Høring - endring i frist for fremsettelse av krav om refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bestemmelsen som regulerer frister for fremsettelse av krav om refusjon i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.08.2023

Vår ref.: 23/1961

Høring - Endring i frist for fremsettelse av krav om refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bestemmelsen som regulerer frister for fremsettelse av krav om refusjon i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Departementet foreslår at det reguleres særskilt i den nevnte forskriften at fristen på seks måneder for å fremsette krav om refusjon av utgifter til helsehjelp skal løpe fra fakturatidspunktet. I dag er det lagt til grunn at fristen løper fra behandlingstidspunktet. For å fremme krav om refusjon er det videre et krav om at pasienten har betalt for behandlingen.

Bakgrunnen for forslaget om særskilt regulering av når fristen løper i disse sakene, er at faktureringspraksisen fra behandlingssted varierer mye mellom de ulike EU/EØS-landene. I enkelte land kan det ta lang tid før det utstedes faktura. Det kan derfor tenkes situasjoner hvor pasienten ikke har mottatt faktura innen seks måneder etter behandlingen og dermed ikke har tilstrekkelig oppfordring til å fremme krav innen fristen.

Frist for å sende høringssvar er 11. august 2023.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets sider for høringer på regjeringen.no.

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Med hilsen

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Pia Grude

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Sametinget
Sysselmester på Svalbard

Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Kreftregisteret
Landets statsforvaltere
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Actis
ACOS AS
ADHD Norge
LHL Hjerneslag og Afasi
Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barnas fysioterapisenter
Barnekreftforeningen
BarnsBeste
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
FMR – Menneskeverd - Rusfrihet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Friskstiftelsen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Gatejuristen
Helseutvalget
HIV-Norge
Hjernerådet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Infodoc
Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning

JURK– Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
LHL
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien
Likestillingssenteret
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonal kompetansetjeneste for TSB
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Omegastiftelsen
Omsorgsjuss
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) (Ambia)
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
Skeiv ungdom
Spekter
Spiseforstyrrelsesforeningen
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stiftelsen Organdonasjon
Stoffskifteforbundet
Tekna
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Ungdom mot narkotika – UMN
UNIO
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
WeCare Omsorg AS
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)