St. meld. nr 16 - Spm. nr. 3

Spørsmål fra samferdselskomiteen

St. meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kysstrekningen fra Bergen til Kirkenes

Spørsmål 3

I følge ESA forutsetter framtidige kjøp av transporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes en åpen, etterprøvbar og ikke diskriminerende prosess. Regjeringen foreslår at hurtigrutedriften legges ut på anbud.

Har ESA krevd at hurtigrutedriften skal legges ut på anbud?

Er det andre måter å inngå avtale på som innfrir ESAs krav?

Svar:

ESAs krevde at eventuelle maritime tjenestekjøp etter 2004 må følge en åpen, etterprøvbar og ikke-diskriminerende prosess. Dette var vilkåret for å få godkjent gjeldende avtale for 2002 - 2004.

Det er ikke noe juridisk krav om å følge en formell anbudsprosess ved kjøp av hurtigrutetjenester, slik som tilfellet er for kjøp av flytjenester i kortbanenettet. ESA har utarbeidet retningslinjer for statsstøtte ved kjøp av maritime rutetjenester, som i dette tilfelle legger føring i retning av bruk av anbud. Det framgår dessuten at dersom en anbudsprosess blir lagt til grunn, er kravene til en åpen, etterprøvbar og ikke-diskriminerende prosess oppfylt.

Etter departementets vurdering vil det være problematisk å legge til grunn andre måter å inngå avtale på som vil innfri ESA sine krav.