Alver Hotel AS

1.             Innledning

Vi viser til søknad av 5. juli 2012 om unntak fra aksjeloven §§ 8-7, 8-9 og 8-10 for vedrørende sikkerhetsstillelse fra Alver Hotel AS i forbindelse med gjennomføring av generasjonsskifte. Vi viser også til vårt brev av 23. juli 2012 om forventet saksbehandl-ingstid og til ytterligere korrespondanse mellom adv. Fredrik Loe og Liv Hilde Westrheim.

Departementet gjør unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd for sikkerhetsstillelse i selskapets faste eiendom. Unntak fra §§ 8-7 og 8-9 anses ikke relevant fordi konsern-unntaket i § 8-7 tredje ledd nr. 2 kommer til anvendelse. I det følgende gjøres det nærmere rede for søknaden, og det rettslige grunnlaget og departementets vurdering i saken.

2.             Nærmere om søknaden

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å gjennomføre et generasjonsskifte hvor Anne S. H. Hilland skal overføre familiens hotellvirksomhet til sønnen Runar E. Hilland, dvs. til hans selskap Runar Holding AS. Familievirksomheten består av to hotell-virksomheter drevet i hvert sitt aksjeselskap. Anne Hilland eier 100 prosent av aksjene i selskapet Anne Holdings AS. Dette selskapet eier 100 prosent av aksjene i Alver Hotel AS, som igjen eier 91 prosent av aksjene i Westland Hotel AS. De resterende 9 prosent av aksjene i Westland Hotel AS eies av Anne S. H. Hilland privat.

Anne S. H. Hillands datter, Dina Hilland, skal motta andre verdier enn aksjene knyttet til hotellvirksomhetene. Det er en forutsetning for generasjonsskiftet at begge barna mottar tilnærmet like mye og arvemessig vil stå likt etter gjennomføringen.
Det opplyses at Anne S. H. Hilland er enestyre og Runar E. Hilland er varamedlem i så vel Alver Hotel AS som Westland Hotel AS.

Overdragelsen av aksjene i Alver Hotel AS skal gjennomføres til virkelig verdi, basert på aksjenes antatte omsetningsverdi. Partene har oppnådd enighet om en markedsverdi på aksjene i Alver Hotel AS på 13 250 000 kroner. I henhold til takst utarbeidet i 2009 er eiendommen som selskapet eier, taksert til 18,5 millioner kroner. Da er bolighus som ligger på eiendommen, verdt anslagsvis 2 872 500 kroner, ikke tatt med. Eiendommen er ikke beheftet med pant.

Virksomheten til selskapet er ordinær hotellvirksomhet med 21 ansatte. Alver Hotel AS  hadde i 2011 en omsetning på om lag 15 millioner kroner og et resultat før skatt på om lag 1,5 millioner kroner. Bokført egenkapital utgjorde 7 353 000 kroner og bokført gjeld  4 856 339 kroner. Selskapets løpende kreditter knyttet til driften betjenes med kapital som opptjenes løpende og som er opparbeidet. I 2011, som anses som et normalår for selskapet, utgjorde de løpende kredittene totalt 2 302 000 kroner. Omløpsmidlene utgjorde 8 062 000 kroner per 31.12.11, hvorav 6 782 000 kroner var likvider. Søker opplyser ellers at selskapet skal betale en pensjon på 200 000 kroner per år til Anne Hilland.

Det er en forutsetning for overdragelsen av aksjene at en gjeld som Anne Holdings AS har til Anne S. H. Hilland på 4 368 591 kroner, innfris. Konsernspissen Anne Holdings AS må dermed tilføres tilstrekkelig kapital til å kunne innfri lånet. Dette er planlagt gjennomført dels ved at de lån Anne Holdings AS har gitt til de øvrige konsern-selskapene innfris, og dels ved at Anne Holdings AS tilføres kontanter ved salget av aksjene i Alver Hotel AS.

Partene er enige om at Anne Holdings AS ved overdragelsen skal yte et lån på  10 250 000 kroner til kjøper og dermed motta et kontantbeløp på 3 millioner kroner. Gjenværende aktiva i Anne Holdings AS når aksjene er overført, vil være kravet på restkjøpesummen for aksjene i Alver Hotel AS, 10 250 000 kroner, mot Runar Holding AS. Etter at Runar Holding AS har overtatt aksjene i Alver Hotel AS, skal Anne Holdings AS fisjoneres i to selskaper, som de to arvingene skal overta hvert sitt av. Runar Holding AS skal fusjonere med det selskapet som Runar E. Hilland overtar. Den del av lånefordringen som da kommer ”på samme hånd”, kan slettes.

Slik generasjonsskiftet er planlagt gjennomført, skal Runar E. Hilland AS ta opp et lån på 3 millioner kroner med sikkerhet i Alver Hotel AS sin eiendom gnr. 137, bnr. 129 i Lindås kommune. Lånetilsagn fra Sparebanken Vest foreligger. Videre skal selskapets eiendom stilles som sikkerhet for den delen av lånefordringen som skal overtas av Dina Hillands aksjeselskap, dvs. 4 612 500 kroner. Dette lånet forutsettes nedbetalt (av Runar Holding AS) over ti år med like avdrag.

3.             Det rettslige grunnlaget

I henhold til aksjeloven § 8-10 første ledd kan et selskap ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Det er gjort et generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmenn-aksjeloven § 8-10. Forskriften regulerer ansattes aksjekjøp og kjøp av aksjeselskaper som eier fast eiendom.

Forholdet i denne søknaden dekkes ikke av forskriften, da virksomheten har ansatte. Saken vurderes derfor ut fra departementets adgang til å gjøre unntak fra forbudet ved enkeltvedtak jf. aksjeloven § 8-10 andre ledd.  

Forarbeidene til aksjeloven tilsier at unntak kan gjøres dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse. Videre skal hensynet til arbeidstakere og andre interessenter (underleveran-dører m.m.) ivaretas. I forarbeidene er generasjonsskifte pekt på som et formål som kan tilsi dispensasjon, og departementet har praksis med å gjøre unntak for slike overdragelser.[1]

Aksjeloven §§ 8-7 til 8-9 oppstiller generelle begrensninger i selskapets adgang til å yte kreditt til, eller stille sikkerhet til fordel for, personer og selskaper med en nærmere angitt tilknytning til selskapet, blant annet en aksjeeier og dennes nærstående og styremedlemmer. Også disse bestemmelsene har som formål å sikre selskapskapitalen og derved å ivareta kreditorenes og øvrige aksjeeieres interesse.

I § 8-7 nr. 3 pkt. 2 er det gjort unntak for kreditt eller sikkerhet til fordel for morsel­­skapet eller annet selskap i samme konsern. Unntaket gjelder også for tilfeller dekket av § 8-9 første ledd. I henhold til aksjeloven § 1-3 foreligger det et konsernforhold dersom selskapet ”på grunn av avtale eller som eier av aksjer (..) har bestemmende innflytelse over” selskapet. Ifølge en tolkningsuttalelse av Lovavdelingen 13. april 1989 har det ikke betydning at konsernforholdet ennå ikke er opprettet, så lenge det vil foreligge så snart transaksjonen er gjennomført.

4.             Departementets vurdering

Spørsmålet om unntak fra § 8-10
Når det gjelder spørsmålet om det kan gjøres unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd, viser departementet for det første til at transaksjonen gjennomføres for å sikre videre drift av selskapet som en familiebedrift. Ved generasjonsskifte vil det ofte være en nødvendig forutsetning at sikkerhet for finansieringen kan stilles i de eiendeler som overføres. Som det framgår av pkt. 3 er generasjonsskifte nevnt i  forarbeidene som en av omstendighetene som kan tilsi unntak og at departementet har praksis for å gjøre dette.

Ut fra opplysningene i søknaden legger departementet til grunn at selskapet har en god økonomi med evne til å betjene sine løpende forpliktelser. Det vektlegges også at det foreligger lånetilsagn fra banken. Ettersom egenkapitalandelen vil være på oppunder 50 prosent og selskapets eiendom ikke er beheftet med pant fra før, vil det fortsatt være midler i selskapet som ikke er bundet opp. Interessene til øvrige kreditorer til selskapet (leverandører mv.) anses derfor ivaretatt.

Departementet er i utgangspunktet restriktivt med å gjøre unntak når det er ansatte i målselskapet. Det har imidlertid vært gjort unntak ved transaksjoner hvor det har vært tale om å foreta et generasjonsskifte eller hvor formålet har vært å beholde nøkkel-personell. I dette tilfellet er transaksjonen naturlig begrunnet ut fra eiers ønske om å trappe ned og å overføre selskapet til et av barna for å ivareta videre drift. Generasjons-skiftet i Alver Hotel AS innebærer at selskapets virksomhet fortsetter og at arbeids-plassene vil bli videreført. Hensynet til de ansatte taler derfor ikke imot at det gjøres unntak.

Videre viser departementet til at Runar Holding AS vil være eneste aksjonær i selskapet etter overdragelsen. En sikkerhetsstillelse vil dermed ikke gå ut over andre aksjonærer. Departementet legger ellers til grunn at overdragelsen av Alver Hotel AS skjer til markedspris og ikke bærer preg av spekulasjon.

Ut fra en samlet vurdering, og i tråd med departementets praksis, er departementet kommet til at disposisjonen er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår og at den ikke er i strid med hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10. Departementet gjør derfor unntak fra aksjeloven § 8-10 slik at Alver Hotel AS kan stille eiendommen som sikkerhet i forbindelse med overdragelsen av selskapet.

Spørsmålet om unntak fra §§ 8-7 og 8-9
Søker antar at også forbudene i aksjeloven §§ 8-7 og 8-9 er relevante da Anne Hilland eier samtlige aksjer i konsernspissen Anne Holdings AS og fordi Anne Hilland i dag er styremedlem i samtlige av selskapene og Runar Hilland er varamedlem.

Det fremgår av søknaden at morselskapet, Runar Holding AS, er et aksjeselskap og at dette selskapet vil eie samtlige aksjer i målselskapet etter overdragelsen. Det blir da etablert et konsern jf. aksjeloven § 1-3 slik at konsernunntaket i § 8-7 tredje ledd kommer til anvendelse. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere unntak fra §§ 8-7 og 8-9.

5.              Vedtak

I forbindelse med Runar Holding AS sitt erverv av aksjene i Alver Hotel AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i 8-10 første ledd mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Alver Hotel AS kan stille sikkerhet ved pant eiendommen gnr. 137 bnr. 129 i Lindås kommune i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.[1] Jf. blant annet sakene Ivan Ulsund Rederi AS, Brødrene Bakken AS, JHD 2 AS og Strømgaten 56 Eiendom AS.