Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.09.2012

Vår ref.: 200600228-/MAR

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til endret forskrift om vern av miljøet i Antarktis på høring. Endringene gjennomfører ansvarsvedlegget (Annex VI) til Miljøprotokollen under Antarktistraktaten og tiltak 4 (Measure 4) om beredskapsplaner for helse og sikkerhet, som ble vedtatt på antarktistraktatsmøtet i 2004. I tillegg foreslås enkelte materielle og strukturelle endringer i gjeldende bestemmelser på bakgrunn av en revisjon av forskriften. Endringene skal sikre et ytterligere styrket vern av miljøet og økt sikkerhet for reisende i Antarktis.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets internettsider www.regjeringen.no/md under «Dokumenter»/«Høringer». Her er det også inntatt lenker til aktuelle kildedokumenter. Høringsnotatet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler på telefon 22 24 59 82 eller e-post mar@md.dep.no. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet skal forelegges underliggende etater og organer som ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt ber vi høringsinstansene om å konferere med underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen. Høringen er åpen også for andre enn instansene som står oppført på høringslisten.

Eventuelle merknader bes sendt på e-post postmottak@md.dep.no, alternativt per post til Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, innen fredag 7. september 2012.

 

Med hilsen

Hæge Andenæs (e.f.)
ekspedisjonssjef

Magnus H. Rognhaug
førstekonsulent

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Bellona
Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers
Direktoratet for naturforvaltning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Greenpeace Norge
Havforskningsinstituttet
Kartverket
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Meteorologiske institutt
Natur og Ungdom
NHO Reiseliv
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for kulturminneforskning
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Polarinstitutt
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond