Vedtatte direktiver/forordninger i EU

Vedtatte direktiver/forordninger i EU for vurdering i EØS

Kommisjonsvedtak av 9. november 2006 (2006/770/EC) med endringer i vedlegget (om flaskehalshåndtering) til Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1228/2003 av 26.juni 2003 om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser.

Gjennom kommisjonsvedtak av 9. november 2006 (2006/770/EC) er det foretatt endringer i retningslinjer for håndtering og allokering av tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom de nasjonale systemene, gitt i vedlegg til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om tilgang til nettet for utveksling av elektrisk kraft over landegrenser. EU-vedtaket av endringer i retningslinjene for såkalt flaskehalshåndtering er resultat av en komitologi-prosedyre. Disse justeringer er de første formelle justeringer av forordning 1228/2003/EC som har skjedd etter at energimarkedspakken fra 2003 har trådt i kraft i EU. Bestemmelsene er basert på artikkel 95 (Indre marked) og dermed EØS-relevante. Det legges opp til egen prosedyre for EØS-vedtak.
Rammenotat i pdf format

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/89/EC av 18.01.2006 om tiltak for å sikre forsyningssikkerheten og investeringer i infrastruktur for elektrisitet

Europaparlaments- og rådsdirektiv om tiltak for å sikre forsyningssikkerheten og investeringer i infrastruktur for elektrisitet ble lagt fram av EU-kommisjonen den 10. desember 2003 og endelig vedtatt av Europarlamentet og rådet den 18.1.2006. Direktivet er hjemlet i art. 95 (indre marked) og må derfor vurderes i EØS-sammenheng.

Formålet med direktivet er å sikre et velfungerende energimarked, ivareta forsyningssikkerheten på elektrisitetsområdet samt sikre tilstrekkelig utbygging av overføringskapasitet til andre land. Direktivet fokuserer på behovet for overføringsforbindelser, tiltak på forbrukssiden, samt investeringer i produksjonskapasitet, og da spesielt fornybar energi og kombinert kraft/varmeproduksjon.
Rammenotat i pdf format

Europarlaments- og rådsdirektiv 2006/32/EC av 5 april om om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester ( "Energitjenestedirektivet") Direktiv om effektivt sluttbruk av energi og energitjenester ble fremmet av kommisjonen 10. desember og endelig vedtatt av rådet og Europaparlamentet den 5. april 2006. Direktivutkastet er foreslått hjemlet i traktatens artikkel 175 (miljø) og er vurderes nå i EØS med henblikk på EØS-komitevedtak.

Bakgrunnen for direktivet 2006/32/EC er å bidra til reduserte utslipp av klimagasser og økt forsyningssikkerhet for energi. Direktivforslaget blir omtalt som et nødvendig supplement til gjeldende EU- lovgivning på energisiden. Formålet med direktivet er å bedre markedet for energieffektivitet i sluttbruk av energi. Dette skal i henhold til direktivet skje ved fjerning av barrierer for økt sluttbruker effektivitet hovedsakelig gjennom nedbygging av markedsimperfeksjoner.
Rammenotat

Rammenotat om 32005 R 1775 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 om adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
Forordningen om adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk ble vedtatt av EU den 28.9. 2005. Den må sees i sammenheng med energimarkedspakken som ble vedtatt i 2003, som medfører full markedsåpning for el- og gassmarkedene fra 2007.

Forordningen inneholder en videreutvikling av prinsipper og retningslinjer for adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk. Forordningen avgrenses til regulering av gasstransmisjonsrør og gir unntak for land hvor gassmarkeder er under oppbygging. Forordningen vil dermed ikke gjelde for de såkalte oppstrømsrør som går fra produksjonsplattformer til ilandføringsterminaler. Det arbeides nå med forberedelse av vedtak i EØS-komiteen.
Rammenotat

Europaparlaments og rådsdirektiv 2005/32/EF om å sette en ramme for "ecodesign" krav til energiforbrukende utstyr ("Ecodesign-direktivet") Forslaget til et Europaparlaments og rådsdirektiv om å sette en ramme for eco-design krav til energiforbrukende utstyr ble fremmet av Kommisjonen 1. august 2003 (COM (2003)243final), og ble vedtatt av Europaparlamentet og rådet 6. juli 2005. Direktivet er et rammedirektiv og skal i følge Kommisjonen følges opp med ulike gjennomføringsdirektiv. Det skal opprettes en regulatorisk komité for å assistere Kommisjonen. Begrunnelsen for dette er at en komitologiprosedyre vil sikre mye raskere fremdrift gjennom løpende gjennomføringsdirektiv. Direktivet er hjemlet i traktatens artikkel 95 (indre marked) og er dermed EØS-relevant.

Bakgrunnen for direktivet er at produksjon, distribusjon og avfallshåndtering av energiforbrukende produkter er forbundet med betydelig innvirkning på miljøet. Det er viktig å unngå markedsdeling som skyldes nasjonale miljøkrav til disse produktene.
Rammenotat (pdf format)

Europaparlamentets og rådets direktiv (2003/30/EF) av 8. 5. 2003 om å fremme bruken av biodrivstoff eller andre fornybare drivstoffer til transport
Direktiv 2003/30/EC om å fremme bruken av biodrivstoff eller andre fornybare drivstoffer til transport ble vedtatt i EU 8. mai 2003. Direktivet har til hensikt å øke bruken av biodrivstoffer eller andre fornybare drivstoffer som erstatning for diesel eller bensin i transportsektoren i hvert medlemsland, for å bidra til reduserte klimagassutslipp, økt energiforsyningssikkerhet og økt bruk av fornybare energikilder. Direktivet peker også på at dette i tillegg kan være en økonomisk stimulans til landbrukssektoren.
Rammenotat