eller egentransporterklæring fremlegges ved registreringen. I denne forbindelse vil løyvenummeret registreres i motorvognregisteret. Vegdirektoratet opplyser at motorvognregisteret vil gi feilmelding dersom noen forsøker å benytte samme løyvenummer ved registrering av mer enn ett kjøretøy.

Samferdselsdepartementet ønsker i denne sammenheng å understreke at selv om tildelt løyve kun gjelder for ett kjøretøy, er det ikke knyttet opp mot et bestemt kjøretøy. Det er opp til løyvehaver å bestemme hvilket kjøretøy som skal nyttes. Den tidligere registrering av kjennemerke på selve løyvedokumentet har feilaktig kunne gi inntrykk av at løyvedokumentet er knyttet opp mot ett bestemt kjørtøy.

Det fremgår nå av det nye løyvedokumentet at dette skal medbringes i original. Dersom originalt løyvedokument eller duplikat mangler representerer dette i seg selv en overtredelse av yrkestransportlova.

IV. LØYVE FOR PERSONTRANSPORT I RUTE

Det nye løyvedokumentet for persontransport i rute består nå av en side og har fått en utforming som ligner dokumentet for de øvrige løyvekategorier.

Vi har satt av egne rubrikker for ansvarlig leder, dennes personnummer og virksomhetens organisasjonsnummer.

Vilkårsfeltet skal benyttes dersom løyvet kun er tildelt for en konkret transporttype, hvor det er stilt særskilte krav til materiell mv. Dersom ruteplan skal kunngjøres i Rutebok for Norge skal også dette fremgå i denne rubrikken.

V. EGENTRANSPORTERKLÆRING

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet vil i nærmeste fremtid utarbeide nye egentransporterklæringer i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

VI. FELLES FOR ALLE LØYVEDOKUMENTER

Alle løyvedokumenter skal skrives ut på papir ”Multicopy 90 gram” eller tilsvarende. Videre skal dokumentene brettes med skriften ut og legges i plastlommer før de gis til løyvehaver.

Med hilsen

Edgar Grønfur

Mona S. Olivier