eRegelprosjektet-seminar

Invitasjon til Nærings- og handelsdepartementets seminar om

elektronisk handel og forretningsdrift - regelverket er tilrettelagt

Plass og tid:

Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59 -mandag 26. mai 2003, kl. 10.00 - 15.30.

Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Påmelding innen 19. mai 2003 til Gunnvor Mortensen, gmo@nhd.dep.no, tlf. 22 24 66 73.

Målgruppe:

Seminaret vil ikke være spesielt rette mot jurister, men er relevant for alle som anvender eller vil bruke elektronisk handel og forretningsdrift. Spesielle målgrupper er virkemiddelapparatet, organisasjonene og andre aktører som rådgiver virksomheter innenfor etablering og drift av elektronisk handel og forretningsdrift, samt forbrukerorganisasjoner m.fl.

Bakgrunn og mål:

I eRegelprosjektet har Nærings- og handelsdepartementet sammen med Justisdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet over 3 år arbeidet for en rettslig tilretteleggelse av regelverket for elektronisk kommunikasjon, inklusive elektronisk handel og forretningsdrift. Dette arbeidet har bidratt til en vellykket "opprydding" og resulterte i endringer i 39 lover fra 1. januar 2002 og et stort antall forskrifter.

Eksisterende regelverk er gjennomgått og det har også kommet nytt regelverk relevant for, eller spesifikt rettet mot, elektronisk handel og forretningsdrift. Et av de nye tilskuddene er Nærings- og handelsdepartementets forslag til ny ehandelslov, jf. Ot. prp. nr. 31 (2002-2003).

En utfordring nå er å informere forbrukere og næringsliv om tilpassning og tilrettelegging av lov- og regelverk for elektronisk handel og forretningsdrift. Virkemiddelapparatet, organisasjonene og andre som vil ha direkte kontakt med aktørene vil her ha en viktig informasjonsoppgave. Nærings- og handelsdepartementet ønsker med dette seminaret å bidra til å øke kompetansen på området ved å informere om resultatene i eRegelprosjektet og om rettigheter og plikter ved elektronisk handel og forretningsdrift i dag.