Endringer i kontoplanen KOSTRA som gjelder fra regnskapsåret 2006

Kommunene
Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3375-1 BED

03.11.2005

Endringer i kontoplanen KOSTRA som gjelder fra regnskapsåret 2006
Kommunal- og regionaldepartementet informerer med dette om fastsatte endringer i kontoplanen for regnskapsrapporteringen i KOSTRA.

Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2006.

1. Endringer i arter fra 2005 til 2006

1.1 Endringer i art 200 og 220
Skillet mellom aktive og passive driftsmidler fjernes. Samtidig innføres et skille mellom kjøp av driftsmidler, og leie av driftsmidler. Dette innebærer at art 200 skal inneholde kjøp og finansiell leasing av driftsmidler, uavhengig av om driftsmidlene anses som passive eller aktive. Videre skal art 220 inneholde leie (operasjonell leasing) av driftsmidler, også uavhengig av om driftsmidlene anses som passive eller aktive. All kjøp og leie av transportmidler skal fortsatt føres på art 210.

Artene får følgende veiledning:

200

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner, inkludert innkjøpsutgifter. Kjøp eller finansiell leasing av transportmidler føres på art 210. Arten er gyldig både i drifts- og investeringsregnskapet.

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. I en del leieavtaler vil en så stor del av den økonomiske risiko og kontroll ved leieobjektet være gått over på leietaker at transaksjonen har nære likhetstrekk med kjøp av en eiendel og må regnskapsmessig håndteres som sådan, selv om eiendomsretten formelt ikke er overført. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres, jf. Kommunal Regnskapsstandard nr. 1. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Det nærmere skillet mellom finansiell leasing og operasjonell leasing er beskrevet i Norsk Regnskapsstandard nr. 14 Leieavtaler, se www.regnskapsstiftelsen.no.

220

Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler

Leie/operasjonell leasing av inventar, utstyr og maskiner. Leie/operasjonell leasing av transportmidler føres på art 210. Arten er kun gyldig i driftsregnskapet.

1.2 Endringer i art 260, 120 og 170
I art 260 inngår kantinetjenester. Fra 2006 skal utgifter til kantinetjenester plasseres sammen med velferdstiltak under art 120.

I art 260 inngår også flyttetjenester. Fra 2006 skal utgifter til flyttetjenester plasseres sammen men annen transport under art 170.

1.3 Endringer i art 890 og 620.
I art 890 inngår salgs- og skjenkeavgifter. Fra 2006 skal slike avgiftsfrie inntekter plasseres sammen med andre avgiftsfrie kommunale gebyrer og lignende under art 620.

2. Endringer i funksjoner for kommuner fra 2005 til 2006

2.1 Endring i funksjon 170 og ny funksjon 171
I funksjon 170 for premieavvik inngår både årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Dette innebærer at KOSTRA ikke kan gi informasjon om hvor stor årets netto pensjonskostnad er samlet for en kommune. Dette er relevant informasjon ved vurderinger av utviklingen i nettokostnadene ifht premiene samlet for den enkelte kommune og for sektoren totalt. Fra 2006 skal derfor funksjon 170 kun inneholde årets premieavvik. Amortiseringen av tidligere års premieavvik skal fra 2006 føres på nyopprettet funksjon 171 for amortisering av tidligere års premieavvik.

2.2 Splitting av funksjon 300 og nye funksjoner 301, 302 og 303
På funksjon føres planarbeid, kart og oppmåling og byggesaksbehandling. Fra 2006 skal disse aktivitetene føres på tre nyopprettede funksjoner. Splittingen er begrunnet med behov for fordelte økonomiske data, og at denne fordelingen bør skje i regnskapet. Rapporteringen av tilsvarende data på skjema 20 avvikles fra rapporteringsåret 2006.

Funksjonene får følgende veiledning:

301

Plansaksbehandling

Utarbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutredninger av planer etter plan- og bygningsloven. Gjelder både arbeid med reguleringsplan, bebyggelsesplan og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

302

Bygge-, delings- og seksjoneringssaker

Saksbehandling og kontroll knyttet til søknader og meldinger om tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksbehandling), herunder behandling av konsekvensutredninger av tiltak, behandling av søknader som krever dispensasjon fra byggesaksreglene, behandling av søknader om delingstillatelse, ekspropriasjon, behandling av søknader om ansvarsrett og klagesaksbehandling. Saksbehandling etter lov om eierseksjoner.

303

Kart og oppmåling

Etablering og drift av kommunens kartgrunnlag og geodetiske grunnlag. Føring av GAB-registeret. Kart- og delingsforretninger etter delingsloven. Adresseforvaltning.

Utgifter og inntekter knyttet til forvaltning av geografisk informasjon for bestemte tjenester, f.eks. ledningskart for vann- og avløp (funksjon 345 og 353), føres under den aktuell funksjon. Det samme gjelder oppmålingsarbeid i forbindelse med bestemte tjenester, f.eks. utstikning av kommunal vei (funksjon 333).

3. Endringer i funksjoner fra 2005 til 2006, Fylkeskommuner

3.1 Endring i funksjon 470 og ny funksjon 471
I funksjon 470 for premieavvik inngår både årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Dette innebærer at KOSTRA ikke kan gi informasjon om hvor stor årets netto pensjonskostnad er samlet for en fylkeskommune. Dette er relevant informasjon ved vurderinger av utviklingen i nettokostnadene ifht premiene samlet for den enkelte fylkeskommune og for sektoren totalt. Fra 2006 skal derfor funksjon 470 kun inneholde årets premieavvik. Amortiseringen av tidligere års premieavvik skal fra 2006 føres på nyopprettet funksjon 471 for amortisering av tidligere års premieavvik.

3.2 Nye funksjoner for videregående opplæring
Fra og med høsten 2006 innføres nye utdanningsprogrammer for videregående opplæring til erstatning for de nåværende studieretningene. De nye programmene er ikke helt sammenfallende med studieretningene. Dette innebærer at funksjonsinndelingen for videregående opplæring endres. Endringen gjelder fra og med regnskapsrapporteringsårets begynnelse 1.1.2006. Funksjonene 541-556 (unntatt funksjon 554 for teknisk fagskole – funksjon 554 videreføres med undret innhold) skal ikke benyttes ved rapportering for 2006.

De nye programmene innføres trinnvis for nye årskull, slik at fylkeskommunene i flere år vil tilby opplæring både etter eksisterende studieretninger og etter nye utdanningsprogrammer. Regnskapstallene for henholdsvis nye utdanningsprogrammer og gamle studieretninger skal føres hver for seg. Dette betyr at regnskapstallene for nye utdanningsprogrammer skal føres på nye funksjoner 521-532 fra høsten 2006. Regnskapstallene for gamle studieretninger skal føres på henholdsvis funksjon 538 og 539 fra og med 1.1.2006.

Funksjonsinndelingen blir slik:

521

Studiespesialisering

522

Bygg- og anleggsteknikk

523

Elektrofag

524

Design og håndverksfag

525

Restaurant- og næringsmiddelfag

526

Helse- og sosialfag

527

Idrettsfag

528

Teknikk og industriell produksjon

529

Musikk, dans og drama

530

Medier og kommunikasjon

531

Naturbruk

532

Service og samferdsel

538

Allmennfaglige studieretninger (gammel ordning)

Her føres samlet regnskap for de gamle allmennfaglige studieretningene:
- studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (tidl.funksjon 541)
- studieretning for idrettsfag (tidligere funksjon 547)
- studieretning for musikk, dans og drama (tidligere funksjon 549).

Funksjonene 541, 547 og 549 er ikke gyldige fra 2006.

539

Yrkesfaglige studieretninger (gammel ordning)

Her føres samlet regnskap for de gamle yrkesfaglige studieretningene:

 • studieretning for byggfag (tidligere funksjon 542)
 • studieretning for elektrofag (tidligere funksjon 543)
 • studieretning for formgivingsfag (tidligere funksjon 544)
 • studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (tidligere funksjon 545)
 • studieretning for helse- og sosialfag (tidligere funksjon 546)
 • studieretning for kjemi- og prosessfag (tidligere funksjon 548)
 • studieretning for mekaniske fag (tidligere funksjon 550)
 • studieretning for naturbruk (tidligere funksjon 551)
 • studieretning for tekniske byggfag (tidligere funksjon 552)
 • studieretning for trearbeidsfag (tidligere funksjon 553)
 • studieretning for salg og service (tidligere funksjon 555)
 • studieretning for medier og kommunikasjon (tidligere funksjon 556).

Funksjonene 542-546, 548, 550-553 og 555-556 er ikke gyldige fra 2006.

3.3 Presisering av innholdet i funksjon 560
For funksjon 560 presiseres at:

”1. Ekstra kostnader utover ordinær undervisning. Elever med behov for tilleggsressurser i ordinære klasser får en todelt stykkpris i regnskapsføringen; en ordinær del tilsvarende en ordinær elevplass, og en tilleggsdel. Den ordinære delen føres på funksjon for studieprogram, og tilleggsdelen på funksjon 560. Elever i egne spesialklasser føres i sin helhet på funksjon 560.”

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiver

Likelydende brev sendt til:

Fylkeskommunene

Kommunene

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattei

Fylkesmennene

Norges Kommunerevisorforbund

Statistisk sentralbyrå