Høringer

Høring – forslag til endringer i kart- og planforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Vår ref.:

1. Innledning

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 29. juni 2010 nr 1033 (kart- og planforskriften).

Forslagene er knyttet til behov for noen mindre justeringer og teknisk klargjøring på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere.

Frist for uttalelse er 1. mars 2012. Fristen settes så vidt kort da det er tale om små endringer og justeringer, og vi ønsker å få iverksatt endringene fra 1. april 2012.

Nedenfor følger en kort redegjørelse for endringsforslagene. Uttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@md.dep.no eller pr post til Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Kontaktperson i departementet er seniorrådgiver Magnar Danielsen.
E-post: magnar.danielsen@md.dep.no. Telefon nr. 22 24 59 58.

2. Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Til vedlegg I - arealformål

Sletting av kodene 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 6000

Tabellen som viser underformålene til (hoved)arealformålene i plan- og bygningsloven
§§ 11-7 og 12-5 innholder en del tallkoder for å forenkle bruken i ulike sammenhenger. Kodene skal gjøre det enklere å omtale underformålene og lette databehandling. Praksis etter iverksettingen av plan- og bygningsloven har imidlertid vist at de overordende kodene 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 6000 kan misforstås. De er ikke ment å ha noen selvstendig funksjon, men være en overskrift på en tallserie. For å sikre at det ikke oppstår misforståelser, mener vi disse tallene bør fjernes fra tabellen. Benevningen av hovedformålet i venstre kolonne skal beholdes. Det er følgelig kun tallene som tas vekk.

Navneendring kode 6210 skipsled

Vi foreslår å erstatte begrepet ”skipsled” med ”hoved- og biled”. Dette begrunner vi med at skipsled ikke er en terminologi som benyttes i annet regelverk og heller eller i veiledere knyttet til temaet ferdsel i sjøområder. Begrepet ”farled” er derimot vanlig i bruk og er også med i kart- og planforskriften som kode 6220. Hoved- og biled vil derved bli en underkategori til ”farled”, som er en korrekt rangering. I forbindelse med bruken av koden kan det i reguleringsbestemmelse presiseres om det er en hovedled eller biled. Hvis man ikke gjør det, vil arealet kunne anvendes til begge formål.

Til vedlegg II - hensynssoner

Sletting av kodene 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 og 900

På tilsvarende måte som for arealformålene i vedlegg I, er det innført tallkoder som er å betrakte som overskrifter. Disse har samme begrunnelse som kodene for arealformål, og er altså bare overskrifter og ikke ment brukt ved fremstilling av planer. For å sikre at det ikke oppstår misforståelser mener vi disse tallene bør fjernes fra tabellen. Benevningen av hovedformålet i venstre kolonne skal beholdes. Det er følgelig kun tallkodene som tas vekk.

Overgangsbestemmelse

Det foreslås innført en overgangsbestemmelse slik:

Forslag til arealdel til kommuneplan og reguleringsplan som var lagt ut til offentlig ettersyn ved forskriftsendringens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder endringene fullt ut.

Det følger av dette at planer som inneholder koder som slettes eller flyttes vil gjelde inntil de blir endret eller opphevet av planmyndigheten.

3. Tegnereglene for arealplan

Departementet tar også gjerne i mot innspill til endringer i tegnereglene for arealplan. Forslagene til endringer i kart- og planforskriften, som nå sendes på høring, forutsetter ikke endringer i tegnereglene.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriftsendringene antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Systemleverandør som leverer programvare for utforming av plankart vil måtte foreta små justeringer i programvaren.

Endringen foreslås iverksatt fra 1. april 2012.

 

Med hilsen


Hans Jacob Neumann (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

Fiskeri- og kystdepartementet
Geoforum
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statens kartverk

Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Elverum kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Larvik kommune
Molde kommune
Moss kommune
Oslo kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Ålesund kommune