Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge

– gjerningspersoner og fornærmede

Denne rapporten presenterer ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep.

Digitale seksuelle overgrep er et stort og økende samfunnsproblem med omfattende konsekvenser for de berørte. Stadig nye teknologiske utviklinger, i kombinasjon med et økende antall barn som deltar på den digitale arenaen, medfører en rekke utfordringer tilknyttet seksuelle overgrep.

Samtidig har de som skal passe på barna – herunder foreldre og foresatte, skole og utdanningstjenester, helsetjenestene, og andre sosiale tjenester – ofte mangler i sin kunnskap og kompetanse om barns bruk av digitale medier, og i forlengelsen, barns utsatthet på den digitale arenaen.

Med formål om å utvide kunnskapen om digitale seksuelle overgrep, med hovedfokus på gjerningspersoner, fornærmede og digitale arenaer for seksuelle overgrep mot barn og unge, utlyste Justis- og beredskapsdepartementet i november, 2020, midler til tre forskningsprosjekter:

  1. «Systematisk kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge med særlig fokus på gjerningsperson, arena og offer sett i sammenheng.»
  2. «Empiriske undersøkelser og analyser av gjerningspersoner og fornærmede.»
  3. «Kartlegging og analyse av arenaer som brukes til tilgang og deling av overgrepsmateriale.

Denne rapporten er resultat av delprosjekt 2. Prosjektet har blitt utført i samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsinstituttet NOVA ved Oslo Met.