UNODC og norsk utviklingspolitikk

United Nations Office on Drug and Crime

UNODC og norsk utviklingspolitikk

United Nations Office on Drug and Crime


Alle tall fra 2004

1. Mandat og virkeområder

UNODC har som mandat å bistå medlemslandene i bekjempelsen av ulovlige narkotiske stoffer og kriminalitet, inkludert menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. Kontoret får retningslinjene for sitt arbeid gjennom resolusjoner vedtatt av FNs Narkotikakommisjon og av FNs Kriminalitetskommisjon.

UNODC er en sammenslåing av FNs tidligere programmer for kriminalitetsbekjempelse og narkotikabekjempelse (UNDCP). Fra oktober 2002 har disse arbeidet sammen innenfor ett kontor. UNODC har rundt 500 ansatte, og har 21 landkontorer. I tillegg til hovedkontoret i Wien har UNODC et liason-kontor i New York.

2. Viktige prioriteringer

UNODC er under Antonio Costas ledelse i gang med en reform- og reorganiseringsprosess, der kontoret beveger seg fra å arbeide med separate programmer for narkotika og kriminalitet til en mer integrert og helhetlig tilnærming til disse spørsmålene. Kontoret har også drevet mye internt opprydningsarbeid etter tidligere administrative og finansielle uryddigheter.

UNODCs arbeid er konsentrert om tre hovedfelt:

• Forskning og analytisk arbeid

• Normativt arbeid

• Faglig samarbeid og prosjekter i medlemsland.

Mye av kontorets arbeid er rettet inn mot å bistå medlemslandene med å ratifisere og iverksette de gjeldende internasjonale konvensjonene og avtaleverkene på kriminalitets- og narkotikafeltet.

Geografisk har mye fokus de siste årene vært rettet mot Afghanistan, hvor UNODC arbeider både på kriminalitets- og narkotikasiden og har sitt største landkontor. UNODC knytter sitt arbeid på landnivå til FNs Tusenårserklæring og til tusenårsmålene.

3. Norsk politikk overfor UNODC

Norge vil videreføre den politiske og økonomiske støtten til UNODCs arbeid og støtte opp om kontorets sentrale rolle i det globale arbeidet for bekjempelse av kriminalitet og narkotika.

Norske målsettinger:

• Bidra sammen med andre givere til at UNODC har sikker og forutsigbar finansiering, og arbeide for å bedre byrdefordelingen mellom giverlandene for å øke andelen uøremerkede midler i forhold til øremerkede i UNODCs budsjett Norge vil styrke dialogen om giverharmonisering og FN-reform både på hovedkvartersnivå og i samarbeidsland, basert på forslagene i likesinnetpapiret om FN-reform (Utstein + papiret) fra 2004. Blant de prioriterte områdene kan nevnes:

• Sikre at innsatsen på landnivå er koordinert gjennom FNs felles utviklingsrammeverk (UNDAF) og tilordnet nasjonale planer og fattigdomsstrategier.

• Arbeide for økt harmonisering mellom FN-organisasjonene gjennom felles programmer, felles landkontor og felles bruk av ressurser og tjenester.

4. Norske initiativ 2005

• Bidra til at UNODC fornyer sin avtale med UNDP om felles landrepresentasjon og felles bruk av ressurser og tjenester

• Arbeide for at UNODC, som medeier i organisajonen UNAIDS, iverksetter hiv/aids-tiltak på en integrert måte (i henhold til de såkalte "three ones").