Kommunesammenslutninger og arbeidstakernes rettigheter

Et spørsmål som aktualiseres ved en kommunesammenslutning er hvilke rettigheter arbeidstakerne har i den sammensluttede kommunen.

Kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) tar for seg arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet slo fast i Ot.prp. 79 (2001 – 2002) Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.) at reglene for virksomhetsoverdragelse fullt ut får anvendelse for offentlige virksomheter, uavhengig av hva slags type offentlig virksomhet det dreier seg om og hvilken type oppgaver som utføres. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag i Innst.O.nr. 91 (2000-2001).

Forutsetningen er naturligvis hele tiden at grunnvilkårene for anvendelsen av reglene i Arbeidsmiljøloven § 16-1 er oppfylt (overføring til ny innehaver).

En kommunesammenslutning vil derfor være å anse som en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 vil regulere arbeidstakers rettigheter i den sammensluttede kommunen.

I tidsskriftet Juristkontakt nr 6 2003 har Norsk juristforbunds forhandlingsleder for tariffområde kommune Brit-Toril Lundt tatt opp tema i artikkelen ”Rettigheter ved endret kommuneinndeling”.