St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 4

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 4:

Det vises til at Posten gjennom den liberalisering som har funnet sted, og som innebærer at om lag 80 pst. av selskapets inntekter kommer fra konkurranseutsatte områder, etter hvert har kommet i en posisjon hvor offentliggjøring av detaljerte strategier og tiltak kan gi konkurrentene fortrinn og svekke Postens evne til å drive tilstrekkelig lønnsomt.

- Vil departementet på denne bakgrunn vurdere om det er behov for å endre opplegget for og hyppigheten av framlegg av Postens § 10-planer?

Svar

Vedtektenes § 10 pålegger styret en informasjonsplikt som gir statsråden mer informasjon enn det som isolert sett følger direkte av aksjeloven. Vedtektenes § 10 lyder som følger:

”Styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som antas å være av samfunnsmessig eller prinsipiell betydning. Styret skal hvert år legge frem for samferdselsministeren en plan for virksomheten med datterselskaper, som omfatter følgende forhold:

  • Konsernets hovedvirksomhet de kommende år, herunder større omorganiseringer, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye. Det samme gjelder større endringer av tjenestetilbudet.
  • Konsernets økonomiske utvikling.
  • Vesentlige investeringer, med finansieringsplaner for disse.

Styret skal forelegge for samferdselsministeren vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt samferdselsministeren.”

Uavhengig av hvor hyppig § 10-planen fremlegges, vil bestemmelsene i vedtektenes § 10, første og siste ledd, sikre at statsråden blir informert om større saker av samfunnsmessig eller prinsipiell betydning og om endringer i tidligere planer. En endring av vedtektenes § 10, slik at kravet om fremlegg av planer for virksomheten gjelder annet hvert år, vil etter departementets vurdering ikke medføre noen større endring i selskapets informasjonsplikt overfor statsråden. En slik endring vil innebære at offentligheten ikke vil få like hyppig oppdatert informasjon om selskapets strategier som i dag, jf. at Postens årlige § 10-planer er offentlige dokumenter. Ut fra dette kan det være ønskelig at § 10-planframlegget for departementet endres til annet hvert år. ”Eiermeldingen” om Posten, som fremlegges til Stortinget annet hvert år, vil fortsatt gi Stortinget god informasjon om Postens virksomhet og er fortsatt hensiktsmessig styringsdokument.

Når det gjelder spørsmålet om det er behov for å redusere detaljeringsnivået i Postens § 10-planer, vil en slik endring få størst betydning for detaljeringsnivået på informasjonen som offentliggjøres, ettersom den generelle foreleggsbestemmelsen i vedtektenes § 10, første ledd, fortsatt vil sikre statsråden detaljert informasjon om saker av samfunnsmessig eller prinsipiell betydning.