Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

Rapport 2010:8

Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteters deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge.

Rapporten "Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner"Forfatter Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard

Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteters deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats 2009». 

Første del av rapporten undersøker hvilke områder minoriteter deltar i, hvor stor deltagelsen er og hvilke bakgrunnsvariabler som virker inn på sannsynligheten for å delta. Deltagelsen blir målt gjennom frivillig arbeid, medlemskap og økonomisk støtte til frivillige organisasjoner.

Andre del går inn på holdninger, motivasjon og hindringer for frivillig arbeid og medlemskap. Videre ser vi på individer sine sosiale nettverk og nærhet og tillit til andre mennesker i frivillige organisasjoner. Tilslutt ser vi på fordelinger på ulike spørsmål om sivilt og politisk engasjement.