Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010

SØF-rapport nr. 03/12

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet en rapport om effektivitet i kommunene. Prosjektet skisserer effektiviteten innen de mest sentrale velferdstjenestene i kommunene, samt hvordan effektivitetsutviklingen var fra 2009 til 2010.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet en rapport om effektivitet i kommunene. Prosjektet skisserer effektiviteten innen de mest sentrale velferdstjenestene i kommunene i 2010, samt hvordan effektivitetsutviklingen var fra 2009 til 2010. Rapporten er en oppdatering og videreutvikling av tilsvarende analyser som SØF gjorde for 2009.

Et sammendrag av prosjektet ble publisert i høstrapport for 2011 fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. I utvalgsrapporten ble ikke resultatene for enkeltkommuner publisert, men de er nå tilgjengelige i sluttrapporten fra SØF.

Prosjektet har i første rekke tatt for seg barnehage, grunnskole og pleie og omsorg, men har også gjort analyser innen barnevern, SFO og kultur. Metoden som er benyttet, såkalte DEA-analyser, er egnet for å si hvordan en kommune gjør det i forhold til ”den aller beste” blant sammenlignbare kommuner. Analysene viser at det er stor variasjon i effektiviteten mellom kommunene innenfor alle sektorene. Det er få kommuner som er gode i alt og få kommuner som scorer svakt innen alle sektorer. For kommunene som helhet indikerer analysene en effektivitetsforbedring på 0,3 prosent fra 2009 til 2010 innen de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg).

Et mer utfyllende sammendrag av prosjektet er gitt i kapittel 1 i rapporten. For å tolke og forstå resultatene, er det også viktig å være klar over egenskapene ved den valgte metoden, hvilke indikatorer som inngår i beregningene og kvaliteten på tallgrunnlaget. Dette er det gjort nærmere rede for i kapittel 2 i rapporten.