Veiledninger og brosjyrer

Egenbetaling for studieturer

Regelverket for egenbetaling har blitt tolket ulikt av utdanningsinstitusjonene. Det er derfor departementet har sendt ut et brev om forståelsen av regelverket, og særlig spørsmål knyttet til studieturer.

Etter departementets vurdering må en studietur forstås som reiser og opphold utenfor det faste studiestedet, eksempelvis skitur, skredkurs, feltkurs, tokt, ekskursjon og lignende. En studietur kan være obligatorisk eller frivillig. 

Departementet har lagt til grunn en streng praksis når det gjelder egenbetaling ved obligatoriske studieturer. Det kan ikke kreves egenbetaling av utgifter for turen, for eksempel kostnader til transport og boutgifter, når studieturen er obligatorisk og hvor deltagelse i turene er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet. Dette er likevel ikke til hinder for at studentene selv dekker utgifter til mat og drikke som eventuelt tilbys under turen. Slike utgifter til livsopphold har studenten også ellers i studietiden. Studentene kan også selv velge å ta med egen mat og drikke.

Utdanningsinstitusjonene har det faglige ansvaret for utdanningen og for at lærings- og vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttet studentene skal oppnå. Som del av utdanningen kan utdanningsinstitusjonene tilby frivillige studieturer som studentene betaler for selv, men utdanningsinstitusjonen må også tilby et faglig tilfredsstillende alternativ for de som ikke ønsker å delta på studieturen. Det er utdanningsinstitusjonene som må vurdere hvilket innhold et slikt alternativt opplegg skal ha. Det alternative opplegget må imidlertid gi studentene nødvendig læringsutbyttet for studiet. Departementet forutsetter at utgifter knyttet til frivillige turer ikke er urimelig høye og at utdanningsinstitusjonen på forhånd gir studenten god informasjon om dette, slik at utgiftene fremstår som påregnelige. 

Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å følge reglene om egenbetaling, og de må legge departementets tolkning til grunn. Dersom utdanningsinstitusjonenes praksis knyttet til egenbetaling ikke skulle være i tråd med regelverket vil departementet ta opp saken med institusjonen det gjelder. Gratisprinsippet og reglene om egenbetaling var også tema i året etatsstyring.