Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Endring av forskrift om nødvendig istandsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turist-hytte i Dovre kommune i Oppland fylke.

Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Endring av forskrift om nødvendig istandsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turist-hytte i Dovre kommune i Oppland fylke.

1 TILRÅDNING.
Miljøverndepartementet (MD) legger med dette fram forslag om forskrift om endring av forskrift for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, vedtatt ved Kronprinsregentens reso-lusjon av 3. mai 2002. Forslaget innebærer at følgende nytt punkt tas inn i forskriften:

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
(…)
f)nødvendig istandsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turisthytte.

2 BAKGRUNN.
I forbindelse med utvidelsen av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark i 2002 ble spørs-målet om Snøheims videre skjebne særskilt omtalt under behandlingen. I foredraget til kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 2002 om vedtaket om utvidelse heter det:
”Miljøverndepartementet viser til at spørsmålet om Snøheims videre skjebne ble drøftet allerede på midten av 90-tallet med Forsvarsdepartementet (FD) som eier bygningen. MD la til grunn at områdets naturfaglige verdier burde styre den videre disponering av Snøheim med tilliggende områder. I brev av 25.09.96 konkluderte derfor FD med at det ikke lenger var aktuelt å overdra Snøheim til kommunen for videre drift; at en eventuell overdragelse av bygningen til annen eier måtte betinge at den ble flyttet til et annet sted og at den måtte rives dersom det ikke skulle være aktuelt å flytte bygningen. Denne beslutningen står fast. (vår understrekning). En framtidig bruk av Snøheim som turisthytte eller andre former for overnattings- og bevertningssted vil komme i konflikt med verneverdiene i området. Departementet legger til grunn at slik aktivitet på stedet og bruk av veien inn til Snøheim tilrettelegger for stor ferdsel, i første rekke motorisert trafikk inn i nasjonalparken.”

Denne beslutningen innebar at man ved utarbeidelsen av forskrift for nasjonalparken ikke la til grunn en videre bruk av Snøheim med eksisterende lokalisering. Den norske Turistforening (DNT) fremmet kort tid etter vedtaket et ønske om å overta Snøheim fra Forsvaret og gjenoppta ordinær turisthyttedrift. I brev av 31. januar 2003 åpnet Miljø-verndepartementet for at DNT burde kunne få anledning til å vurdere en videre turist-messig bruk av Snøheim i sammenheng med tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. DNT ønsket å bygge ut Snøheim fra 54 til 80 plasser med 3-4000 overnat-tingsdøgn per år på hytta. DNT var inneforstått med at en slik plan måtte behandles etter vernebestemmelsene for den nye nasjonalparken uten at det fra miljøvernmyndighetens side på det tidspunkt ble nærmere vurdert hvorvidt bestemmelsene ville kunne åpne for en slik behandling. Miljøverndepartementet fant ikke grunn til å vurdere dette spørsmå-let nærmere før det var klarlagt hvorvidt DNT kunne overta anlegget og hadde midler til å gjennomføre en restaurering som på det tidspunkt ble estimert til ca 20 mill. kr.

Den forrige regjeringen fattet følgende beslutning i brev av 3. mars 2005 om at Den norske Turistforening på gitte vilkår skulle få overta Snøheim og gjenåpne den som tu-risthytte. Vilkårene var:
• Den aktuelle bygningsmasse ved Snøheim skal overdras til Den norske turistforening som skal istandsette anlegget til tradisjonell turisthyttedrift innenfor rammen av nasjonalparkens bestem-melser og formål. De kulturhistoriske verdiene ved anlegget skal ivaretas på best mulig måte.
• Framtidig driftskonsept for Snøheim skal legge til grunn at den kun blir sommerdrift. Dette in-nebærer at turisthytta skal være stengt om vinteren og våren fram til sommersesongen (dvs. oktober – juni) av hensyn til dyrelivet i området og særlig ut fra ønsket om å reetablere arealene innenfor skytefeltet som vinter- og vårbeite og kalvingsområde for villreinen. Spørsmålet om utvidet åpningstid skal senere vurderes i lys av erfaringene med og kunnskapen om villreinens bruk av områdene omkring Snøheim, særlig innenfor det nåværende skytefeltområdet.
• Framtidig driftskonsept for Snøheim skal ikke forutsette at det etableres ytterligere turisthytter i nasjonalparken.
• Veien inn til Snøheim skal fjernes som ledd i tilbakeføringsprosjektet for skytefeltet. DNTs evt. bruk av veien for transport av materialer m.v. i forbindelse med ombygging av Snøheim må avklares direkte mellom foreningen og forsvaret.

Den 23. januar 2007 søkte DNT Oslo og Omegn Dovrefjellrådet som forvaltningsmyn-dighet om reetablering og utvidelse av Snøheim. Rådet gav DNT dispensasjon i medhold av verneforskriftens § 4 (den generelle unntaksbestemmelsen) til de omsøkte planer for Snøheim på de vilkår som var foreslått i saken. I vedtaket ble det bl.a. vist til at behand-lingen av saken i Miljøverndepartementet ble oppfattet som en instruks om å innfri søk-naden. Vedtaket ble senere påklaget av Snøhetta Villreinutvalg og klagesaken ligger p.t. i Miljøverndepartementet for avgjørelse.       

Som nevnt er den generelle dispensasjonsbestemmelsen anvendt som hjemmelsgrunn-lag for Dovrefjellrådets vedtak. I følge den generelle dispensasjonsbestemmelsen kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av ve-sentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfelle når dette ikke strider mot verneformålet. Miljøverndepartementet har lagt til grunn at det er siste alternativ i bestemmelsen som er benyttet som hjemmel for vedtaket. Miljøverndepartementet vi-ser til at Direktoratet for naturforvaltning i sitt rundskriv fra nov. 2001 har uttalt at:
”bestemmelsen gjelder i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene. Grensedragningen vil i noen grad avhenge av verneform. Denne dispensasjonsbestemmelsen kan ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Spesielle eller særlige tilfeller må fremstå som noe annet enn ”vanlige” behov. ”

Miljøverndepartementet var enig i direktoratets beskrivelse av bestemmelsen og mente derfor at det var tvilsomt om den aktuelle bestemmelsen hjemlet adgang til å behandle søknad om et slikt tiltak som DNT har søkt om, særlig på bakgrunn av at spørsmålet om fremtidig bruk av Snøheim var omtalt og avklart i forbindelse med vernevedtaket i 2002.

For å skape formelt, juridisk grunnlag for å kunne behandle søknaden etter vernebe-stemmelsene for nasjonalparken, utarbeidet Miljøverndepartementet følgende forslag til forskriftsendring for nasjonalparken:
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
(…)
f) nødvendig standsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turisthytte.

Miljøverndepartementet sendte forslaget ut på en begrenset høringsrunde 3. november 2008 med frist 1. desember 2008. Følgende fikk saken på høring: Dovre kommune, Lesja kommune, Oppdal kommune, Tynset kommune, Folldal kommune, Sunndal kommune, Rauma kommune, Nesset kommune, Dovrefjellrådet, Oppland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Statskog, Norges fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukarlag, Norges Naturvernforbund, FRIFO, Den Norske Turistforening, Trondhjems Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF-Norge, Snøhetta villreinutvalg, Snøhetta og Knutshø villreinnemnd og Interessorganisasjonen Bevar Dovrefjell mellom istidene.

Innen fristen har departementet mottatt 15 uttalelser.

3 SAMMENDRAG AV UTTALELSENE
Dovre og Folldal kommuner støtter forslag til forskriftsendring.
Dovrefjellrådet tilrår endring av forskriften som foreslått. I saksfremstillingen er det lagt til grunn en vurdering av effektene av tiltaket i forhold til villrein, friluftsliv og lokalt næringsliv. Mens sekretariatsleder innstilte på nei til forskriftsendring med tung vekt-legging på hensynet til villreinen, ble forslaget om å tilrå forskriftsendring vedtatt med 10 mot 2 stemmer av Rådet, med tyngre vektlegging på de positive effektene av tiltaket for friluftsliv og lokalt næringsliv.
Hedmark fylkeskommune v/fylkesordføreren slutter seg til forslaget om forskriftsend-ring og imøteser en ”reell behandling” av den foreslåtte utvidelsen av Snøheim.
Norges Bondelag stiller seg positivt til etablering av forskrifter som tar i betraktning miljøtilpasset næringsutvikling i nasjonalparker såfremt virksomheten ikke strider mot verneformålet. Bondelaget mener imidlertid at det faglige grunnlaget for vurdering av forskriftsendringen ikke er tilstrekkelig synliggjort i høringsforslaget og ber om at slike opplysninger blir lagt fram før det eventuelt fattes endelig vedtak om reetablering/drift av Snøheim. Bondelaget sier også at dersom MD legger til grunn at turistvirksomhet i regi av DNT ikke strider mot verneformålet, må innføring av forskriftsendringen gjelde for all miljøtilpasset næringsaktivitet/reiseliv, gitt at det ikke strider mot verneformålet.
DNT Oslo og Omegn ber om at endringen av forskriften behandles raskest mulig og at klagesaken gis prioritet da det er ønskelig å sette i gang arbeidet med byggesaken sommeren 2009.
Trondhjems Turistforening og Kristiansund og Nordmøre Turistforening støtter forsla-get til forskriftsendring slik at det tillates en oppgradering, utvidelse av Snøheim til be-tjent turisthytte.
Møre og Romsdal fylke går imot forskriftsendringen da dette direkte åpner for en etab-lering av Snøheim som turisthytte med påfølgende vesentlig forverring av livsvilkårene for villreinstammen i Snøhettaområdet. Dersom forskriften likevel endres som foreslått bør følgende to vilkår innarbeides:
• Etablering kan ikke skje før resultatet fra planlagt FOU-prosjekt foreligger, og re-sultatet fra prosjektet må være førende for de valg som blir tatt.
• Ved eventuell etablering av Snøheim turisthytte skal det knyttes nødvendige vilkår om nedlegging av Reinheim og tilhørende rutenett i et slikt omfang at forholdene for villreinen totalt sett ikke blir forverret.
Norges Naturvernforbund med tilhørende regionalt lokallag går imot å endre vernefor-skriftene for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Det vises til at det er urimelig å fore-ta en forskriftsendring når tiltaket antas å ha så store negative konsekvenser for verne-formålet at en dispensasjon ikke kan hjemles i den generelle unntaksbestemmelsen.
Snøhetta Villreinutvalg går prinsipalt imot forslaget om endring av forskriften av hensyn til villreininteressene i området. Utvalget mener sekundært at en forskriftsendring ikke må skje før konklusjonene av FOU-prosjektet foreligger. Utvalget sier videre at dersom forskriften endres må settes som vilkår at Reinheim med tilhørende merkede stier og løyper nedlegges og fjernes for å ivareta villreinens behov.
Interessorganisasjonen Bevar Dovrefjell mellom istidene er uenig i forslaget. Det vises til at det ikke er grunn til å forhaste seg med forskriftsendring nå da det foreligger så mange usikkerhetsmomenter i Snøheimsaken. Det vises til at forutsetningene for over-tagelse, utvidelse og drift av Snøheim er vesentlig endret siden Snøheimveiens skjebne likevel ikke er endelig bestemt og at det planlegges et 5-årig forskningsprosjekt som skal gi ytterligere kunnskap og bedre beslutningsgrunnlaget bl.a. for veiens videre skjebne.
Snøhetta og Knutshø villreinnemnd (med 8 mot 2 st.) anbefaler at en eventuell endring av verneforskriften utsettes til resultatet fra FOU-prosjektet som Stortinget har initiert, fore-ligger, og ulike alternativer for Snøheim, Reinheim, Snøheimveien og den gamle Snø-heimveien er sett i sammenheng og utredet i forhold til villreinens arealbruk- og behov.
Norges Jeger- og Fiskerforbund anmoder om at endringsforslaget ikke behandles nå, men utsettes fram til det blir lagt fram oppdatert faktagrunnlag om villreinens bruk av området. Det vises her til FOU-prosjektet som er planlagt gjennomført som følge av Stortingets be-handling av Snøheimveien våren 2008 og utsettelsen av Snøheimveiens skjebne til 2012.

4 MILJØVERNDEPARTEMENTETS VURDERING OG TILRÅDNING.
Uttalelsene kan deles inn i tre hovedgrupper:
a) De som ønsker forskriftsendring nå.
b) De som går imot forskriftsendring.
c) De som mener at man enten bør utsette avgjørelsen om forskriftsendring eller eventuelt behandlingen av søknaden slik at den kan sees i lys av resultatet av den kartlegging av villreinens bruk av området som nå skal gjennomføres, jf Stortingets vedtak om å utsette avgjørelsen om Snøheimvegen til 2012.

Gitt den forutsetning at vedtaket som ble fattet våren 2005 som innebar ja til Snøheim og nei til Snøheimveien, fremdeles hadde stått ved lag, ville valget av løsning a) være helt naturlig. Valg av alternativ b) vil i alle tilfelle være i strid med de tidligere vedtak og forut-setninger som er lagt til grunn etter vedtaket i 2002, mens alternativ c) uavhengig av tidli-gere lovnader overfor DNT og gitt de nye forutsetninger som Stortinget la til grunn ved behandling av Snøheimveien våren 2008, åpenbart ville være det mest korrekte valget.

Situasjonen slik den nå foreligger, er imidlertid ikke så entydig. Flere kryssende forut-setninger og interesser foreligger:
1. Vedtak om nedleggelse av Snøheimveien vil forbli flytende fram t.o.m. 2012 og dermed åpne muligheten for at veien fortsatt vil bli liggende. Dette betyr at fo-rutsetningen fra 2005 for å si ja til Snøheim ikke lenger foreligger.
2. DNT har på bakgrunn av forhistorien i denne saken og ikke minst de politiske føringer som er blitt anført under den forrige regjeringen, en rimelig forvent-ning om at man skaffer hjemmel til behandling av sin søknad nå og at man får en positiv avklaring slik at prosjektet kan igangsettes sommeren 2009.
3. FoU-prosjektet som skal igangsettes med avslutning 2012, kan komme opp med ny kunnskap om villreinens bruk/behov i Snøhettaområdet. Det må her nevnes at det i forbindelse med restaureringsprosjektet for Hjerkinn skytefelt ble utar-beidet egne fagrapporter om villreinen i området. Dette var fagmateriale som har vært med på å danne grunnlaget for departementets behandling av Snøheim og Snøheimvegen fram til nå. Det nye FOU-prosjektet kan komme opp med kunn-skap som ikke bare vil være til nytte i vurderingen av Snøheimveiens videre skjebne, men som også kan bli nyttig i forbindelse med behandlingen av DNTs søknad.
Miljøverndepartementet antar imidlertid med stor grad av sannsynlighet at DNT vil føle seg ført bak lyset dersom saken blir utsatt til dette bakgrunnsma-terialet foreligger.
4. Snøheim er nylig fredet ut fra sin antikvariske og kulturhistoriske verdi. DNT opplyser at foreningen er komfortabel med fredningsvedtaket som kan sam-ordnes med deres restaureringsplaner.

Miljøverndepartementet har, på bakgrunn av forhistorien i denne saken og de politiske føringer/forutsetninger som foreligger, etter en samlet vurdering kommet til at man nå bør avklare hjemmelspørsmålet og snarest fremmes forslag om forskriftsendring slik at søknaden om istandsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turisthytte kan få en kor-rekt behandling etter vernebestemmelsene for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Departementet vil understreke at fastsettelsen av behandlingshjemmelen ikke innebærer at forvaltningsmyndigheten har tatt standpunkt til søknaden slik den nå ligger som klage-sak i departementet.

 
Miljøverndepartementet

t i l r å r

Forskrift om endring av forskrift for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark vedtatt ved kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 2002 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 1)