eRegelprosjektet - Brev av 3.11.2000

Til alle departementene –
3.11.2000

Prosjekt for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon i lover, forskrifter og instrukser

Vi viser til vårt brev av 16. oktober 2000, og vil i dette brevet nærmere presisere tidsskjemaet som ble presentert i vårt tidligere brev og gi forslag til hvordan man kan fjerne unødige hindringer i gjeldende regelverk. Det er ønskelig at brevet sendes videre til alle i departementet og til underliggende etater som arbeider med prosjektet.

Til å begynne med vil vi minne de departementer, som ikke allerede har opplyst om hvem som skal lede og koordinere arbeidet, om umiddelbart å tar kontakt med prosjektleder Thomas Myhr, tlf. 22 24 02 33 eller thomas.myhr@nhd.dep.no. Prosjektleder ønsker å få i stand et møte med hvert departement for å diskutere fremdriften i arbeidet og strategier om hvordan hindringene kan fjernes. Vi ønsker at kontaktpersonen og de øvrige som arbeider med prosjektet kan være til stede på et slikt møte.

På bakgrunn av at flere har hatt spørsmål i forhold til det tidsskjema som tidligere er blitt presentert, vil vi her gjøre følgende tillegg:

 1. Høringsbrev som skal sendes ut 15. januar 2001.
  Departementene har ansvaret for å få sendt ut høringsbrevene. For å lette det videre arbeidet, vil vi anbefale at alle endringsforslagene fra hvert enkelt departement samles i ett høringsbrev fra dette departementet. Høringsbrevet bør samtidig inneholde forslag til endringer i forskrifter og eventuelt endringer i instrukser. Det er også hensiktsmessig å nevne de lover som man mener allerede i dag ikke er til hinder for elektronisk kommunikasjon. På den måten åpner man for kommentarer vedrørende dette i høringen, slik at man i den kommende Ot.prp-en kan "kvittere ut" disse lovene som uproblematiske i forhold til elektronisk kommunikasjon.
 2. Endringer i forskrifter og instrukser skal tre i kraft 1. juli 2001
  Dette gjelder bare de forskrifter og instrukser som er hjemlet i en lovbestemmelse som ikke hindrer elektronisk kommunikasjon og således ikke krever å bli justert. Endringer i forskrifter og instrukser som er hjemlet i en lovbestemmelser som vil kreve justering vil isteden tre i kraft samtidig med lovendringen, dvs. 1. januar 2002.

Etter blant annet å ha drøftet dette med Justisdepartementets lovavdeling, vil vi gi følgende forslag til teknikken i å fjerne unødige hindringer:

 1. Det kan være en fordel å gjøre endringer i flere lover enn hva som egentlig er strengt nødvendig. På denne måten vil regelverket bli mer forutsigbart, man oppnår en bedre rettssikkerhet, og det vil ikke være behov for på annen måte å opplyse om at loven ikke er til hinder for elektronisk kommunikasjon.
 1. Tilretteleggelsen i selve lovteksten kan skje ved at man i en innledende paragraf i loven opplyser at bestemmelsene i loven, ev. også bestemmelsene i forskriften til loven, ikke er til hinder for elektronisk kommunikasjon. I den innledende paragrafen kan man også nevne hvilke typer av kommunikasjoner som det dreier seg om.
  Eks 1. Informasjon, opplysninger, varsel og meldinger som skal gis etter loven her eller etter forskrift gitt i medhold av loven her, kan kommuniseres elektronisk dersom [søker/motpart/klager mv] har godtatt slik kommunikasjon.
  Eks 2. Avtaler etter denne loven kan inngås elektronisk dersom partene er blitt enige om det.

Prosjektledelsen ønsker videre å invitere alle kontaktpersoner og andre som arbeider med regelrevisjonen til et møte for å diskutere arbeidet med regelrevisjonen samt for å presentere en mer detaljert fremdriftsplan. Dette møte vil finne sted i auditorium i R 5, den 15. november 2000, kl. 09.00 - 12.00 Påmelding skjer til thomas.myhr@nhd.dep.no innen 10. november 2000. Nærmere detaljer vedrørende dette møtet vil sendes ut ved et senere tidspunkt.

Med hilsen

Hugo Parr (e.f.)
ekspedisjonssjef

Thomas Myhr

prosjektleder