Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2024

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 11.09.23

Fra og med 15. september 2023 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider: Momskompensasjon til idrettsanlegg - Lottstift

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2023. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.