Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av opplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2018

Vår ref.: 18/2884

Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av opplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften).

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden. Den digitale løsningen gir mulighet for å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene bes om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser.

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 26. september 2018.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                       Anne Sofie H. von Düring
                                                       seniorrådgiver

ACOS AS
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bioteknologirådet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening

Departementene

Diabetesforbundet
DIPS ASA

Direktoratet for e-helse
Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet

Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesråd for funksjonshemmede
HELFO
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
HIV-Norge
Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge
Infodoc
Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning

Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS

Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien

Mental Helse Norge
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Parkinsonforbund

Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk helsenett SF
Norsk Helse- og Velferdsforum
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
NUPI
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Skatteetaten
Spekter
Spiseforstyrrelsesforeningen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Sykehuset i Longyearbyen
Sysselmannen på Svalbard

Trust Arktikugol
Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Voksne for Barn
Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)