Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren

Rapport 2023–7, Proba samfunnsanalyse

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren).

Sentrale tema for utredningsarbeidet har vært utbredelse og forløp av midlertidighet, årsaker til og motivasjon for midlertidige ansettelser samt hvordan ekstern finansiering og midlertidighet påvirker og påvirkes av organisering, ansvar og ledelse ved UH-institusjonene. Viktige funn har blitt kontekstualisert med internasjonale forhold.

Undersøkelsen har blitt gjennomført ved dokumentstudier, statistisk analyse, intervjuer og en litteraturgjennomgang.

Et viktig hovedfunn er at samtidige krav til institusjonene om å skaffe ekstern finansiering og redusere midlertidighet skaper en målkonflikt for ledere på alle nivåer i UH-sektoren. Kunnskapsdepartementet bør avklare nærmere hva som skal være å regne som uønsket midlertidighet, og hvilket nivå av dette som skal anses som akseptabelt. Men det er usik-kert om institusjonene er «rigget» for å håndtere finansieringsrisiko.
Proba stiller også spørsmål om dagens rekrutteringsmekanismer og karriereveier i UH-sektoren fører til optimale resultater i form av akademisk eksellens.

En overordnet anbefaling er at både sentrale forsknings- og utdanningsmyndigheter og ledere på alle nivåer i UH-sektoren tar ansvar for at finansieringsordninger, ledelse, organisering, personalpolitikk, rekrutteringstiltak og prosjektakkvisisjon tar sikte på å redusere midlertidighet. Målet må være å ivareta det såkalte «forskerprekariatet» på best mulig måte, som ansvarlige arbeidsgivere i henhold til idealene som ligger til grunn for den norske arbeidslivsmodellen.