Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza

Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza

22. oktober 2002

Svarbrev fra Kultur- og kirkedepartementet (28.10.2002)

-----Original Message-----
From: Rune Brynhildsen
Sent: 22. oktober 2002 18:43
To: 'ochr@kkd.dep.no'; 'roy.kristiansen@kkd.dep.no'
Cc: 'john.s.gulbrandsen@wiersholm.no'
Subject: Vedr. P4 og eScienza

Hei igjen.

Jeg viser til dagens samtaler vedrørende konsulentfirmaet eScienza AS. Vi vil på det sterkeste poengtere at vi er sterkt bekymret og tildels provosert over det som har skjedd.

Vi har siden begynnelsen av september vært innforstått med at Kulturdepartementet har ønsket å overlate vurderingen av konsessjonssøkernes økonomi, budsjetter og prognoser til et eksternt konsulentselskap. Vi har som kjent også tatt opp de problemstillinger dette reiser for oss som børsnotert selskap, både med Oslo Børs og Kulturdepartementet.

Vi har imidlertid ikke før klokken 12.46 idag - 14 minutter før et første avtalt møte med konsulentselskapet - blitt gjort kjent med at eScienza har knyttet til seg rådgivere fra medieformidlerbyrået Carat, og at meningen var at disse skulle ha innsyn i våre (eller andre søkeres) sterkt fortrolige tallmateriale.

Dette ble ikke gjort klart for oss før idag, først ved at adm.dir. Terje Vold i Carat Media & Research ringte ansatte i vår salgsavdeling for å innhente detaljopplysninger om vår reklamevirksomhet og våre planer, og dernest ved at eScienza stilte med Vold i møte med oss for å utdype de økonomiske forhold ved søknaden. Som kjent reagerte vi meget sterkt på disse opplysningene, noe vi i ettertid finne var helt riktig. Vold forlot møtet, og vi fikk samtidig forståelsen for at Sverre Gravdahl og Andreas Bratland fra eScienza oppfattet dette som meget uheldig og beklagelig. I møtet gikk det frem at Vold allerede har fått innsyn i våre detaljerte budsjettprognoser for den nye konsesjonsperioden, hvilket i seg selv er meget uheldig.

Carat er et medieformidlerbyrå som opptrer som et kontaktledd mellom medieselskaper og annonsører. Selskapets ansatte agerer dermed i et forretningsmessig forhold til P4. Det kan blant annet nevnes at en vesentlig andel av P4s reklameomsetning idag kommer nettopp via Carat.

Media & Research-avdelingen, som Vold leder, har som forretningsidè å foredle og selge kunnskap om mediemarkedet. Vi er mener derfor det er uheldig at avdelingens leder på denne måten for førstehånds strategisk informasjon om detaljer i våre fremtidige prognoser. Vi tror det vil være vanskelig å ikke benytte deler av denne tilegnede kunnskapene ved senere anledninger - uansett hvor mange og strenge taushetserklæringer som er underskrevet, eller at vedkommende føres opp på innsider-lister.

Det sier seg selv at personer i slike selskaper ikke vil få opplysninger fra kringkastingsselskapene om budsjetter, strategier og prognoser ut over det som er offentlig kjent. I dette tilfellet har vi forstått det slik at departementet i lang tid har vært kjent med at eScienza ville benytte personer fra Carat til å vurdere de sterkt fortrolige opplysninger som søkerne er pålagt å informere om i forbindelse med søknaden. Vi synes det er pussig at departementet ikke har sett disse problemstillingene – og beklager at dette ikke er informert til P4 og de øvrige søkerne. I så fall ville vi reagert på et langt tidligere tidspunkt.

Vi forutsetter at departementet nå rydder opp i dette, og sørger for at den informasjon eScienza mottar fra oss ikke blir gitt videre til Carat.

Departementet bør dessuten igangsette undersøkelser for å kartlegge hva slags informasjon som allerede er tilflytt Carat-ansatte - både fra P4 og fra de andre søkerne.

Dersom departementet er uenige i vår vurdering ber vi om en rask tilbakemelding.

Vennlig hilsen
Rune Brynhildsen

Rune Brynhildsen
Editor in chief/CEO
P4 Radio Hele Norge ASA
Tel: +47 61248444
Fax: +47 61248445
Mob: +47 90557793
e-mail: rune.brynhildsen@p4.no
www.P4.no