Besvarelse av oppdrag om regulering og finansiering av legevakttjenesten

Helsedirektoratet har i dette oppdraget vurdert endringer i regulering og finansiering av legevakttjenesten for å skape bærekraftige løsninger på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag, i lys av andre større utredningsarbeid på allmennlegefeltet og i en samlet akuttmedisinsk kjede.

De foreslåtte tiltakene er basert på Helsedirektoratets forståelse av utfordringsbildet og er ment å understøtte en utvikling der legevakttjenesten fortsetter å være en allmennmedisinsk disiplin, som i økende grad er tett integrert med både resten den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den akuttmedisinske kjeden.

De konkrete tiltakene som diskuteres hensyntar alle fastlegenes arbeidsbelastning og reflekterer at rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og den høye vaktbelastningen på mange fastleger er den mest akutte utfordringen også for legevakttjenesten. I gjennomgangen av utfordringsbildet løftes flere problemstillinger som ikke har sitt motsvar i forslag om spesifikke tiltak i denne besvarelsen. Eksempler på dette er legevaktsentralenes rolle og den delte ansvarsfordelingen i den akuttmedisinske kjeden. Disse problemstillingene med flere kan løftes når feltet skal gjennomgås i sin helhet i den varslede stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Når det gjelder endringer i finansieringsordninger for legevakt, er ulike løsninger for dette diskutert i besvarelsen, men eventuelle anbefalinger må bygge på bredere utredninger enn det som foreligger her. Finansieringen bør sees opp mot finansiering av hele den akuttmedisinske kjede, i tillegg til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den kommende stortingsmeldingen kan være en riktig arena for dette.