eRegelprosjektet - Brev av 16.10.2000

Brev til alle departementene 16.10.2000

Kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som legger til hinder for elektronisk kommunikasjon

Det er regjeringens mål at elektronisk kommunikasjon skal bli like akseptert og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell skriftlig kommunikasjon. I mars 1999 ble det nedsatt et prosjekt for å fjerne bestemmelser som er til hinder for elektronisk kommunikasjon. Vi vil med dette brevet klarlegge den videre fremdriften i prosjektet.

Selve kartleggingsfasen, der hindringer for elektronisk kommunikasjon i regelverket er avdekket og vurdert, ble gjennomført i fjor høst. Det foreligger en rapport fra Nærings- og handels-departementet som ble lagt frem medio juni i år og presentert ved et seminar for alle departementer 31. august. Rapporten er basert på det materiale som er blitt innrapportert av departementene og underliggende etater. Neste trinn i arbeidet er å fjerne unødige hindringer for elektronisk kommunikasjon.

Regjeringen har besluttet følgende stramme tidsskjema for det videre arbeidet:

  • Hvert departement skal gjennomgå regelverket på sitt ansvarsområde for å oppheve eksisterende rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon.
  • Forslag til lovendringer skal sendes på høring innen 15. januar 2001 og en samleproposisjon skal fremmes for Stortinget innen 1. august 2001. Nærings- og handelsdepartementet vil koordinere arbeidet med å fremme fellesproposisjonen.
  • Endringer i forskrifter og instrukser skal være vedtatt i tide til at de kan settes i kraft 1. juli 2001.
  • Hvert departement skal rapportere til Nærings- og handelsdepartementet innen
    1. juli 2001 om foretatte endringer og begrunnelse for de unntak som bør opprettholdes. Dersom det på enkelte områder ikke er mulig å overholde ovennevnte frister, må dette tas opp med Nærings- og handelsdepartementet og Statsministerens kontor orienteres.

Sekretariatet for prosjektet i Nærings- og handelsdepartementet vil bli opprettholdt. Det vil også bli nedsatt en styringsgruppe, med medlemmer fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet og Nærings- og handels-departementet, med særlig fagkompetanse innenfor regelendring og teknologi for å bistå prosjektet. Spørsmål angående det konkrete endringsarbeidet kan rettes til prosjektledelsen; v/ Thomas Myhr, Nærings- og handels-departementet, tlf. 22 24 02 33, thomas.myhr@nhd.dep.no.

Vi ber om at hvert departement før 27. oktober 2000 opplyser prosjektledelsen hvem som skal lede og koordinere dette arbeidet i departementet.

Med hilsen

Barbro Noss (e.f.)
fung. Avdelingsdirektør

Thomas Myhr
prosjektleder