Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2017

I forbindelse med stortingsvalget i 2017 ble det gjennomført eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene var å undersøke effekten av tiltak for å mobilisere folk til å stemme.

Eksperimentet var en oppfølging av tilsvarende eksperiment utført ved kommunestyrevalget i 2015. To av eksperimentene ble finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I den første gruppen av eksperimenter ble det sendt brev til stemmeberettigede innvandrere i forkant av valget. Det andre eksperimentet var en kampanje med bruk av tekstmeldinger (SMS) som rettet seg mot alle velgerne. 

Gjennom å eksperimentere med tiltak for å få opp valgdeltakelsen har departementet fått kunnskap om effekten av å gi velgerne en ekstra påminning om å stemme. Kunnskapen gir departementet et grunnlag for å finne ut om tiltakene som virker skal videreføres og utvides.

Norsk sammendrag av rapporten (pdf)

Voter Mobilization in a High-Turnout Context. Get out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Institutt for samfunnsforskning (pdf)